Социологија

Курс:
Епистемолошки темељи метода друштвених истраживања (докт.)
Предавачи: др Марија Богдановићпрофесор емеритус
др Владимир Илићредовни професор
др Ева Камерердоцент
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: На курсу се обрађују се следећи проблеми: 1. наука као систем/структура (статички аспект науке, обележја науке, особености научних појмова и проблема, однос науке према другим областима); 2. филозофски проблем научног метода (појам и обележја научног метода, метод у филозофији и у емпиријским наукама, међузависност појмовног, методолошког и теоријског нивоа науке); 3. проблем неједнозначности тумачења методолошких норми; 4. нормативни и дескриптивни судови у науци (теорије научне истине, етички проблеми научног истраживања, одговорност научника); 5. наука као друштвена активност (динамички аспекти науке, сазнајни и вансазнајни циљеви, промењивост научних циљева).
Циљ изучавања курса: Циљ курса је да се студенти оспособе за анализу епистемолошких проблема везаних за методе друштвених истраживања.
Предуслови за полагање: Нема посебних услова.
Облици наставе: Предавања
План курса:

1. недеља
предавање - Појам методологије, науке и филозофије науке

2. недеља
предавање - Методологија, логика, епистемологија и социологија науке

3. недеља
предавање - Епистемолошке основе теоријске науке

4. недеља
предавање - Објективност сазнања у социологији према Веберовом схватању
Литература: «Објективност» спознаје у друштвеној науци и друштвеној политици, Max Weber, Методологија друштвених наука, Загреб: Глобус, 1986, стр. 21-84

5. недеља
предавање - Епистемолошке основе теоријске науке, научна теорија, закон

6. недеља
предавање - Општи закони у историји
Литература: Carl G. Hempel, Aspects of Scientific Explanation, New York – London, The Free Press, 1965, стр. 231-244 и 297-330

7. недеља
предавање - Узрочно и функционално објашњење

8. недеља
предавање - Логика функционалног објашњења

9. недеља
предавање - Објашњење и разумевање у друштвеним наукама

10. недеља
предавање - Употреба теорије у социологији

11. недеља
предавање - Теоријско усмеравање и операционално дефинисање

12. недеља
предавање - Истраживачки програми и развој научног сазнања

13. недеља
- - Припрема за испит

14. недеља
- - Припрема за испит

15. недеља
- - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
E. Nejgel, Struktura nauke, Beograd 1974. (poglavlja 13, 14. i 15.)
K. Poper, Beda istoricizma, Beograd 2009.
Johann Mouton, Understanding Social Research, 1996
↑↑↑