Психологија

Курс:
Теоријска и емпиријска проучавања уџбеника (мастер)
Предавачи: др Ана Пешикан редовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Упознавање са уџбеником као специфичним сложеним жанром (у светлу Бахтинове теорије жанрова говора) и једним од кључних културних потпора когнитивном развоју у школским годинама ( социо-културна теорија Виготског); структуралне и организационе компоненте уџбеника; уџбеник и уџбенички комплет; стандарди квалитета уџбеника; анализа садржаја и други начини евалуирања квалитета уџбеника; практична питања издавања и селекције уџбеника. Вежбање у анализи уџбеника и примени стандрада квалитета уџбеника у његовој конструкцији и евалуацији.
Циљ изучавања курса: да се студенти упознају са теоријским и емпиријским истраживањима уџбеника, да овладају стандардима квалитета уџбеника и механизмима обезбеђивања тог квалитета
Предуслови за полагање: Положен неки од следећих предмета: Основе психологије учења, Педагошка психологија, Психологија учења и наставе
Облици наставе: Блок предавања, индивидуални и групни рад на анализама уџбеника, пројекатска настава
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Ivić, I., Pešikan, A., Antić, S. (2008). Vodič za dobar udžbenik. Novi Sad: Platoneuм
Pešić, Jelena (1998). Novi pristup strukturi udžbenika. Beograd: Zavod za udžbenike
Пешикан,A. (2003). Настава и развој друштвених појмова код деце. Београд: Завод за уџбенике
Ivić Ivan (1976): Nacrt za jednu psihološku teoriju udžbenika (I i II deo). Psihologija 1-2
Pešikan, A. & Marinkovic, S. (1999): Tipičan muški i ženski lik u udžbenicima Prirode i društva za IV razred oš (Image of men and women in the textbooks for IV grade) Psihologija, 3-4, 225-240
Pešikan, A. & Marinković, S. (2006): A comparative analysis of the image of man and woman in illustrations of textbooks intended for first grade children, Psihologija, Vol. 39 (4), str. 383-406
Pešikan, A. i Antić, S.(2007): Kako ugraditi ideje aktivnog učenja u udžbenik. Nastava i istorija, Nova serija, br.7, god V, 147-159
Pešikan, A. i Janković S. (1998): Analiza udžbenika i radne sveske za predmet poznavanje društva za IV razred osnovne škole. Psihologija, br. 1-2, str. 137-152
Plut, D., Pešić, J. (2003). Toward a Vygotskian Theory of Textbook , Psihologija Vol. 36, br. 4. str.501-515.
Trebješanin, B, Pešikan A. i Kovač-Cerović T. (1990): Analiza motivacije u udžbenicima za niže razrede osnovne škole Psihološka istraživanja 4, Institut za psihologiju, Beograd, 205-247
Johnsen, E. B. (2001). "Textbooks in the Kaleidoscope – A Critical Survey of Literature and Research on Educational Text", Oslo: Scandinavian University Press.
Trebješanin, B. and D. Lazarević (eds.) (2001). Savremeni osnovnoškolski udžbenik – Teorijsko-metodološke osnove, Belgrade: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
Општа допунска литература
Marinković, S. (2004). Dečja prava i udžbenik. (The child rights and textbook) Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd
Pešič, J. (2005). Problemski diskurs udžbenika. Psihologija, Vol. 38, br. 3. str. 225-237
Pingel, F. (1999). UNESCO guidebook on textbook research and textbook revision, Hanover: Hahnsche Buchhandlung.
Plut, D., Pešikan, A., Pešić, J., Antić, S. (2002). Textbook Analyses: Representation of Democratic Values in Education. In L. Kolouh-Westrin (Ed.): Democracy in Education in B&H and and FR Yugoslavia
Plut, D. (2003). Udžbenik kao kulturno potporni sistem. Beograd: Zavod зa udžbenike i nastavna sredstva
↑↑↑