Психологија

Курс:
Одабране теме из статистике и психометрије (осн.)
Предавачи: др Драган Попадићредовни професор
др Александер Бауцалредовни професор
др Горан Кнежевићредовни професор
др Горан Опачићванредни професор
др Лазар Тењовићдоцент
др Александар Зорићдоцент
др Оливер Тошковићванредни професор
др Данка Пурићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Квазиекспериментална истраживања и студије праћења–основе нацрта и кључни проблеми, основе теорије узорковања, анализа коваријансе, нелинеарни регресиони модели, анализа временских серија, каноничка корелациона анализа, структурално моделирање (SEM), робустне статистичке методе, статистичка анализа података добијених проучавањем индивидуалних случајева, теорија одговора на ставке (IRT теорија). Практична увежбавање примене поступака на примерима из психологије.
Циљ изучавања курса: Овладавање знањима о статистичким и психометријским поступцима који су неопходни за извођење психолошких истраживања у различитим областима и за конструкцију психолошких мерних инструмената.
Предуслови за полагање: Психометрија 1 и Психометрија 2
Облици наставе: предавања, вежбе, групни рад, индивидуални рад.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Зечевић, Т., Ковачевић, М., & Ковачевић, М. (1991). Теорија узорака и планирање експеримента, Београд: Економски факултет (од 1. до 9. поглавља)
Ковачић, З. (1998). Анализа временских серија, Београд: Економски факултет.
Фајгељ, С. (2005). Психометрија, Београд: Центар за примењену психологију.
Фајгељ, С. (2005). Методе истраживања понашања (поглавља III и VII). Београд: Центар за примењену психологију.
Тењовић, Л. (2002). Статистика у психологији – приручник, Београд: Центар за примењену псдихологију.
Општа допунска литература
Ковачић, З. (1993). Мултиваријациона Анализа, Београд, Економски факултет.
Winer, B.J. (1970). Statistical principles in experimental design, London: McGraw-Hill Inc.(поглавље 11).
Cohen, J., & Cohen, P. (1975). Applied Multiple Regression/Correlation Analysis for the Behavioral Sciences, New Jersey: LEA Publishers (Поглавља 6, 8,9,11).
↑↑↑