Социологија

Курс:
Увод у социологију 2 (осн.)
У оквиру предмета: Увод у социологију 2
Предавачи: др Владимир Вулетићредовни професор
др Јелена Пешићдоцент
др Стефан Јанковићасистент
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Курс је конципиран као увођење у расправу о темељним проблемима и појмовима социологије. Настава је организована око следећих тема: 1. појам социологије као науке о друштвеној стварности - различите социолошке перспективе; 2. друштво, друштвена структура, друштвени систем и друштвена промена; 3. основни појмови социолошке анализе. 4. социолошке теорије и метод; 5. различите области и димензије друштвене стварности.
Циљ изучавања курса: Циљ курса је упознавање студената с основним појмовима, концептима и принципима социологије као научне дисциплине у сврху унапређења њихових опсервацијских вештина и аналитичких способности неопходних за наставак студија социологије.
Предуслови за полагање: нема
Облици наставе: предавања, семинари, разговори о релевантним темама, индивидуалне и групне консултације, писање семинарских радова
План курса:

1. недеља
предавање - Култура и идентитет
дефиниција и типови културе; дефиниција идентитета; функционалистичко, марксистичко и неомарксистичко схватање културе; култура и цивилизација; глобализација и идентитет

2. недеља
предавање - Образовање
појам образовања; функционалистичко, интеракционистичко и схватање образовања из конфликтне перспективе; либерално, социјалдемократско и схватање нове деснице о образовању

3. недеља
предавање - Комуникације и медији
дефиниција масовних медија, плуралистичке и марксистичке теорије о медијима; улога и утицај медија у друштву

4. недеља
предавање - Религија
дефинисање религије; функционалистичко и марксистичко схватање религије; религија и друштвена промена; верске организације; религија и глобализација

5. недеља
предавање - Породица
схватања о универзалности породице; функционалистичко схватање породице; критичке и марксистичке перспективе о проодици; феминистичка схватања породице; породица, индустријализација и модернизација

6. недеља
предавање - Нација
одређење нације; типови национализма

7. недеља
предавање - ТЕСТ 1
питања из области обрађених на првих шест часова

8. недеља
предавање - Методологија 1
позитивизам, квантитативна и квалитативна методологија, методологија критичке школе, феноменоглогија

9. недеља
предавање - Методологија 2
истраживачки процес, узорак, посматрање, разговор, експеримент, компаративна метода

10. недеља
предавање - Социолошка теорија - функционализам
Диркем, Парсонс, Мертон, критика функционализма

11. недеља
предавање - Социолошка теорија - марксизам
отуђење, класа, друштвена промена, критика, неомарксизам

12. недеља
предавање - Социолошка теорија - интерпретативна социологија и новији приступи анализи друшт
Макс Вебер, симболички интеракционизам, етнометодологија, повезивање структура и актера, постмодернизам

13. недеља
предавање - ТЕСТ 2
питања из области методологије и социолошке теорије
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Хараламбос, М.(2002): Социологија - теме и перспективе, Голден Маркетинг, Загреб (одговарајућа поглавља)
Гиденс, Ентони (2003): Социологија, ЕФ, Београд (одговарајућа поглавља)
↑↑↑