Социологија

Курс:
Методе истраживања друштвених појава (докт.)
Предавачи: др Марија Богдановићпрофесор емеритус
др Владимир Илићредовни професор
др Слободан Цвејићредовни професор
др Жељка Манићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Теоријска настава обухвата упознавање различитих приступа у проучавању друш. појава, етичке аспекте током истраживања, комплементарност извора и метода, примену секвенцијалне анализе, оцену ваљаности (унутрашње и спољне) и поузданости резултата, што омогућује примену упоредних истраживања, стандардизацију функционалне анализе и мултиваријациону анализу података. Осим тога, студенти уче како да повежу квалитативни и квантитативни приступ у истраживању. У оквиру практичне наставе студенти уче да креирају план истраживања, да одаберз методе за коришћење постојећих извора података, поступке за прикупљање нове грађе( посматрање, интервју, лични документи, биографски метод, метод случаја) и њихову анализу.
Циљ изучавања курса: Проучавање методолошке литературе и истраживачких радова како би се кандидати упознали са текућим истраживачким могућностима проучавања друштвених појава.
Предуслови за полагање: Дипломирани студент (завршен или не мастер или магистериј), знање енглеског језика.
Облици наставе: Предавања, разговор о прочитаној литератури, писање краћих семинарских саопштења везаних за истраживачки рад (о неком поступку, формулисање плана истр
План курса:

1. недеља
предавање - Квалитативни/ квантитативни приступ у истраживању
-

2. недеља
предавање - Теорија/истраживање, план истраживања
Теоријске и операционалне дефиниције (`друштвени показатељи`), постојећи извори податакa, комплементарност (’triangulation’)

3. недеља
предавање - Методе истраживања - теренско истраживање (
-

4. недеља
предавање - Методе истраживања - посматрање
-

5. недеља
предавање - Методе истраживања - интервју
-

6. недеља
предавање - Методе истраживања - биографски метод
-

7. недеља
предавање - Методе истраживања - метод случаја
-

8. недеља
предавање - Методе истраживања - анализа садржаја

9. недеља
предавање - Aнализа података и саопштавање резултата
-

10. недеља
предавање - Упоредно проучавање друштвених појава
-

11. недеља
предавање - Функционализам у социологији
-

12. недеља
предавање - Епистемолошки и методолошки аспекти мултиваријационе анализе у социологији
-

13. недеља
предавање - Дизајн узорка за анкетно истраживање

14. недеља
- - разговори са студентима, припрема за испит
14. и 15. недеља посвећени су разговорима са студентима о евентуалним нејасноћама и договору о испиту. Предавања трају до 45`, краћа саопштења студената и дискусија следећих 45` о свакој од наведених тема.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Merton, Robert K. 1979, O teorijskoj sociologiji, Zagreb: CDD, pogl.4 i 5.
Богдановић, Марија, 1994, Методолошке студије, Београд, ст. 81-179.
Burgess, Robert G. 1984, In the field, Allen and Unwin, pp. 123-209
Ilić, Vladimir, 1995, Funkcionalizam u sociologiji, Beograd: ISI.
Cvejić, S (1997) Epistemološki i metodološki aspekti upotrebe multivarijacione analize u sociologiji, Sociologija, No. 3, Beograd.
Henry, T. Garry (1990) Practical Sampling. Newbury Park: SAGE.
Цвејић Слободан, 1998. Конвергенција социолошке и статистичке методологије - могућности унапређења емпиријског истраживања у социологији. Социологија, бр. 1.
Mils, R., 1964, Sociološka imaginacija, Sociološka biblioteka, Savremena škola, str. 115-135, 217-253;
Denzin, K.N., 1978, Sociological methods: a source book, McGraw Hill Company, p. 258-269; 319-326; 406-421;
Clogg, Clifford C. and Aref N. Dajani 1991. Popis izvora neizvesnosti u modeliranju društvene statistike. Journal of Official Statistics, Vol. 7. No. 1. pp. 7-24. (prevod se može naći u biblioteci).
Denzin, N. i Y. Lincoln (eds). The Handbook of Qualitative Research (3rd edition). London: Sage Publications, 1–32.
Denzin, N. (2001). Reflexive Interview and a Performative Social Science. Qualitative Research 1(1): 23–46.
Silverman, D. (ed), Qualitative Research: Theory, Method and Practice (2nd edition). London: Sage Publications, 1-8, 140–161
Илић, Владимир, Различита схватања посматрања у социологији и антропологији, Социологија, Vol LV, но.4, стр. 519-540
Илић, Владимир, Однос посматрања и других истраживачких поступака, у: Младен Лазић и Слободан Цвејић (прир.) Промене основних структура друштва Србије у периоду убрзане трансформације, Београд: Институт за социолошка истраживања Филозофског факултета
Denscombe, Martyn, 2003, The good research design, Open University Press, p.267-283
Weber, R.P. 1990. Basic Content Analysis. SAGE Publications
Богдановић, Марија, Квантитативни приступ у социологији, Службени лист, Београд, 1981,стр. 13-44, 133-154.
Илић, Владимир, Квантитативни и квалитативни приступ у упоредним истраживањима, Социологија,2000/ 2, ст. 247-269.
Општа допунска литература
Malinowski, Bronislav, 1971, Magija, nauka i religija, Prosveta, Beograd, st. 311-316.
Yin, Robert,K, 1984,Case Study Research- Design and Methods, Sage Publications
Neuman,Lawrence,W, 2006, Social research Methods- Qualitative and Quantitative Approaches, Pearson, 2006
Denscombe, M., 2003, The good research guide, Open University Press, (birati odgovarajuća poglavlja).
Bryman, A., Social research methods, 2012, Oxford University Press, (birati poglavlja prema sadržaju kursa)
Petrović, I. 2013, Mogućnosti primene faktorske analize u sociologiji: primer proučavanja vrednosnih orijentacija. Sociologija No. 4.
Strauss, Anselm, Juliet Corbin, 1990, Basics of qualitative research, Sage, p.7-47, 249-258.
Van Maanen, John (ed.),1983, Qualitative methodology, Sage,p.150-191, 247-269.
Johnson, Jeffrey C. 1990, Selecting ethnographic informants, Sage, p. 11-15.
Hakim, Catherine, Research design, Allen and Unwin, 1987, p. 17-26, 26-35, 36-47, 61-76, 144-145.
Fielding,Nigel G. Jane L.Fielding, 1986, Linking data, Sage, p. 18-82.
Kirk, J, Marc L. Miller, 1986. Reliability and validity in qualitative research, Sage,
Brinberg, D, Joseph E.McGrath, 1985, Validity and the research process, Sage , p. 13-59.
Punch, M, 1986, The politics and ethics of fieldwork, Sage, p. 29-49.
Mitchell, Richard G. Jr., 1993, Secrecy and fieldwork, Sage.
O’Reilly, Karen, 2005, Ethnographic methods, Routledge, p.59-84.
Sieber, Joan E. 1992, Planning ethically responsible research, Sage,p.14-18, 18-44, 141-149.
Foot White, William, 1984, Learning from the field, Sage,p. 229-233.
Bulmer, M. (ed.), 1984, Sociological research methods, Macmillan, p. 1-53., 113-155, 162-175, 215-241, 241-262, 294-307..
Naumes, William and Margaret J. Naumes, 2006, The art &craft of Case writing, M.E.Sharpe.Inc. p.37-58, 61-81.
Shipman, Martin, 1988, The limitations of social research, Longman, p. 68-73, 78-90.
↑↑↑