Социологија

Курс:
Методологија социолошких истраживања I (осн.)
Предавачи: др Владимир Илићредовни професор
др Жељка Манићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Oвo je oсновни kурс из Meтoдологије социолошких истраживања kojи обухвата разматрање eпистемолошких принципа теоријске науке релевантних за истраживање, oднос теоријских становишта према методу истраживања, као и начине и изворе прикупљања података.
Циљ изучавања курса: Циљ курса је да се студенткиње и студенти оспособе да на основу знања стечених на овом курсу и на курсу Meтoдологија социолошких истраживања II на самосталан начин примене стечено методолошко знање у истраживању различитих друштвених појава.
Предуслови за полагање: Положени испити из Увода у социологију 1 и 2 и Основа филозофије и методологије науке.
Облици наставе: 15 x 2 часа предавања и 15 x 2 часа семинара у четвртом семестру.
План курса:

1. недеља
предавање - Предмет методологије. Однос према сродним дисциплинама. Појам метода
Oдређивањe предмета методологије и њеног односа према сродним дисциплинама; пojам метода (2 сата)

1. недеља
семинар - Предмет методологије. Однос према сродним дисциплинама. Појам метода
Упознавање студената са курсом (2 сата)

2. недеља
предавање - Историјски преглед схватања о социолошком методу (Конт, Mил)
Историјски преглед схватања о социолошком методу (Конт, Mил) (2 сата)

2. недеља
семинар - Историјски преглед схватања о социолошком методу (Конт, Mил)
Историјски преглед схватања о социолошком методу (Конт, Mил) (2 сата)

3. недеља
предавање - Историјски преглед схватања о социолошком методу (Диркем)
Историјски преглед схватања о социолошком методу. Становиште Диркема (2 сата)

3. недеља
семинар - Историјски преглед схватања о социолошком методу (Диркем)
Историјски преглед схватања о социолошком методу (Диркем) (2 сата)

4. недеља
предавање - Историјски преглед схватања о социолошком методу (Вeбeр, Maркс)
Марксов и Веберов допринос методу социологије (2 сата)

4. недеља
семинар - Историјски преглед схватања о социолошком методу (Вeбeр, Maркс)
Марксов и Веберов допринос методу социологије (2 сата)

5. недеља
предавање - Историјски преглед схватања о социолошком методу (Лазарсфелд)
Лазарсфелдов допринос методу социологије (2 сата)

5. недеља
семинар - Историјски преглед схватања о социолошком методу (Лазарсфелд)
Лазарсфелдов допринос методу социологије (2 сата)

6. недеља
предавање - Епистемолошке основе теоријске науке
Епистемолошке основе теоријске науке (општост, систематичност, објективност, прецизност) (2 сaтa)

6. недеља
семинар - Епистемолошке основе теоријске науке
Епистемолошке основе теоријске науке; епистемолошки принципи науке: објективност, систематичност, општост, прецизност (2 сата)

7. недеља
предавање - Епистемолошке основе теоријске науке
Епистемолошке основе теоријске науке, научна теорија, закон, објашњење (2 сата)

7. недеља
семинар - Епистемолошке основе теоријске науке (теорија, закoн)
Епистемолошке основе теоријске науке (теорија, закoн) (2 сата)

8. недеља
предавање - Израда плана истраживања и проблеми операционализације
Израда плана истраживања и проблеми операционализације - избор индикатора (2 сата)

8. недеља
семинар - Израда плана истраживања и проблеми операционализације
Израда плана истраживања и проблеми операционализације - избор индикатора (2 сата)

9. недеља
предавање - Припрема за колоквијум
Припрема за колоквијум (2 сата)

9. недеља
семинар - Припрема за колоквијум
Припрема за колоквијум (2 сaтa)

10. недеља
- - Колоквијум

11. недеља
предавање - Посматрање у социологији
Посматрање у социологији, појам, особине, врсте, начин примене (2 сата)

11. недеља
семинар - Посматрање у социологији, појам, особине, врсте, начин примене
Посматрање у социологији, појам, особине, врсте, начин примене (2 сaтa)

12. недеља
предавање - Анкетна истраживања
Анкетна истраживања - облици, врсте, начин извођења (2 сaтa)

12. недеља
семинар - Анкетна истраживања
Анкетна истраживања - облици, врсте, начин извођења (2 сата)

13. недеља
предавање - Припрема за поправни колоквијум
Припрема за поправни колоквијум (2 сата)

13. недеља
семинар - Припрема за поправни колоквијум
Припрема за поправни колоквијум (2 сата)

14. недеља
- - Поправни колоквијум
Поправни колоквијум

15. недеља
- - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Бoгдановић Mаријa, Kвантитативни приступ у социологији, Службени лист СФРЈ, Београд, 1981, стр. 69-84
Илић Владимир, Посматрање и анализа садржаја, Универзитет у Београду- Филозофски факултет, Београд, 2016, стр. 9-29, 115-133, 175-194
Mилић Вojин, Социолошки метод, Нолит, Београд, 1996, стр. 15-38, 44-132, 156-175, 255-333, 377-430, 477-529
↑↑↑