Психологија

Курс:
Клиничке неуронауке - више кортикалне функције
У оквиру предмета: Клиничке неуронауке
Предавачи: др Драган Павловићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава Теоријски део се бави детаљнијим приказом неуропсихолошких испада, фокалним, мултифокалним и дифузним, груписање у синдроме са локализационим и функционалним значајем. Предавањи би систематски обрађивала најзначније групе неуролошких и психијатријских обољења, како је горе наведено, са дискусијом о неуропсихолошким аспектима, крактеристичним профилима резултата тестова и њиховим значајем у дијагностици, терапији и прогнози ових ентитета. Практична настава:Вежбе: семинари са припремом есеја и дискусијом у групи као и демонстрацијама најважнијих техника неуробихевиоралне процене и неуропсихолошког тестирања.
Циљ изучавања курса: Проширивање и продубљивање основних знања о три области које се преклапају и неодвојиве су у клиничкој пракси, а то су неуропсихологија (теорија и процена), неурологија понашања, когниције и емоција и неуропсихијатрија у ужем смислу.
Предуслови за полагање: Завршене основне студије из психологије - клиничко усмерење, истраживачко усмерење.
Облици наставе: Интерактивна: предавања са дискусијом и презентације самосталних радова студената са дискусијом и демонстрацијом техника.
План курса:

1. недеља
предавање - Пажња, егзекутивне функције и неуробихевиорална процена

2. недеља
предавање - Агнозије и Апраксије

3. недеља
предавање - Лимбички систем, емоције, мотивација, доношење одлука

4. недеља
предавање - Памћење и поремећаји памћења

5. недеља
предавање - Говор и опоравак афазија, мождани механизми читања

6. недеља
предавање - Неуропсихолошко испитивање

7. недеља
предавање - Мождани удар

8. недеља
предавање - Трауме мозга

9. недеља
предавање - Неуродегенеративне болести

10. недеља
предавање - Епилепсије

11. недеља
предавање - Алцхајмерова болест и деменција са Левијевим телима

12. недеља
предавање - Васкулне деменције и фронтотемпоралне деменције

13. недеља
предавање - Схизофренија

14. недеља
предавање - Афективни поремећаји
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Драган М. Павловић (2012). Неуропсихологија, бихевиорална неурологија и неуропсихијатрија. Београд: Орион Арт.(одабрана поглавља).
Драган М. Павловић (2003), Дијагностички тестови у неуропсихологији, Београд (одабрана поглавља).
Општа допунска литература
A. R. Lurija (1976). Osnovi neuropsihologije, Beograd: Nolit.
↑↑↑