Социологија

Курс:
Функционална анализа у социологији (осн.)
Предавачи: др Владимир Илићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 3.00
Садржај курса: Поступци за испитивање узрочних веза у друшђтву, врсте објашњења, узрочно, пробабилистичко, функционално и телеолошко објашњење, однос теорије и истраживања при примени функционалне анализе, парадигма примене функционалне анализе
Циљ изучавања курса: Оспособљавање за успешну примену функционалне анализе у проучавању друштвених појава
Предуслови за полагање: Нема посебних услова
Облици наставе: Предавања
План курса:

1. недеља
предавање - Поступци анализе узрочних односа
Литература: Мертон, Р.К, 1979, О теоријској социологији, Загреб: ЦДД

2. недеља
предавање - Однос узрочног, пробабилистичког и функционалног објашњења
Литература: Илић, В., 1994, Неомарксизам и функционално објашњење, Социолошки преглед, но. 3

3. недеља
предавање - Однос функционалног и телеолошког објашњења
Литература: Илић, В., Функционализам у социологији, Беогерад: Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета

4. недеља
предавање - Функционална нализа и епистемолошки принципи науке
Однос функционалне анализе и начела објективности, општости, систематичности, поузданости и прецизности
Литература: Мертон, Р.К, 1979, О теоријској социологији, Загреб: ЦДД

5. недеља
предавање - Основни појмови функционалне анализе
Систем, подсистеми, елементи система, функционални односи, еуфункције, дисфункције, функционална неутралност, функционална аутономија, функционални реципроцитет
Литература: Мертон, Р.К, 1979, О теоријској социологији, Загреб: ЦДД

6. недеља
предавање - Манифестне и латентне функције
Литература: Мертон, Р.К, 1979, О теоријској социологији, Загреб: ЦДД

7. недеља
предавање - Однос теорије и истраживања при примени функционалне анализе
Литература: Мертон, Р.К, 1979, О теоријској социологији, Загреб: ЦДД

8. недеља
предавање - Извори функционалне анализе у социологији
Литература: Илић, В., 1995, Функционализам у социологији, Београд: Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета

9. недеља
предавање - Извори функционалне анализе у социокултурној антропологији
Литература: Илић, В., 1995, Функционализам у социологији, Београд: Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета

10. недеља
предавање - Мертонова парадигма функционалне анализе
Литература: Илић, В., 1995, Функционализам у социологији, Београд: Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета

11. недеља
предавање - Функционална анлиза и структурална анализа
Мертонов помак од функционалне анализе ка структуралној анализи
Литература: Илић, В., 1995, Функционализам у социологији, Београд: Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета

12. недеља
предавање - Функционална анализа и извори и начини прикупљања података
Литература: Илић, В., 1995, Функционализам у социологији, Београд: Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета

13. недеља
- - Припрема за испит

14. недеља
- - Припрема за испит

15. недеља
- - Испит
↑↑↑