Психологија

Курс:
Генетика (осн.)
У оквиру предмета: Генетика
Предавачи: др Горан Кнежевићредовни професор
др Биљана Стојковићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 3.00
Садржај курса: 1. Основни принципи наслеђивања. 2. Полигенско наслеђивање. 3. Понашање гена у популацијама. 4. Организација генетичког материјала. 5. Улога гена у понашању (урођено-стечено, методе идентификације гена значајних за понашање, генетички узроци варирања когнитивних способности, генетичка основа поремећаја когнитивних способности и психијатријских поремећаја). 6. Гени у еволуцији (генетичке разлике између човека и примата, генетичке разлике између савремених људи, еволуција специфичних особина људи, социобиологија и еволуциона психологија). У оквиру овог предмета није предвиђена практична настава.
Циљ изучавања курса: 1. Стицање знања о механизмима наслеђивања, организацији и функцији гена. 2. Разумевање улоге гена у обликовању понашања људи. 3. Разумевање односа између биолошке и културне еволуције.
Предуслови за полагање: За праћење наставе довољна су знања добијена у средњој школи. Корисна су знања из статистике и неуробиологије.
Облици наставе: Предавања: 45 часова.
План курса:

1. недеља
предавање - Упознавање са програмом и начином рада на курсу
Дискусија о разумевању улоге наследних чинилаца у обликовању понашања људи.

2. недеља
предавање - Историјска и концепцијска основа генетике
Развој идеје о преношењу родитељских особина на потомство (од античке филозофије до просветитељства); - Сазревање научне методологије у проучавању наслеђивања; - Улога цитологије у разумевању наслеђивања (митоза и мејоза).

3. недеља
предавање - Рађање генетике као научне дисциплине
Шта је ген; Шта је генотип; - Менделови принципи наслеђивања и комбиновања гена; Типови интеракција између алела једног гена.

4. недеља
предавање - Одступања од Менделових пропорција
Непотпуна доминантност, кодоминантност, пенетрабилност и експресивност, генетичка антиципација, епигенетичко наслеђивање, геномско утискивање (поремећаји геномског утискивања).

5. недеља
предавање - Гени се налазе на хромозомима
Шта су хромозоми; - Корелативно наслеђивање и одступање од Менделових пропорција (улога мејозе); - Полни хромозоми; - Наслеђивање ограничено полом и под утицајем пола.

6. недеља
предавање - Полигенско наслеђивање и квантитативна генетика
Особине са сложеном генетичком основом; - Адитивне и неадитивне интеракције између гена; - Континуирана расподела фенотипских вредности у популацији; - Компоненте варијансе; - Интеракција генотипа и средине; - Корелација између генотипа и средине; - Херитабилност.

7. недеља
предавање - Популациона генетика
Генетичка структура популације; - Харди-Вајнбергов принцип; - Неравнотежа везаности гена; - Неслучајна укрштања (укрштање у сродству – коефицијент сродства); - Ограничена величина популације (генетички дрифт и ефективна величина популације); - Проток гена.

8. недеља
предавање - Природна и сексуална селекција
Концепција природне селекције (Чарлс Дарвин); Групна селекција и биолошки алтруизам; - Сексуална селекција (Чарлс Дарвин); - Родитељско улагање, интра- и интер-сексуална селекција и сексуални конфликт (дискусија о улози сексуалне селекције у еволуцији људског понашања).

9. недеља
предавање - Структура и функција генетичког материјала (1.)
Развој молекуларне биологије и откриће ДНК; - Организација ДНК у једру ћелије; - Централна догма молекуларне биологије: репликација, транскрипција, транслација; - Генетички код.

10. недеља
предавање - Структура и функција генетичког материјала (2.)
Структура генома и гена; - Мутације; - Регулација експресије гена; - Генетичка контрола развића организама.

11. недеља
предавање - Еволуција човека
Кратак преглед фосилних налаза предака људи; - Еволуција анатомски савременог човека; - Еволуција мозга (гени и модели еволуције); - Еволуција језика.

12. недеља
предавање - Генетика понашања (1.)
Методе у анализи индивидуалне варијабилности у особинама понашања; - Алелске асоцијације и везаност гена; - Методе близанаца и усвојеника и комбиноване методе (разлагање наследних и срединских утицаја у варијабилности особина); - Конкордантност; - Корелација између сродника и херитабилност особине понашања.

13. недеља
предавање - Генетика понашања (2.)
Улога гена у варијабилности когнитивних способности; - Генетичка основа психијатријских промена; - Генетичка основа црта личности.

14. недеља
предавање - Биолошки детерминизам – концепције и грешке
Есенцијализам у разматрању варијабилности (расизам, шовинизам и идеје о предодређености људи); - Социјални дарвинизам, социобиологија и еволуциона психологија (критички освтр на геноцентризам); - Разумевање интеракционизма.

15. недеља
предавање - Дебата, дискусија и предиспитни тест
Дискусија о улози наследних чинилаца у обликовању понашања људи и перцепцији узрока индивидуалне и групне варијабилности (дебата урођено/стечено).
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Туцић Н., Матић Г. 2005. О генима и људима. Центар за примењену психологију, Београд.
Стојковић Б., Туцић Н. 2011. Еволуциона генетика човека (скрипта). Биолошки факултет, Београд.
Стојковић Б., 2009. Дарвинизација психологије: за и против. Поглавље у књизи Авај, јадни Дарвин (уредници Стивен и Хилари Роуз), српско издање, Clio, Београд.
↑↑↑