Психологија

Курс:
Психологија индивидуалних разлика: виши курс (Psychology of Individual Differences: Advanced Course)
Предавачи: др Горан Кнежевићредовни професор
др Горан Опачићванредни професор
др Вања Ковићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: 1.Генератори индивидуалних разлика, њихове таксономије и ендофенотипови, 2.Савремене методе у истраживању индивидуалних разлика, 3.Еволуција и индивидуалне разлике, 4.Систем за бихејвиоралну активацију (екстраверзија), 5.Систем за бихејвиоралну инхибицију (страх, анксиозност, неуротицизам) и регулацију реакција на стрес, 6.Систем за регулацију реакција напада (агресивност), 7.Дезинтеграција регулативних функција (психотицизам, схизотипалност), 8.Систем бихејвиоралне флексибилности/ригидности, 9.г-фактор, групни фактори и метакогниција, 10.Самопоимање и самоевалуација, 12.Егзекутивне функције и меморија, 12. Генетска/ срединска детерминисаност понашања
Циљ изучавања курса: •Усвајање информација које репрезентују продубљеније знање у овој области •Разумевање формалне, апстрактне и логичке структуре проблема и напреднијих методских средстава у овој дисциплини и то у контексту логичке структуре науке •Усвајање напреднијих методских знања и вештина у овој научној дисциплини (рад са тестовима, инвентарима и скалама; креирање истраживачких нацрта, употреба напреднијих статистичких метода) •Способност квалификоване синтезе знања из оних научних дисциплина без којих се не може замислити успешан развој психологије индивидуалних разлика (неуронауке, мултиваријационе статистичке методе, генетика понашања и сл.) •Способност квалификованог усменог и писменог аргументовања за и против одређеног гледишта у овој дисциплини •Способност критичке евалуације садржаја научне продукције у овој дисциплини •Стварање критичке свести о моћима и ограничењима методско-техничких средстава ове научне дисциплине
Предуслови за полагање: За праћење курса потребно је да је студент положио следеће курсеве: Методологија психолошких истраживања, Статистика у психологији 1 и 2, Физиологија нервног система, Биолошка психологија, Психологија индивидуалних разлика, Психометрија и Психологија интелигенције. Корисна су знања из следећих курсева: Когнитивна психологија, Увод у развојну психологију, Психологија учења, Психологија памћења и мишљења, Социјална перцепција и интеракција, Неуропсихологија и Принципи психолошког тестирања
Облици наставе: •Предавања (11 x 2) 22 сати •Вежбе (5 x 2) 10 сати •Семинари (10 x 2) 20 сати •Семинарски рад 26 сати •Испитивање неком техником процене личности/интелигенције и писање извештаја: 16 сати •Конструкција мерног инструмента, задавање и писање извештаја 26 сати •Припрема испита 60 сати Укупно: 180 сати
Обавезе студената: •Обавезно присуствовање предавањима и вежбама •Семинарски рад •Излагање и дискусија резултата истраживања •Испитивање неком техником за процену личности/интелигенције и писање извештаја •Констуркција мерног инструмента, задавање и писање извештаја
Начин оцењивања рада и резултата: •Семинарски рад – 20% •Излагање и дискусија резултата истраживања - 10% •Извештај са испитивања неком техником процене личности/интелигенције – 10% •Конструкција мерног инструмента - 10% •Усмени испит – 50%
План курса:

1. недеља
предавање - Еволуција и индивидуалне разлике
•Методе •Контроверзне теме •Преживаљавање, спаривање, родитељство и живот у групи •Доприноси еволуционе психологије психологији индивидуалих разлика
Литература: Tooby, J. & Cosmides, L. (1990). On the Universality of Human Nature and the Uniqueness of the Individual: The Role of Genetics and Adaptation. Journal of Personality, 58: 18-67

1. недеља
предавање - Увод: генератори индивид. разлика, таксономије и одређење ендофенотипова
•Представљање, упознавање са структуром предмета и испита, наставницима, обавезама и литературом •Предмет проучавања ове научне дисциплине •Генератори индивидуалних разлика, њихове таксономије и одређење плаузибилних ендофенотипова

2. недеља
предавање - Савремене методе и технике истраживања у психологији индивидуалних разлика
•Истраживачки нацрти •Статистичке методе •Психофизиолошке методе (ЕЕГ, евоцирани потенцијали, ПЕТ, електродермална активност, кардиоваскулана активност, ЦТ, МРИ, фМРИ) •Неурофармаколошки метод

2. недеља
предавање - Генетска/ срединска детерминисаност понашања
•Популациона генетика •Квантитативна генетска теорија •Кванитативне генетске методе: понашање животиња, породичне студије људског понашања, студије близанаца и адопционе студије •Доприноси беихејвиоралне генетике психологији индивидуалих разлика

3. недеља
семинар - Индивидуално/групно испитивање неком од техника за проц. личности/интелигенције
•Одабир психичке карактеристике која ће се испитивати •Одабир технике којом ће се дата психичка функција (или ендофенотип) испитивати •Испитаници и начин презентације налаза

3. недеља
семинар - Избор теме за семинарски рад и избор релевантне литературе
•Утврђивање тема и избор чланака •Утврђивање структуре семинарског рада

4. недеља
предавање - Систем за бих. активацију и систем за бих. флексибилност
•Историјски преглед система за само-стимулацију •Факторско-аналитичке студије •Природа конзуматорног понашања евоцираног системом за бих. активацију •Неуродинамика система за самостимулацију •Улога система за бих. активацију у учењу и памћењу •Бих. сисем активације и делузионо понашање •Бих.флексибилност/ригидност и ставови/ интересовања/ вредности •Улога ових система у цвкодневном понашању људи (задовољство животом, академска успешност, успешност на послу, здравље, положај у групи)

4. недеља
семинар - Конструкција мерног инструмента 1
•Одабир конструкта •Развијање индикатора •Испитаници и структура извештаја

5. недеља
предавање - Систем за бих. инхибицију и регулацију реакција на стрес
•Преклинички модели изучавања страха •Факторско-аналитичке студије •Базични мождани систем за генерисање страха •Неуродинамика система за бих. инхибицију •Систем за бих. инхибицију и учење •ХПА (Хипоталамо-питуитарно-адренална) оса •Стрес и метаболизам •Глукокортикоидни рецептор •Генетски полиморфизми и стрес •Улога ових система у свакодневном понашању људи(задовољство животом, академска успешност, успешност на послу, здравље, положај у групи)

5. недеља
вежбе - Систем за бих. инхиб., актив., флексибилност и регул. реакција на стрес: мерење
•Упознавање са мерним инструментима •Примена релевантних метода у решавању проблема везаних за дату област

6. недеља
предавање - Систем за регулацију реакција напада (агресивност)
•Таксономије агресивности •Факторско-аналитичке студије •Улога срединских и социјалних варијабли у генерисању агресивности •Базични мождани системи за генерисање агресивности •Неуродинамика система за регулацију напада •Улога система за бихејвиоралну флексибилност/ригидност и система за регулацију реакција напада у понашању људи и њиховом свакодневном прилагођавању (задовољство животом, академска успешност, успешност на послу, здравље, положај у групи)

6. недеља
семинар - Конструкција мерног инструмента 2
•Одабир конструкта •Развијање индикатора •Испитаници и структура извештаја

7. недеља
предавање - Дезинтеграција регулативних функција (психотицизам, схизотипалност)
•Историјски преглед система за интеграцију регулативних функција •Факторско-аналитичке студије •Базични мождани системи који учествују у интеграцији регулативних функција •Неуродинамика система за интеграцију регулативних функција •Улога система за интеграцију регулативних функција у понашању људи и њиховом свакодневном прилагођавању (задовољство животом, академска успешност, успешност на послу, здравље, положај у групи)

7. недеља
вежбе - Дезинтеграција регулативних функција и рег. реакција напада: мерење
•Упознавање са мерним инструментима •Примена релевантних метода у решавању проблема везаних за дату област

8. недеља
предавање - Самопоимање и самоевалуација
•Историјски преглед истраживања самопоимања и самоевалуације •Факторско-аналитичке студије •Локус контроле, одбрамбени механизми и самопоимање •Самопоимање и разноврсни бихејвиорални корелати

8. недеља
вежбе - Самопоимање и самоевалуација: мерење
•Упознавање са мерним инструментима •Примена релевантних метода у решавању проблема везаних за дату област

9. недеља
предавање - Егзекутивне функције и меморија
•Појам егзекутивних функција •Структура егзекутивних функција •Мерење егзекутивних функција •Меморија: појам, структура и мерење

9. недеља
вежбе - Егзекутивне функције: мерење
•Упознавање са мерним инструментима •Примена релевантних метода у решавању проблема везаних за дату област

10. недеља
предавање - g-фактор, групни фактори и метакогниција
•g и групни фактори •хеуристике у закључивању, метакогниција и индивидуалне разлике
Литература: Jensen, A. (1998). The g-factor. Westport, CT: Praeger (odabrana poglavlja)

10. недеља
вежбе - g-фактор, групни фактори и метакогниција: мерење
•Упознавање са мерним инструментима •Примена релевантних метода у решавању проблема везаних за дату област

11. недеља
семинар - Излагање и дискусија семинарског рада 1
Излагање семинарских радова (Powerpoint презентација обавезна) у оквиру 15 минута, и одговарање на питања колега и наставника (5 минута)
Литература: Plomin, R., DeFries, J.C. & McClearn (1990). Behavioral Genetics: A primer. New York: Freeman and company (odabrana poglavlja).

11. недеља
семинар - Излагање и дискусија семинарског рада 2
Излагање семинарских радова (Powerpoint презентација обавезна) у оквиру 15 минута, и одговарање на питања колега и наставника (5 минута)

12. недеља
семинар - Излагање и дискусија резултата индивидуалног/групног испитивања 1
•Излагање резултата тестирања, или конструкције мерног инструмента (Powerpoint презентација обавезна) у оквиру 10 минута, и одговарање на питања колега и наставника (5 минута)

12. недеља
семинар - Излагање и дискусија резултата индивидуалног/групног испитивања 2
Излагање резултата тестирања, или конструкције мерног инструмента (Powerpoint презентација обавезна) у оквиру 10 минута, и одговарање на питања колега и наставника (5 минута)

13. недеља
семинар - Презентација мерног инструмента и резултата добијених његовим задавањем 2
Презентација мерног инструмента и резултата добијених његовим задавањем(Powerpoint презентација обавезна) у оквиру 10 минута, и одговарање на питања колега и наставника (5 минута)

13. недеља
семинар - Презентација мерног инструмента и резултата добијених његовим задавањем 1
Презентација мерног инструмента и резултата добијених његовим задавањем(Powerpoint презентација обавезна) у оквиру 10 минута, и одговарање на питања колега и наставника (5 минута)

14. недеља
- - Рекапитулација градива и припрема за испит

15. недеља
- - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Zuckerman, M. (2005). Psychobiology of personality. Cambridge: Cambridge University Press (odabrana poglavlja).
Hogan, R., Hogan, J. & Roberts B. W. (1996). Personality Measurement and Employment Decisions: Questions and Answers. American Psychologist, 51:469-477
↑↑↑