Социологија

Курс:
Основе филозофије и методологије науке (осн.)
Предавачи: др Мирослава Трајковскиванредни професор
др Александра Зорићдоцент
др Милош Аџићдоцент
др Александар Добријевићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 3.00
Садржај курса: На курсу се обрађују одабрани проблеми филозофије (епистемологије, етике и филозофије језика) и методологије природних и друштвених наука. На предавањима и вежбама ће се посебно обраћати пажња на различите начине аргументовања у филозофији.
Циљ изучавања курса: Студенти треба да се упознају са главним методолошким категоријама које су на делу у емпиријским наукама, а првенствено друштвеним (пре свега, у социологији), што подразумева овладавање основним фондом философских и, посебно, методолошких појмова.
Предуслови за полагање: За пријављивање овог курса нема никаквих посебних услова, осим оних који су предвиђени Статутом. Пошто се предмет слуша у првом семестру, студент једино мора бити уписан на прву годину студија.
Облици наставе: Предавања држе доц. др Мирослава Трајковски и доц. др Александар Добријевић. На предавањима се градиво обрађује онако како је изложено у наставном плану
План курса:

1. недеља
предавање - Појмовна анализа

2. недеља
предавање - Теорије истине

3. недеља
предавање - Теоријски термини и теоријски ентитети

4. недеља
предавање - Природне и друштвене науке

5. недеља
предавање - Етика и морал

6. недеља
предавање - Метаетика

7. недеља
предавање - Деонтологија

8. недеља
предавање - Консеквенцијалиѕам

9. недеља
предавање - Интуиционизам

10. недеља
предавање - Релативизам

11. недеља
предавање - Субјективност и објективност

12. недеља
предавање - Семантика и синтакса

13. недеља
предавање - Преглед пређеног градива
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Вилијем Џејмс Ерл, "Увод у филозофију", Дерета 2005, Београд
↑↑↑