Психологија

Курс:
Когнитивно процењивање 1 (осн.)
У оквиру предмета: Когнитивно процењивање 1
Предавачи: др Ана Алтарас Димитријевићванредни професор
др Зорана Јолић Марјановићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 3.00
Садржај курса: A.Основне поставке и начела (психолошка, психометријска и етичка) когнитивног процењивања Б.Теоријске основе, метријске карактеристике и начин примене (задавање, оцењивање и интерпретација резултата) а. Равенових прогресивних матрица б. Харис-Гудинаф теста цртања људске фигуре в. Бендер-Гешталт теста (ГТПО ИИ) г. Кос-Голдштајновог теста д. батерије КОГ3 В.Посебна питања у когнитивном процењивању: а. Процењивање путем невербалних тестова интелигенције б. Динамичко процењивање в. Мултикултуралност у когнитивном процењивању и процена когнитивних способности у посебним популацијама г. Рано когнитивно процењивање
Циљ изучавања курса: Студент треба да се упозна са основним принципима когнитивног процењивања, репертоаром и својствима невербалних инструмената за процену когнитивних способности; овлада практичном применом невербалних тестова способности.
Предуслови за полагање: Психологија интелигенције
Облици наставе: а. Предавања. Укупно 18 часова у семестру. б. Вежбе: Укупно 21 час у семестру.
План курса:

1. недеља
предавање - Историја развоја тестова интелигенције и интерпретације резултата
Интелигенција и тестови интелигенције: Историја развоја тестова интелигенције и интерпретације резултата; Шта мере тестови интелигенције?
Литература: Ittenbach, R. F., Esters, I. G. & Wainer, H. (1997). The History of Test Development. U: P.D. Flanagan, J. L. Genshaft & P.L. Harrison (ur.). Contemporary Intellectual Assessment (str. 17-31)
Kamphaus, R. W., Petoskey, M. D. & Walters Morgan, A. (1997). A History of Intelligence Test Interpretation. U: P.D. Flanagan, J. L. Genshaft & P.L. Harrison (ur.). Contemporary Intellectual Assessm
Thorndike, R. M. (1997). The Early History of Intelligence Testing. U: P.D. Flanagan, J. L. Genshaft & P.L. Harrison (ur.). Contemporary Intellectual Assessment (str. 3-16), New York: The Guilford P

2. недеља
предавање - Основне поставке и начела когнитивног процењивања
Кључна питања у обучавању професионалаца за когнитивно процењивање Етичка начела у когнитивном процењивању
Литература: APA (1997). Etički principi psihologa i kodeks ponašanja; Kodeks nepristrasnog testiranja u obrazovanju; Kodeks profesionalnih odgovornosti u merenju u obrazovanju. (prevedeno poglavlje iz
Alfonso, V. Č. & Prat, S. J. (2000). Sporna pitanja i predlozi za obučavanje profesionalaca u procenjivanju inteligencije. Psihologija u svetu 5(1), str.33-46.

3. недеља
предавање - Невербални тестови способности
Невербални тестови интелигенције: опште карактеристике

4. недеља
вежбе - Равенове прогресивне матрице
Равенове прогресивне матрице: теоријске основе, метријске карактеристике и примена инструмента
Литература: Интерни материјал: приручник за тест и скица за писање извештаја са тестирања

5. недеља
вежбе - Бендер-гешталт тест
Бендер-гешталт тест (варијанта ГТПО II): теоријске основе, метријске карактеристике и задавање теста
Литература: Интерни материјал: приручник за тест и скица за писање извештаја са тестирања

6. недеља
вежбе - Бендер-гешталт тест
Бендер-гешталт тест: оцењивање и интерпретација резултата; писање извештаја са тестирања

7. недеља
вежбе - Кос-Голдштајнов тест састављања коцки
Кос-Голдштајнов тест састављања коцки: теоријске основе, метријске карактеристике и примена инструмента
Литература: Интерни материјал: приручник за тест и скица за писање извештаја са тестирања

8. недеља
вежбе - Харис-Гудинаф тест цртања људске фигуре
Харис-Гудинаф тест цртања људске фигуре: теоријске основе, метријске карактеристике и примена инструмента
Литература: Игњатовић, Т.и сарадници (1991). Приручник з Харис-Гудинаф тест цртања људске фигуре. Београд:Центар за примењену психологију.

9. недеља
вежбе - Батерија тестова КОГ 3
Батерија тестова способности КОГ 3: теоријске основе, метријске карактеристике и примена инструмента

10. недеља
предавање - Посебна питања у когнитивном процењивању: Динамичко процењивање
ПОСЕБНА ПИТАЊА У КОГНИТИВНОМ ПРОЦЕЊИВАЊУ Динамичко процењивање
Литература: Lidz, K. S. (1997). Pristupi dinamičkog procenjivanja. (prevedeno poglavlje iz: P.D. Flanagan, J. L. Genshaft & P.L. Harrison (ur.). Contemporary Intellectual Assessment, str. 281-297. New York

11. недеља
предавање - Посебна питања у когнитивном процењивању: Културална еквивалентност тестова
Мултикултуралност у когнитивном процењивању Процена когнитивних способности у посебним популацијама (деца из интелектуално депривираних средина, деца са телесним хендикепима...)
Литература: Helms, J. E. (1997). The Triple Quandary of Race, Culture, and Social Class in Standardized Cognitive Ability Testing. U: P.D. Flanagan, J. L. Genshaft & P.L. Harrison (ur.). Contemporary Intellectu

12. недеља
предавање - Посебна питања у когнитивном процењивању: Рано когнитивно процењивање
Рано когнитивно процењивање
Литература: Bracken, B. & Walker, K. C. (1997). The Utility of Intelligence Tests for Preschool Children. U: P.D. Flanagan, J. L. Genshaft & P.L. Harrison (ur.). Contemporary Intellectual Assessment (str. 484-5

13. недеља
вежбе - Синтеза
Завршно разматрање кључних питања везаних за когнитивно процењивање и примену невербалних тестова способности
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Болф, Б., Момировић, К., Џамоња, З. (1992). КОГ 3:батериј тестова интелигенције.Београд:Центар за примењену психологију.
↑↑↑