Социологија

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Квалитативни/ квантитативни приступ у истраживању
Литература: Богдановић, Марија, Квантитативни приступ у социологији, Службени лист, Београд, 1981, ст. 13-44, 85-98, 130-132, 133-154.
Anselm Strauss, Juliet Corbin, Basics of qualitative research, Sage, 1990, p.7-47, 249-258.
John van Maanen (ed.),Qualitative methodology, Sage,1983, p.135-191, 247-269.
Jeffrey C.Johnson, Selecting ethnographic informants, Sage, 1990, p. 11-15.
Catherine Hakim, Research design, Allen and Unwin, 1987, p. 26-35.

2. недеља
предавање - Теорија/истраживање, план истраживања
Теоријске и операционалне дефиниције (`друштвени показатељи`), постојећи извори податакa, комплементарност (’triangulation’)
Литература: Robert K. Merton O teorijskoj sociologiji, CDD, Zagreb, 1979, st. 153-189.
Богдановић, Марија, Методолошке студије, Београд, 1994, ст. 9-49.
Robert G. Burgess, In the field, Allen and Unwin, 1984, p.143-166.
Catherine Hakim, Research design, Allen and Unwin, 1987, p. 144-145.
Nigel G.Fielding, Jane L.Fielding, Linking data, Sage, 1986, p. 18-82.
Martin Bulmer, Sociological research methods,Macmillan, 1984, p.1-53. p.241-262, 294-307.
Robert G.Burgess, Field research: a Source book and field manual, Allen and Unwin, 1982, p. 209-235.

3. недеља
предавање - Ваљаност (унутрашња и спољна), поузданост, eтички проблеми у истраживању
Литература: Jerome Kirk, Marc L. Miller, Reliability and validity in qualitative research, Sage, 1986.
David Brinberg, Joseph E.McGrath, Validity and the research process, Sage 1985, p. 13-59.
Maurice Punch, The politics and ethics of fieldwork, Sage, 1986, p. 29-49.
Richard G.Mitchell, Jr., Secrecy and fieldwork, Sage,1993.
Joan E.Sieber, Planning ethically responsible research, Sage, 1992, p.18-44.
Allan J. Kimmel, Ethics and values in applied social research, Sage, 1988, p. 26-66.
Karen O’Reilly, Ethnographic methods, Routledge, 2005, p.59-84.
Robert G. Burgess, In the field, Allen and Unwin, 1984, p.185-209.
Robert G.Burgess, Field research: a Source book and field manual, Allen and Unwin, 1982, p.68-76.

4. недеља
предавање - Методе истраживања - теренско истраживање ("field research")
Литература: Joan E. Sieber, Planning ethically responsible research, Sage,1992, p.14-18, 141-149.
Robert G. Burgess, In the field, Allen and Unwin, 1984, p. 31-78, 123-143.
William Foot White,Learning from the field, Sage,1984, p. 229-233.
Martin Bulmer(ed.), Sociological research methods, Macmillan, 1984, p. 37-53., 113-155, 162-175.
William Naumes and Margaret J. Naumes, The art &craft of Case writing, M.E.Sharpe.Inc. 2006, p.37-58.

5. недеља
предавање - Методе истраживања - посматрање
Литература: Robert G. Burgess,In the field,, Allenand Unwin,1984, p. 78-101.
Martin Shipman, The limitations of social research, Longman, 1988, p. 68-73.
Robert G.Burgess, Field research: a Source book and field Мanual, Allen&Unwin, 1984, p.45-61.

6. недеља
предавање - Методе истраживања - интервју
Литература: Маrtin Bulmer (ed.), Sociological research methods, Macmillan, 1984, p. 215-241.
Robert G. Burgess,In the field,, Allenand Unwin,1984, p. 1o1-123.
Martin Shipman, The limitations of social research, Longman, 1988, p. 78-90.
Robert G.Burgess, Field research: a Source book and field manual, Allen and Unwin, 1982, p. 107-123.

7. недеља
предавање - Методе истраживања - биографски метод
Литература: Богдановић, Марија, Методолошке студије, Београд, 1994, ст. 121-179.
Robert G.Burgess, Field research: a Source book and field manual, Allen& Unwin, 1982, p.131-163.

8. недеља
предавање - Методе истраживања - метод случаја
Литература: Богдановић, Марија, Методолошке студије, Београд, 1994, ст.81-121.
William Naumes and Margaret J. Naumes, The art &craft of case writing, M.E.Sharpe.Inc. 2006, p. 61-81.
Robert K.Yin, Application of case study research, Sage, 2003, p. 1-29.
Catherine Hakim, Research design, Allen and Unwin, 1987,p.61-76.

9. недеља
предавање - Aнализа података и саопштавање резултата
Литература: Catherine Hakim, Research design, Allen and Unwin, 1987, p.17-26, 36-47.
Robert G.Burgess, Field research: a Source book and field manual, Allen& Unwin, 1982, p. 235-264.
Богдановић, Марија, Квантитативни приступ у социологији, Службени лист, Београд, 1981,ст.148-154.

10. недеља
предавање - Упоредно проучавање друштвених појава
Литература: Илић, Владимир, Етно-културолошки зборник,ИЏ, 2004, ст.17- 22.
Илић, Владимир, Квалитативни приступ у упоредним истраживањима, Социологија,2000/ 2, ст. 247-269.

11. недеља
предавање - Функционализам у социологији
Литература: Илић, Владимир, Броград, ИСИ ФФ, 1995, стр.99-177.
Bronislav Malinowski, Magija, nauka i religija, Prosveta, Beograd, 1971, st. 311-316.
Robert K.Merton, O teorijskoj sociologiji, CDD, Zagreb, 1979, st. 80-150.

12. недеља
предавање - Епистемолошки и методолошки аспекти мултиваријационе анализе у социологији
Литература: Цвејић Слободан, Социологија, 1997
Henry T, Garry, Practical sampling, Sage, 1990.
Ковачић Златко, Мултиваријациона анализа, Економскифакултет, Београд, 1996.

13. недеља
- - разговори са студентима
13. и 14. недеља посвећени су разговорима са студентима о евентуалним нејасноћама и договору о испиту. Предавања трају до 45`, краћа саопштења студената и дискусија следећих 45` о свакој од наведених тема.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
1. Burgess, Robert G., Field Research: a Sourcebook and Field Manual, George Allen & Unwin, Ltd, 1982, p.68- 91, 111-123, 131-163, 168-251.
2. Van Maanen, John, ed, Qualitative Methodology, Sage Publications, Inc.1983, p.135-149.
3. Kimmel, Allan J., Ethics and Values in Applied Social Research,Sage Publications, Inc. 1988, p.26-66.
4. Bogdanović, Marija, Metodološke studije, Institut za političke studije, Beograd, 1993, str. 81-179.
5. Vladimir Ilić, Uporedno proučavanje društvenih pojava u: Etno-kulturološki zbornik, IX, 2004, str. 17-22,
6. Robert Merton, O teorijskoj sociologiji, Zagreb: CDD, 1979, str. 80-152
7. Vladimir Ilić, Funkcionalizam u sociologiji, Beograd: ISI, 1995, str. 99-177
8. Cvejić, S (1997) Epistemološki i metodološki aspekti upotrebe multivarijacione analize u sociologiji, Sociologija, No. 3, Beograd.
9. Henry, T. Garry (1990) Practical Sampling. Newbury Park: SAGE.
10. Kovačić, Zlatko (1996). Multivarijaciona analiza. Beograd: Ekonomski fakultet.
↑↑↑