Социологија

Курс:
Друштвени систем и друштвене промене у Србији (осн.)
Предавачи: др Младен Лазићредовни професор у пензији
др Ирена Петровићасистент
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Студенти ће се упознати са карактеристикама друштвеног система у Србији (односно СФРЈ) током социјалистичког периода (као и главним особеностима тог поретка у источној Европи). Анализираће се основне друштвене групе, карактер друштвених односа, неједнакости и сл. Изложиће се узроци кризе и слома социјалистичког система. Даће се преглед основних процеса постсоцијалистичке трансформације у земљама средње и источне Европе. Изнеће се резултати проучавања трансформације друштва у Србији после 1990. као и најновијих друштвених промена на подручју стратификације, покретљивости и вредности.
Циљ изучавања курса: Стицање систематских знања о процесима темељних друштвених промена у Србији у лонгитудиналној и компаративној перспективи, од друге половине 20. века до данас.
Предуслови за полагање: За успешно похађање курса треба положити: Увод у социологију, Теорије о друштвеним променама и друге обавезне курсеве. Студенти морају моћи читати део литературе на страном језику.
Облици наставе: Усмена излагања наставника и расправа са студентима на предавањима. Излагања студената и групна дискусија на семинарима. Користиће се и рачунарски подржане презентације.
План курса:

1. недеља
предавање - Представљање програма и плана курса, уводно предавање
Упознавање студената, представљање програма и плана курса. Појам социјализма, схватања о природи реално-социјалистичког система

1. недеља
семинар - Програм рада на семинарима
Подела семинарских радова студентима

2. недеља
предавање - Класна структура реалног социјализма
Изложиће се "једнокласно" схватање, стратификацијске интерпретације, као и конфликтни модели друштвених односа у реалном социјализму; анализираће се основне друштвене групе; осврнуће се на маргиналну групацију приватних власника.

2. недеља
семинар - Класна структура реалног социјализма
На семинару ће студенти приказати један од текстова из литературе, о којем ће се затим расправљати

3. недеља
предавање - Друштвени сукоби, криза и слом реално-социјалистичког друштва
Изложиће се основни узроци и облици манифестних и латентних економских и политичких сукоба, сукоба у култури и националних сукоба; представиће се и општи узроци (статичност система, ирационалност деловања владајуће класе), као и посебни чиниоци кризе (економски, политички, социјални, легитимацијски, национални; спољашњи и унутрашњи).

3. недеља
семинар - Друштвени сукоби, криза и слом реално-социјалистичког друштва
На семинару ће студенти приказати текст из литературе, о којем ће се затим расправљати.

4. недеља
предавање - Постсоцијалистичка трансформација
Изложиће се различита схватања о постсоцијалистичкој трансформацији (транзиција, “path dependency”), као и основне карактеристике процеса промена у различитим средње- и источно-европским земљама.

4. недеља
семинар - Постсоцијалистичка трансформација
на семинару ће студенти приказати један од текстова из литературе, о којем ће се затим расправљати.

5. недеља
предавање - Основне специфичности југословенског модела реалног социјализма
Изложиће се карактеристике југословенског друштва као посебног облика социјалистичког типа система (аутохтоно заснивање, самоуправљање, социјалистичко тржиште, либерални социјализам, несврстаност)

5. недеља
семинар - Основне специфичности југословенског модела реалног социјализма
На семинару ће студенти приказати текст из литературе, о којем ће се затим расправљати

6. недеља
предавање - Структура југословенског друштва
Биће речи о основним групама у југословенском социјалистичком друштву – владајућој, средњој класи и радништву; изложиће се главни резултати истраживања друштвене структуре у Југославији (1960-1990).

6. недеља
семинар - Структура југословенског друштва
На семинару ће студенти приказати текст из литературе, о којем ће се затим расправљати

7. недеља
- - Контролни рад
Студенти ће дискутовати о теми о којој су писали контролни рад

7. недеља
- - Писање контролног рада
Студенти ће на часу писати контролни рад из теме која је претходно обрађивана.

8. недеља
предавање - Сукоби у југословенском друштву и слом државе
Изложиће се грађа о политичким сукобима у Југославији (1948, 1968-1971, 1990-2000), о штрајковима, сукобима у култури, као и међунационалним сукобима; изложиће се тезе о друштвеним претпоставкама слома СФРЈ.

8. недеља
семинар - Сукоби у југословенском друштву и слом државе
Студенти ће приказати текст из литературе, о којем ће се затим расправљати.

9. недеља
предавање - Проблеми постсоцијалистичке трансформације у Србији: период блокираних промена
Изложиће се основни узроци и карактеристике блокиране трансформације у Србији, у периоду од 1990-2000. године.

9. недеља
семинар - Проблеми постсоцијалистичке трансформације у Србији: период блокираних промена
На семинару ће студенти приказати један од текстова из литературе, о којем ће се затим расправљати.

10. недеља
предавање - Проблеми постсоцијалистичке трансформације у Србији: друштвене елите
Изложиће се налази о улози и променама политичких и економских елита током периода трансформације.

10. недеља
семинар - Проблеми постсоцијалистичке трансформације у Србији: друштвене елите
Студенти ће приказати текст из литературе, о којем ће се затим расправљати.

11. недеља
предавање - Проблеми постсоцијалистичке трансформације у Србији: стратификацијске промене
Изложиће се промене класног састава, материјалног положаја, као и налази о вертикалној покретљивости у друштву Србије.

11. недеља
семинар - Проблеми постсоцијалистичке трансформације у Србији: стратификацијске промене
На семинару ће студенти приказати један од текстова из литературе, о којем ће се затим расправљати.

12. недеља
предавање - Проблеми постсоцијалистичке трансформације у Србији: вредносне промене
Изложиће се налази о променама вредносних оријентација основних друштвених група у Србији.

12. недеља
семинар - Проблеми постсоцијалистичке трансформације у Србији: вредносне промене
Студенти ће приказати текст из литературе, о којем ће се затим расправљати.

13. недеља
предавање - Проблеми постсоцијалистичке трансформације у Србији: перспективе
Изложиће се претпоставке о перспективама постсоцијалистичке трансформације у Србији.

13. недеља
семинар - Проблеми постсоцијалистичке трансформације у Србији: перспективе
На семинару ће студенти приказати текст из литературе, о којем ће се затим расправљати.

14. недеља
- - Индивидуалне консултације
Са студентима ће се индивидуално разговарати у вези с нејасноћама око градива и испитних питања.

15. недеља
- - Полагање усменог испита
Студенти ће полагати усмени испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
М. Лазић, У сусрет затвореном друштву, Напријед, 1987
М. Лазић, Чекајући капитализам, Службени гласник, 2011, 131-254
Општа допунска литература
М. Лазић, ур. Рачји ход, Филип Вишњић, 2000, 21-156, 237-281
Загорка Голубовић, Стаљинизам и социјализам, ИФДТ, Београд, 1988
М. Лазић, Систем и слом, Филип Вишњић, 1994
М. Лазић, Промене и отпори, Филип Вишњић, 2005
Х. Линц, А. Степан, Демократска транзиција и консолидација, Филип Вишњић, 1998
М. Поповић, ур. Србија крајем осамдесетих, ИСИ ФФ, 1991
Л. Секељ, Југославија – структура распадања, Рад, 1990
↑↑↑