Психологија

Курс:
Когнитивно процењивање 1 (Невербални тестови интелигенције)
У оквиру предмета: Когнитивно процењивање 1
Предавачи: др Ана Алтарас Димитријевићванредни професор
др Зорана Јолић Марјановићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 3.00
Садржај курса: A.Основне поставке и начела (психолошка, психометријска и етичка) когнитивног процењивања Б.Теоријске основе, метријске карактеристике и начин примене (задавање, оцењивање и интерпретација резултата) а. Равенових прогресивних матрица б. Харис-Гудинаф теста цртања људске фигуре в. Бендер-Гешталт теста (ГТПО ИИ) г. Кос-Голдштајновог теста В.Посебна питања у когнитивном процењивању: а. Процењивање путем невербалних тестова интелигенције б. Динамичко процењивање в. Мултикултуралност у когнитивном процењивању и процена когнитивних способности у посебним популацијама г. Рано когнитивно процењивање
Циљ изучавања курса: Студент треба да се упозна са основним принципима когнитивног процењивања, репертоаром и својствима невербалних инструмената за процену когнитивних способности; овлада практичном применом невербалних тестова способности: а) теоријским оквиром и метријским карактеристикама теста б) операционалама теста (садржајем теста, упутствима за задавање и оцењивање) в) вештинама потребним за идентификовање нивоа способности и тумачење резултата на основу примене теста.
Предуслови за полагање: Психометрија, Развојна психологија, Психологија интелигенције
Облици наставе: а. Предавања. Укупно 18 часова у семестру. б. Вежбе: Укупно 21 час у семестру.
Обавезе студената: а. Похађање предавања и вежби б. Практични домаћи радови: 2 извештаја са тестирања в. Читање литературе и припрема за испит
Начин оцењивања рада и резултата: Коначну оцену чине а. оцена активности на вежбама (оцена нивоа компетентности у задавању и оцењивању теста) - 20% б. оцена практичних домаћих радова (оцена нивоа компетентности у интерпретацији резултата теста) - 40% в. оцена са завршног усменог испита (оцена теоријског знања у вези са процењивањем когнитивних способности) - 40%
План курса:

1. недеља
предавање - Историја развоја тестова интелигенције и интерпретације резултата
Интелигенција и тестови интелигенције: Историја развоја тестова интелигенције и интерпретације резултата; Шта мере тестови интелигенције?
Литература: • Ittenbach, R. F., Esters, I. G. & Wainer, H. (1997). The History of Test Development. U: P.D. Flanagan, J. L. Genshaft & P.L. Harrison (ur.). Contemporary Intellectual Assessment (str. 17-31), New York: The Guilford Press.
• Kamphaus, R. W., Petoskey, M. D. & Walters Morgan, A. (1997). A History of Intelligence Test Interpretation. U: P.D. Flanagan, J. L. Genshaft & P.L. Harrison (ur.). Contemporary Intellectual Assessment (str. 32-47), New York: The Guilford Press.
• Thorndike, R. M. (1997). The Early History of Intelligence Testing. U: P.D. Flanagan, J. L. Genshaft & P.L. Harrison (ur.). Contemporary Intellectual Assessment (str. 3-16), New York: The Guilford Press.

2. недеља
предавање - Основне поставке и начела когнитивног процењивања
Кључна питања у обучавању професионалаца за когнитивно процењивање Етичка начела у когнитивном процењивању
Литература: • APA (1997). Etički principi psihologa i kodeks ponašanja; Kodeks nepristrasnog testiranja u obrazovanju; Kodeks profesionalnih odgovornosti u merenju u obrazovanju. (prevedeno poglavlje iz: P.D. Flanagan, J. L. Genshaft & P.L. Harrison (ur.). Contemporary Intellectual Assessment, str. 563-567. New York: The Guilford Press.)
• Alfonso, V. Č. & Prat, S. J. (2000). Sporna pitanja i predlozi za obučavanje profesionalaca u procenjivanju inteligencije. Psihologija u svetu 5(1), str.33-46.

3. недеља
предавање - Невербални тестови способности
Невербални тестови интелигенције: опште карактеристике

4. недеља
вежбе - Равенове прогресивне матрице
Равенове прогресивне матрице: теоријске основе, метријске карактеристике и примена инструмента
Литература: Interni materijal: priručnici za testove i skice za pisanje izveštaja sa testiranja

5. недеља
вежбе - Харис-Гудинаф тест цртања људске фигуре
Харис-Гудинаф тест цртања људске фигуре: теоријске основе, метријске карактеристике и примена инструмента
Литература: Interni materijal: priručnici za testove i skice za pisanje izveštaja sa testiranja

6. недеља
вежбе - Бендер-гешталт тест
Бендер-гешталт тест (варијанта ГТПО II): теоријске основе, метријске карактеристике и задавање теста
Литература: Interni materijal: priručnici za testove i skice za pisanje izveštaja sa testiranja

7. недеља
вежбе - Бендер-гешталт тест
Бендер-гешталт тест: оцењивање и интерпретација резултата; писање извештаја са тестирања

8. недеља
вежбе - Бендер-гешталт тест
Бендер-гешталт тест: вежбање задавања и оцењивања инструмента

9. недеља
вежбе - Кос-Голдштајнов тест састављања коцки
Кос-Голдштајнов тест састављања коцки: теоријске основе, метријске карактеристике и примена инструмента
Литература: Interni materijal: priručnici za testove i skice za pisanje izveštaja sa testiranja

10. недеља
предавање - ПОСЕБНА ПИТАЊА У КОГНИТИВНОМ ПРОЦЕЊИВАЊУ: Динамичко процењивање
ПОСЕБНА ПИТАЊА У КОГНИТИВНОМ ПРОЦЕЊИВАЊУ Динамичко процењивање
Литература: • Lidz, K. S. (1997). Pristupi dinamičkog procenjivanja. (prevedeno poglavlje iz: P.D. Flanagan, J. L. Genshaft & P.L. Harrison (ur.). Contemporary Intellectual Assessment, str. 281-297. New York: The Guilford Press.)

11. недеља
предавање - ПОСЕБНА ПИТАЊА У КОГНИТИВНОМ ПРОЦЕЊИВАЊУ: Културална еквивалентност тестова
Мултикултуралност у когнитивном процењивању Процена когнитивних способности у посебним популацијама (деца из интелектуално депривираних средина, деца са телесним хендикепима...)
Литература: • Helms, J. E. (1997). The Triple Quandary of Race, Culture, and Social Class in Standardized Cognitive Ability Testing. U: P.D. Flanagan, J. L. Genshaft & P.L. Harrison (ur.). Contemporary Intellectual Assessment (str.517-532), New York: The Guilford Press.

12. недеља
предавање - ПОСЕБНА ПИТАЊА У КОГНИТИВНОМ ПРОЦЕЊИВАЊУ: Рано когнитивно процењивање
Рано когнитивно процењивање
Литература: • Bracken, B. & Walker, K. C. (1997). The Utility of Intelligence Tests for Preschool Children. U: P.D. Flanagan, J. L. Genshaft & P.L. Harrison (ur.). Contemporary Intellectual Assessment (str. 484-502), New York: The Guilford Press.

13. недеља
вежбе - СИНТЕЗА
Завршно разматрање кључних питања везаних за когнитивно процењивање и примену невербалних тестова способности
↑↑↑