Социологија

Курс:
Епистемолошки темељи метода друштвених истраживања (докт.)
Предавачи: др Марија Богдановићпрофесор емеритус
др Владимир Илићредовни професор
др Ева Камерердоцент
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: У оквиру философске тематике на курсу обрађују се следећи проблеми: 1. наука као систем/структура (статички аспект науке, обележја науке, особености научних појмова и проблема, однос науке према другим областима); 2. философски проблем научног метода (појам и обележја научног метода, метод у философији и у емпиријским наукама, међузависност појмовног, методолошког и теоријског нивоа науке); 3. проблем неједнозначности тумачења методолошких норми; 4. нормативни и дескриптивни судови у науци (теорије научне истине, етички проблеми научног истраживања, одговорност научника); 5. наука као друштвена активност (динамички аспекти науке, сазнајни и вансазнајни циљеви, промењивост научних циљева), 6. еволуција норми, усавршавање и технификација метода (конвергенција и дивергенција стандардâ процене); 7. развој научних творевина (научни системи, континуитет развоја); итд.
Циљ изучавања курса: Сврха философске целине у оквиру овога курса састоји се у томе да се студенти додатно усаврше у философском и епистемолошком саглéдању проблемâ квалитативних и квантитативних техника у социолошким истраживањима, у вези са својом специјализацијом.
Предуслови за полагање: За пријављивање овог курса нема никаквих посебних услова, осим оних који су предвиђени Статутом (да је студент уписан на прву годину докторских студија).
Облици наставе: Предавања се држе кроз акроаматски и интерактивни/дијалошки облик наставе, а очекује се активно учешће студената у дискусији о занимљивим питањима.
План курса:

1. недеља
предавање - Појам методологије, науке и филозофије науке
Литература: Станиша Новаковић, Увод у општу методологију и историју методолошке мисли, Београд: Филозофски факултет, 1994, стр. 9-41

2. недеља
предавање - Методологија, логика, епистемологија и социологија науке
Литература: Војин Милић, Социолошки метод, Београд: Нолит, 1996, стр. 20-38

3. недеља
предавање - Епистемолошке основе теоријске науке
Литература: Војин Милић, Социолошки метод, Београд: Нолит, 1996, стр. 255-285

4. недеља
предавање - Објективност сазнања у социологији према Веберовом схватању
Литература: «Објективност» спознаје у друштвеној науци и друштвеној политици, Max Weber, Методологија друштвених наука, Загреб: Глобус, 1986, стр. 21-84

5. недеља
предавање - Епистемолошке основе теоријске науке, научна теорија, закон,
Литература: Војин Милић, Социолошки метод, Београд: Нолит, 1996, стр. 286-334

6. недеља
предавање - Општи закони у историји
Литература: Carl G. Hempel, Aspects of Scientific Explanation, New York – London, The Free Press, 1965, стр. 231-244

7. недеља
предавање - Узрочно и функционално објашњење
Литература: Владимир Илић, Неомарксизам и функционално објашњење, Социолошки преглед, 28, 1994, св. 3, стр. 311-320

8. недеља
предавање - Логика функционалног објашњења
Литература: Carl G. Hempel, Aspects of Scientific Explanation, New York – London, The Free Press, 1965, str. 297-330

9. недеља
предавање - Објашњење и разумевање у друштвеним наукама
Литература: Објашњење и разумевање у друштвеним наукама, Ернест Нејгел, Структура науке, 1974, стр. 447-486

10. недеља
предавање - Употреба теорије у социологији
Литература: Richard J. Bernstein, The Restructuring of Social and Political Theory, University of Pennsylvania Press, 1978, стр. 1-54

11. недеља
предавање - Теоријско усмеравање и операционално дефинисање
Литература: Марија Богдановић, Друштвени слојеви према основним димензијама социјалног раслојавања, у: М. Поповић (ур.) Друштвене неједнакости, Београд: Институт за социолошка истраживања, 1987, стр. 30-50 Слободан Цвејић, Корак у месту, Београд: Институт за социолошка истраживања, 2006, стр.

12. недеља
предавање - Истраживачки програми и развој научног сазнања
Литература: Александар Гордић, Наука, рационалност, историја, Београд: Институт за филозофију Филозофског факултета 1998,, стр. 5-13

13. недеља
- - Припрема за испит

14. недеља
- - Припрема за испит

15. недеља
- - Испит
↑↑↑