Психологија

Курс:
Одабране теме из статистике и психометрије (Selected topics in statistics and psychometrics)
Предавачи: др Драган Попадићредовни професор
др Александер Бауцалредовни професор
др Горан Кнежевићредовни професор
др Горан Опачићванредни професор
др Лазар Тењовићдоцент
др Александар Зорићдоцент
др Оливер Тошковићванредни професор
др Данка Пурићдоцент
изборни курс
Број бодова: 4.00
Садржај курса: Квазиекспериментална истраживања и студије праћења–основе нацрта и кључни проблеми, основе теорије узорковања, анализа коваријансе, нелинеарни регресиони модели, анализа временских серија, каноничка корелациона анализа, структурално моделирање (SEM), робустне статистичке методе, статистичка анализа података добијених проучавањем индивидуалних случајева, теорија одговора на ставке (ТОС/IRT)
Циљ изучавања курса: Циљ курса је да студенти овладају основним знањима о статистичким и психометријским поступцима који су неопходни за анализе података добијених у психолошким истраживањима или у процесу конструкције мерних инструмената а нису могли бити обухваћени курсевима Статистика у психологији 1, Статистика у психологији 2 и Психометрија. По завршеном курсу студенти ће: а) разумети основне карактеристике корелационих нацрта истраживања, њихове добре стране и ограничења, као и услове и начине њиховог коришћења; б) познавати кључне принципе планирања и бирања узорка; в) стећи вештине примене и тумачења веома важних техника за обраду података у корелационим истраживањима које нису обухваћене претходним статистичким курсевима (нелинеарна регресија, каноничка корелациона анализа, структурално моделирање) и у истраживањима са малим узорцима и присуством несагласних података (робустне методе) или у студијама индивидуалних случајева; г) стећи знања и вештине које су неопходне за коришћење теорије одговора на ставке у конструисању и провери психолошких мерних инструмената
Предуслови за полагање: За праћење курса потребно је да је студент положио следеће курсеве: Методологија психолошких истраживања, Статистика у психологији 1, Статистика у психологији 2 и Психометрија.
Облици наставе: а предавања: 2 часа недељно (26 сати) б. вежбе: 2 часа недељно (26 сати) г. припрема испита: 68 сати Укупно: 120 сати
Обавезе студената: Присуствовање предавањима б. Припрема за вежбе. в. Присуствовање вежбама (све вежбе се оцењују, а за пролазну оцену за сваке вежбе студент треба тачно да одговори на више од 50% питања). г. Семинарски рад (студент може као семинарски рад направити текст на основу изворне литературе којим се подробно анализирају поједини аспекти тема које чине садржај курса или написати извештај из сопственог истраживања који садржи опис примењених поступака, анализу и тумачење резултата, при чему у анализи података мора бити коришћен неки од поступака који се обрађују на курсу).
Начин оцењивања рада и резултата: а. Учешће на вежбама уз одговарајућу припрему: 30% б. Писмени испит: 70%. (Писмени испит се састоји од теста. Испит може полагати само студент који има најмање 9 успешно урађених вежби, тј. има просечно 50% тачних одговора на питања са вежби и који је предао семинарски рад.
План курса:

1. недеља
предавање - Основни принципи квазиексперименталних истражив. и корелациони нацрти истражив.
- Типови квазиексперименталних истраживања - Групни нацрти и експериментални нацрт на једном случају - Дизајн и услови експеримента: лабораторијска наспрам примењених истраживања, аналогне наспрам клиничких студија, ефикасност наспрам ефективности.

1. недеља
вежбе - Креирање нацрта студије праћења (за евалуацију клиничког третмана)
- Процена и евалуација интервенција (методе поређења; типови исхода који се евалуирају; ширина и дубина промена; карактеристике третмана; процена током третмана; фоллоw-уп процена) - Типови квазиексперименталних истраживања - Групни нацрти и експериментални нацрт на једном случају

2. недеља
предавање - Основе теорије узорковања
- Популација и узорак; - Најпознатије класе узорака; - Случајни узорци; - Узорачке и неузорачке грешке; - Величина узорка; - Методи оптимализације узорачких планова.
Литература: Зечевић, Т., Ковачевић, М., & Ковачевић, М. (1991). Теорија узорака и планирање експеримента, Београд: Економски факултет (од 1. до 9. поглавља)

2. недеља
вежбе - Проблеми у практичној реализацији узорка
- Стратификација, вишеетапни и вишефазни узорци, кластерски узорци; - Примери различитих грешака у закључивању које настају као последица неадекватних узорака

3. недеља
предавање - Анализа коваријансе
- Услови и разлози примене, - Основне претпоставке.

3. недеља
вежбе - Анализа коваријансе: практична примена
Практична примена анализе коваријансе, линеарних и нелинеарних модела у статистичком програму на примерима из психологије

4. недеља
предавање - Нелинеарни регресиони модели
- Услови и разлози примене, - Основне претпоставке.

4. недеља
вежбе - Нелинеарни регресиони модели: практична примена
Практична примена анализе коваријансе, линеарних и нелинеарних модела у статистичком програму на примерима из психологије

5. недеља
предавање - Анализа временских серија
- Адитивни и мултипликативни модел временске серије - Основне технике анализе, декомпозиције и прогнозирања временских серија - Предности и мане појединих техника
Литература: Ковачић, З. (1998). Анализа временских серија, Београд: Економски факултет.

5. недеља
вежбе - Анализа временских серија : Примена статистичких програма
- Организација и анализа података временских серија традиционалним техникама помоћу статистичког прогама - Примена АРИМА и X11 АРИМА модела помоћу статистичког прогама на примерима из психологије

6. недеља
предавање - Каноничка корелациона анализа
- Основни модел - Услови примене - Тестови статистичких хипотеза и интерпретација исхода - Анализа препокривања - Илустративни примери из психологије индивидуалних разлика и клиничке психологије

6. недеља
вежбе - Каноничка корелациона анализа: практична примена у статистичком програму
Каноничка корелациона анализа: практична примена у статистичком програму на примерима из психологије

7. недеља
предавање - Структурално моделирање 1
- Основни принципи тестирања хипотеза о каузалним везама у оквиру корелационог нацрта - Услови примене - Дефинисање модела за податке - Илустративни примери из психологије индивидуалних разлика и клиничке психологије

7. недеља
вежбе - Структурално моделирање 1: практична примена у статистичком програму
практична примена у статистичком програму на примерима из психологије (припрема података, различити програми који омогућавају примену структуралног моделирања, примена анализе на конкретне податке)

8. недеља
предавање - Структурално моделирање 2:
- Индекси подесности модела - Интерпретација исхода примене модела на податке - Примери коришћења структуралног моделирања у психологији

8. недеља
вежбе - Структурално моделирање 2: практична примена у статистичком програму
практична примена у статистичком програму на примерима из психологије (принципи интерпретације исхода)

9. недеља
предавање - Робустне статистичке методе
- Робустни и неробустни параметри - Робустни и неробустни оценитељи - Преглед робустних оценитеља параметара локације и скале - Поступци за откривање несагласних резултата (аутлајера)

9. недеља
вежбе - Робустне статистичке методе: практична примена у статистичком програму
Робустне статистичке методе за оцењивање параметара локације и скале у униваријационом случају: практична примена у статистичком програму

10. недеља
предавање - Робустне статистичке методе за оцењивање повезаности двеју варијабли:
- Робустни и неробустни оценитељи - Преглед робустних оценитеља корелације - Поступци за откривање несагласних резултата (аутлајера) у биваријационом случају

10. недеља
вежбе - Робустне статистичке методе за оцењивање повезаности двеју варијабли
Практична примена у статистичком програму на примерима из психологије – упоредна примена робустних и неробусних поступака

11. недеља
предавање - Статистичка анализа података добијених интензивним испитивањем једног испитаника
- Могућности примене експерименталног и статистичког приступа у испитивању индивидуалних случајева - Основни принципи статистичке анализе података добијених у испитивању индивидуалних случајева - Познати примери експерименталних студија индивидуалних случајева у психологији

11. недеља
вежбе - Примена статистичке анализе података на једном испитанику
Примена статистичке анализе података на једном испитанику помоћу статистичког прогама: примери из психологије

12. недеља
предавање - Теорија одговора на ставке (ТОС/IRT)
- Основне претпоставке ТОС (IRT) - Улога ТОС (IRT) у конструкцији психолошких мерних инструмената - Некомплетан дизајн са делимичним преклапањем (употреба ТОС /IRT у раду са недостајућим подацима ) - Једнопараметарски, двопараметарски и тропараметарски модели - Примери употребе ТОС/IRT - Индекси фитовања

12. недеља
вежбе - Практична примена ТОС/IRT
Практичан рад на припреми података, различити програми који омогућавају примену ТОС/IRT, примена анализе на конкретне податке и интерпретација резултата

13. недеља
предавање - Теорија одговора на ставке (ТОС/IRT)) и класична тестовна теорија (КТТ/CTT)
Теорија одговора на ставке (ТОС/IRT)) и класична тестовна теорија (КТТ/CTT): упоредна анализа

13. недеља
вежбе - Теорија одговора на ставке (ТОС/IRT)) и класична тестовна теорија (КТТ/CТТ)
Теорија одговора на ставке (ТОС/IRT)) и класична тестовна теорија (КТТ/CТТ): упоредна анализа на примеру једног психолошког теста или упитника

14. недеља
- - Рекапитулација градива и припрема за испит

15. недеља
- - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Фајгељ, С. (2005). Психометрија. Друштво психолога Србије, Београд.
Фајгељ, С. (2005). Методе истраживања понашања. Друштво психолога Србије, Београд (поглавља III и VII)
Тењовић, Л. (2002). Статистика у психологији – приручник, Београд: Центар за примењену психологију (Главе XVI и XIX).
Општа допунска литература
Ковачић, З. (1993). Мултиваријациона Анализа, Београд, Економски факултет.
Winer, B.J. (1970). Statistical principles in experimental design, London: McGraw-Hill Inc.(поглавље 11).
Cohen, J., & Cohen, P. (1975). Applied Multiple Regression/Correlation Analysis for the Behavioral Sciences, New Jersey: LEA Publishers (Поглавља 6, 8,9,11).
↑↑↑