Социологија

Курс:
Статистика у друштвеним истраживањима (мастер)
Предавачи: др Слободан Цвејићредовни професор
др Јелена Пешићдоцент
Ирена Петровићасистент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: У оквиру овог курса студенти се упознају са основним методама анализе статистичких података и употребом статистичких процедура за истраживање повезаности друштвених појава. На крају курса добијају основна знања о мутиваријационој природи друштвених појава и неким методама за откривање и анализу латентних варијабли.
Циљ изучавања курса: Циљ курса је да се студенти обуче за разумевање текстова у којима се користи основна статистичка анализа повезаности две и више варијабли, за примену неких метода статистичке анализе и интерпретацију добијених резултата.
Предуслови за полагање: Предуслов за похађање овог курса је владање основним методама дескриптивне статистике и прпоцедуром статистичког закључивања, познавање претраге интернета, као и познавање статстичког пакета SPSS.
Облици наставе: Настава се одржава у 15 недеља путем предавања и вежби (2+2).
План курса:

1. недеља
предавање - Обнављање градива - тестирање хипотеза
-

1. недеља
вежбе - Обнављање градива - трансформација варијабли, дескриптивна статистика
-

2. недеља
предавање - Анализа варијансе
-

2. недеља
вежбе - Анализа варијансе
-

3. недеља
предавање - Анализа варијансе
-

3. недеља
вежбе - анализа варијансе
-

4. недеља
предавање - Хи квадрат
-

4. недеља
вежбе - Хи квадрат, коефицијент контингенције, Крамеров В
-

5. недеља
предавање - Корелација
-

5. недеља
вежбе - Корелација, парцијална корелација
-

6. недеља
предавање - Припрема за тест
-

6. недеља
- - тест
-

7. недеља
предавање - Непараметарски тестови
-

7. недеља
вежбе - Прављење скала и поузданост
-

8. недеља
предавање - Непараметарски тестови
-

8. недеља
вежбе - Интерпретација скала на емпиријским подацима
-

9. недеља
предавање - Регресиона анализа
-

9. недеља
вежбе - Проста линеарна регресија
-

10. недеља
предавање - Регресиона анализа
-

10. недеља
вежбе - Вишеструка и парцијална регресија
-

11. недеља
предавање - Факторска анализа
-

11. недеља
вежбе - факторска анализа
-

12. недеља
предавање - Анализа главних компоненти
-

12. недеља
вежбе - Анализа главних компоненти
-

13. недеља
предавање - Извори неизвесности у моделирању друштвене статистике
-

13. недеља
вежбе - Регресиони модел са факторским скоровима
-

14. недеља
вежбе - Припема за тест
-

14. недеља
- - Дискусија о курсу
-

15. недеља
предавање - Припрема за тест
-

15. недеља
- - тест
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Жижић, Ловрић, Павличић (2005) Методи статистичке анализе. Београд: Економски факултет.
Ковачић (1998) Мултиваријациона анализа. Београд: Економски факултет.
Clogg, Dajani (1991) Popis neizvesnosti u modeliranju društvene statistike. Journal of Official Statistics. Vol 7, No 1. (prevod sa engleskog).
↑↑↑