Психологија

Курс:
Психологија интелигенције
У оквиру предмета: Психологија интелигенције
Предавачи: др Горан Кнежевићредовни професор
др Ана Алтарас Димитријевићванредни професор
др Зорана Јолић Марјановићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: A. ИНТЕЛИГЕНЦИЈА: а. Концепције интелигенције б. Психометријски приступ ц. Когнитивистички приступ д. Биолошки приступ е. Новији, широки приступи ф. Интелигенција у контексту Б. СТВАРАЛАШТВО: а. Концепције и операционализације (мерење) стваралаштва б. Стваралаштво, интелигенција и личност
Циљ изучавања курса: Студент треба да овлада основним појмовима и формализованом терминологијом из области људских способности; упозна теоријска тумачења феномена интелигенције и стваралаштва; разуме различите практичне импликације основних теорија интелектуалних и стваралачких способности и тиме стекне основу за евалуацију и адекватну примену теорија интелигенције и стваралаштва у когнитивном процењивању у различитим контекстима.
Предуслови за полагање: Когнитивна психологија, Развојна психологија, Психологија индивидуалних разлика, Психологија личности, Психометрија, Психологија учења, Психологија памћења и мишљења
Облици наставе: а. Предавања: 2 часа недељно. Укупно 26 часова у семестру. б. Вежбе: 2 часа недељно. Укупно 26 часова у семестру.
Обавезе студената: а. Похађање предавања и вежби б. Припрема за наставу: читање литературе в. Припрема и полагање испита
Начин оцењивања рада и резултата: а. На основу учешћа у дискусијама на часу (40%) и усменог испита (60%) ИЛИ б. На основу писменог испита који се састоји од 4 есејска питања (100%) Напомена: Професор задржава право да по потреби позове студента и на усмени испит, а студент има право да добије прилику да оцену са писменог испита поправи усменим одговарањем.
План курса:

1. недеља
предавање - Концепције интелигенције: историјски увод
Прве концептуализације и операционализације интелигенције; симпозијуми 1921-1986; кључна питања у психологији интелигенције

1. недеља
вежбе - Концепције интелигенције: имплицитне теорије
Имплицитне теорије интелигенције 1.Разлика у односу не експлицитне теорије 2.Истраживања имплицитних теорија интелигенције у свету и код нас
Литература: • Zarevski, P. (2000): Eksplicitne i implicitne teorije inteligencije. U: Struktura i priroda inteligencije (str. 145-164). Jastrebarsko: Naklada Slap.

2. недеља
предавање - Концепције интелигенције: експлицитне теорије
Експлицитне теорије интелигенције: модели и метафоре; Интелигенција и сродни појмови (компетенција, експертиза, даровитост, креативност, мудрост)
Литература: • Stankov, L. (1991). Savremene perspektive u istraživanju inteligencije, Psihologija, br. 3-4, 13-24.

2. недеља
вежбе - Концепције интелигенције: анализа и синтеза
Нивои анализе (“перспективе” или приступи) у дефинисању и истраживању интелигенције
Литература: • Ajzenk, H. (1991). Da li je pojam inteligencije koristan ili beskoristan?, Psihologija, br. 3-4, 195-207.

3. недеља
предавање - Психометријски приступ: факторске теорије способности
Ране факторске теорије интелигенције; Спирман-Терстонова дилема, савремена схватања о структури интелигенције и тумачења г-фактора
Литература: • Gardner, H., Kornhaber, M. L. & Wake, W.K. (1999). Inteligencija – različita gledišta (str. 74-92). Jastrebarsko: Naklada Slap.

3. недеља
предавање - Психометријски приступ: факторске теорије способности
Савремене факторске теорије: Гф-Гц теорија – основне поставке (Кател) и актуелни статус (најновија Хорнова истраживања); Керолова теорија три стратума
Литература: • Horn, Dž. (1991). Uspon i pad ljudskih sposobnosti, Psihologija, br. 3-4, 25-46.

4. недеља
вежбе - Интелигенција и IQ: мерење и повећање интелигенције - могућности и ограничења
Тумачење IQ-а (употреба и злоупотреба ове мере) и критичко разматрање могућности мерења и повећања интелигенције
Литература: • Howe, M.J.A. (1997). IQ pod znakom pitanja - istina o inteligenciji (str. 11-25, 27-47, 49-73, 169-171). Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.
• Stankov, L. (1990). Kvaščevljev eksperiment: možemo li povećati inteligenciju?, Psihologija, br. 1-2, 5-27.

4. недеља
вежбе - Интелигенција и IQ: стабилност, херитабилност и групне разлике
Налази о стабилности, херитабилности и групним разликама у интелигенцији

5. недеља
предавање - Когнитивистички приступ
1. Истраживачке парадигме (Хантова анализа когнитивних корелата и Стернбергова анализа когнитивних компоненти), кључна истраживања и налази 2. PASS теорија
Литература: • Kovač-Cerović, T. (1990). Nova potraga za inteligencijom, Psihologija, br. 3-4, 93-107.

5. недеља
вежбе - Kогнитивистички приступ
Доприноси и ограничења когнитивистичког приступа, са посебним освртом на сазнања о структури способности (когнитивним основама г-фактора и посебних способности) и нове моделе за процену интелигенције

6. недеља
предавање - Биолошки приступ
Неурофизиолошке и психофизиолошке основе интелигенције
Литература: • Džensen, A. (1991). Spirmanov g-faktor: veze između psihometrije i biologije, Psihologija, br. 3-4, 167-193.

6. недеља
вежбе - Биолошки приступ
Биолошки корени и еволуција интелигенције

7. недеља
предавање - Новија широка гледишта: Стернбергова теорија
Стернбергова тројна теорија интелигенције: основне поставке теорије
Литература: • Sternberg, R.(1991). Ka trojnoj teoriji ljudske inteligencije, Psihologija, br. 3-4, 127-160.

7. недеља
вежбе - Новија широка гледишта: Стернбергова теорија
Актуелни статус Стернбергове теорије – најновије поставке, доприноси, импликације и ограничења

8. недеља
предавање - Новија широка гледишта: Гарднерова теорија
Гарднерова теорија о вишеврсним интелигенцијама: основне поставке теорије
Литература: • Gardner, H., Kornhaber, M. L. & Wake, W.K. (1999). Inteligencija – različita gledišta (str. 213-230, 240-249). Jastrebarsko: Naklada Slap.

8. недеља
вежбе - Новија широка гледишта: Гарднерова теорија
Актуелни статус Гарднерове теорије – најновије поставке, доприноси, импликације и ограничења

9. недеља
предавање - Интелигенција у контексту
Интелигенција и личност; Интелигенција и лична компетентност

9. недеља
предавање - Интелигенција у контексту
Различити типови интелигенције: социјална, практична и емоционална интелигенција

10. недеља
вежбе - Интелигенција у контексту
Општа интелектуална способност и доменоспецифична експертиза

10. недеља
вежбе - Интелигенција у контексту
Интелигенција, друштво и култура; Интелигенција из перспективе образовања и радног места

11. недеља
предавање - Стваралаштво: дефиниције и парадигме
Дефиниције и парадигме стваралаштва
Литература: • Magyari-Beck, I. (2002). Šta je kreatologija? Psihologija u svetu, vol. VII, br. 1-2, 22-28.
• Sternberg, R. & Lubart, T. (2001). Pojam kreativnosti: stanovišta i paradigme. Psihologija u svetu, vol. 6, br. 2-3, 89-101.

11. недеља
предавање - Стваралаштво: процена
Процена и мерење стваралаштва
Литература: • Plaker, Dž.A. i Renzuli, Dž.S. (1999). Psihometrijski pristupi istraživanju čovekovog stvaralaštva (prevedeno poglavlje iz: R.J. Sternberg (ur.) Handbook of Creativity (str. 35-61). New York: Cambridge University Press).

12. недеља
вежбе - Стваралаштво: афективне и мотивационе компоненте
Афективне и мотивационе компоненте стваралаштва
Литература: • Baron, F. (1996). Originalnost: veze sa inteligencijom i ličnošću, Psihologija u svetu, br. 4.

12. недеља
вежбе - Стваралаштво: однос са интелигенцијом
Однос интелигенције и стваралаштва
Литература: • Baron, F. (1996). Originalnost: veze sa inteligencijom i ličnošću, Psihologija u svetu, br. 4.
• Milinković, M. (1980). Sposobnosti, ličnost i stvaralaštvo, Psihološka istraživanja 2 (str. 138-174). Beograd: Institut za psihologiju

12. недеља
вежбе - Стваралаштво: афективне и мотивационе компоненте
Афективне и мотивационе компоненте стваралаштва
Литература: • Baron, F. (1996). Sklonost originalnosti, Psihologija u svetu, br. 3.
• Milinković, M. (1980). Sposobnosti, ličnost i stvaralaštvo, Psihološka istraživanja 2 (str. 138-174). Beograd: Institut za psihologiju

13. недеља
предавање - Синтеза
Завршно предавање: интеграција кључних сазнања из психологије интелигенције
Литература: • Sternberg, R.J. & Kaufman, J.C. (1998). Ljudske sposobnosti, Psihologija u svetu, vol. VII, br. 1-2, 3-21.

13. недеља
вежбе - Синтеза
Дискусија о кључним отвореним питањима на пољу психологије интелигенције
↑↑↑