Социологија

Курс:
Друштвени систем и друштвене промене у Србији
Предавачи: др Младен Лазићредовни професор у пензији
др Ирена Петровићасистент
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Студенти ће се упознати са карактеристикама друштвеног система у Србији (СФРЈ) током социјалистичког периода (као и главним особеностима тог поретка у источној Европи). Анализираће се основне друштвене групе, карактер друштвених односа, неједнакости и сл. Изложиће се узроци кризе и слома социјалистичког система. Даће се преглед основних процеса постсоцијалистичке трансформације у земљама средње и источне Европе. Изнеће се резултати проучавања трансформације друштва у Србији током 90-их година, као и најновијих друштвених промена.
Циљ изучавања курса: Циљ курса је да се студенти упознају на целовит – историјски, интердисциплинаран и компаративно утемељен – начин са основним особеностима друштвених односа у Србији током друге половине XX века и на почетку новог миленијума. У прегледу становишта о социјалистичком поретку инсистираће се на различитости, па и супротстављености, теоријских експликација, док ће се у анализи актуелних промена у источној Европи и у нашем друштву излагања у великој мери ослањати на постојећу емпиријску грађу. Тако ће се студентима омогућити изградња самосталног критичког односа према различитим тумачењима савремених процеса друштвених промена.
Предуслови за полагање: За успешно похађање курса потребно је савладавање Увода у социологију, курсева из историје социолошких теорија и теорија о друштвеним променама, као и основно знање из савремене историје. Студенти морају моћи читати део литературе на страном језику.
Облици наставе: Један семестар, 12 x 2 часа предавања и 12 x 2 часа семинара.
Обавезе студената: Студенти су дужни да напишу један семинарски рад и активно учествују у семинарима, као и на предавањима, да учествују у једној писменој провери пређеног градива на половини семестра и да положе завршни усмени испит.
Начин оцењивања рада и резултата: Домаћи семинарски рад – 15%; писмени контролни рад – 15%; активност на предавањима и семинарима – 15%; завршни усмени испит – 55%
↑↑↑