Социологија

Курс:
Руска култура (осн.)
У оквиру предмета: Руска култура
Предавачи: др Мирјана Адамовићдоцент
изборни курс
Број бодова: 3.00
Садржај курса: Руска култура: основне чињенице, догађаји, персоналије и процеси настајања и развоја руског цивилизацијског модела и културе.
Циљ изучавања курса: Општи циљеви наставе су: оспособљавање студената за мултидисциплинарно и интегративно проучавање и сагледавање феномена руске културе, од најстаријих времена до данас; оспособљавање студената за коришћење извора културолошких информација.
Предуслови за полагање: Нема предуслова за похађање наставе из предмета.
Облици наставе: Настава се остварује интерактивним предавањима, индивидуалним консултацијама, усменим проверама и испитом.
План курса:

1. недеља
предавање - Историјска периодизација развоја руске културе
Историјска периодизација развоја руске културе: Кијевска Русија. Русија татарског периода. Култура Московског царства. Петербуршка империја. Совјетски период. Данашња Русија.

2. недеља
предавање - Социодинамика руске културе
Социодинамика руске културе: Основне карактеристике културно-историјског развоја руског народа у појединим, горе наведеним историјским раздобљима (најважније чињенице, догађаји, персоналије, развојни процеси).

3. недеља
предавање - Свет руске иконе
Свет руске иконе, Андреј Рубљов, «Спев о Игоровом походу» и други најзна-чајнији споменици руске културе до краја 18. века.

4. недеља
предавање - Златни век руске културе
Златни век руске културе – формирање зреле националне културе. Императори 19. века и главни друштвено-историјски догађаји. Живот царске породице – култу-ра на двору.

5. недеља
предавање - Филозофија – језгро духовне културе
Филозофија – језгро духовне културе: «Руска идеја». Културолошке теорије у Русији 19. и 20. века. Појам «Сребрни век» руске културе.

6. недеља
предавање - Руска уметничка култура
Руска уметничка култура: књижевност, музика, сликарство, архитектура.

7. недеља
предавање - Литаратуроцентризам руске културе
Литаратуроцентризам руске културе.

8. недеља
предавање - Култура совјетског периода
Култура совјетског периода. Социокултурно формирање совјетског друштва. Негативни фактори и позитивне вредности културе совјетског периода.

9. недеља
предавање - Филм, позориште, књижевност, поезија 20. века
Филм, позориште, књижевност, поезија 20. века.

10. недеља
предавање - Допринос руске емиграције светској култури и науци
Допринос руске емиграције светској култури и науци. Руска емиграција у српској култури 20. века.

11. недеља
предавање - Социокултурни проблеми модернизације Русије
Социокултурни проблеми модернизације Русије. Тренутна културна клима у Русији. Савремена друштвена мисао у Русији. Школски систем.

12. недеља
предавање - Две престонице
Две престонице: Москва и Санкт-Петербург. Знаменитости, музеји, галерије, позоришни репертуар.

13. недеља
предавање - Руска народна традиција и култура
Руска народна традиција и култура: породични, свакодневни и друштвени живот; обичаји, веровања и празници; одећа и исхрана; народна уметност.

14. недеља
предавање - Руска научна мисао
Руска научна мисао. Најважнији периоди у развоју руске науке. Развој социолошке науке у Русији

15. недеља
предавање - Противуречности руске културе
Русија између Запада и Истока. Основне карактеристике руског националног менталитета. Руски пици, филозофи и песници о главним цртама својих сународника. Ставови о Русији и Русима са становишта представника западноевропских култура.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Стојнић Мила: Руска цивилизација. Београд: Центар за геополитику, 1994.
Општа допунска литература
Bilington Džejms: Ikona i sekira. Istorija ruske kulture, jedno tumačenje.- Beograd: »Rad«, 1988.
Витомир Вулетић: Руси и Срби у сусрету. Нови Сад: Матица српска, 1995.
Суботић Милан: Тумачи руске идеје: студије о руским мислиоцима. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства, 2001.
Лоски Н.: Карактер руског народа (у књизи Н.Лоски: Бог и светско зло). Београд, 2001.
Н.Берђајев: Руска идеја. Београд, 1987.
Мир русской культуры, Москва: Вече, 1997.
Ф.С. Капица: Славянские традиционные верования, праздники и ритуалы. Москва, 2005.
↑↑↑