Социологија

Курс:
Увод у социологију - општи курс
У оквиру предмета: Увод у социологију
Предавачи: др Владимир Вулетићредовни професор
др Јелена Пешићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Курс је конципиран као увођење у расправу о темељним проблемима и појмовима социологије. Настава је организована око следећих тема: 1. појам социологије као науке о друштвеној стварности - различите социолошке перспективе; 2. друштво, друштвена структура, друштвени систем и друштвена промена; 3. основни појмови социолошке анализе.
Циљ изучавања курса: Циљ курса је упознавање студената с основним увидима, концептима и принципима социологије као научне дисциплине у сврху унапређења њихових опсервацијских вештина и аналитичких способности неопходних за наставак студија социологије.
Предуслови за полагање: Неопходан предуслов представљају знања стечена у средњој школи из предмета социологија и одређени степен опште културе.
Облици наставе: Настава се одвија кроз предавања и вежбе. Предвиђено је да студенти недељно имају два часа предавања и два часа вежби.
Обавезе студената: Студенти су обавезни да редовно похађају предавања и вежбе. У току два семестра студенти имају обавезу да положе четири теста знања, напишу један семинарски рад и за сваки час припреме једну страницу теза на основу читања задане литературе за одговарајућу тему које образлажу на вежбама у форми отворене расправе или дебате.
Начин оцењивања рада и резултата: Оцена се састоји из три дела. Први део представља оцена активности на вежбама и квалитета дискусије. На овај начин студент може добити 20 бодова. Други део представљају бодови које студент добија на тестовима знања. На сваком тесту максималан број бодова је 15, што укупно представља 60 бодова.Трећи део се састоји од одбране писаног семинарског рада. На овај начин студент може добити још 20 бодова - 10 за семинарски рад и 10 за одбрану семинарског рада.
План курса:

1. недеља
предавање - Социолошки поглед на свет
одређења појмова друштво, наука, култура, социјализација, норма, вредност, статус, улога, типови и развој друштава, социолошка машта и одговори на питање чему социологија
Литература: Хараламбос: 2-9, 20-21; Гиденс: 2-6, 24-49

1. недеља
вежбе - упознавање са основним циљевима, предметом курса, начином рада и оцењивања

2. недеља
- - Социолошки поглед на свет - структурално-системске перспективе у социологији
"класици" Конт, Спенсер, Маркс, Диркем, структурални функционализам, позитивизам, теорије сукоба, дијалектика
Литература: Хараламбос: 9-20; Гиденс: 7-24

3. недеља
- - Социолошки поглед на свет - Интеракционистичке перспективе у социологији
"класици" Макс Вебер и Џ.Х.Мид; невербална комуникација, друштвена правила и говор, интеракција у времену и простору
Литература: Хараламбос: 9-20; Гиденс: 7-24 + Гиденс: 86-112

4. недеља
- - Природа и друштво - пол и род
полне и родне разлике, социобиологија, биологија и полна подела рада, порекло родних неједнакости, патријархат, мушкост
Литература: Хараламбос:127-139 (139-197); Гиденс: (116-126)128-127 (127-149)

5. недеља
- - Природа и друштво - становништво и еколошка криза
динамика промене становништва, демографска транзиција, утицај човека на природни свет, еколошки ризици
Литература: Гиденс:616-648 (Бек, У, Ризично друштво: 31-75)

6. недеља
- - Разграничење између нормалног и девијантног понашања
физиолошке и психолошке теорије девијантности, различити социолошки погледи на девијантност - функционализам, марксизам, структуралне и супкултурне теорије, интеракционистичке теорије, феноменолошки приступ анализи девијантности, маркетизација, глобализација, неједнакост и злочин, род и злочин, постмодернизам и криминологија
Литература: Хараламбос:348-401; Гиденс:210-226, 230-251

7. недеља
предавање - писмена провера знања
-први тест знања на предавањима - дебата на тему Девијантност као објективно постојећи феномен или друштвена конструкција на вежбама

7. недеља
вежбе - Девијантност као објективно постојећи феномен или друштвена конструкција

8. недеља
- - Друштвена структура и структурална диференцијација на основама поделе рада
природа рада, класична становишта о подели рада као чиниоцу дез/интеграције друштва, радни процес и деградација рада
Литература: Хараламбос:685-717; (Гиденс: 378-419)

9. недеља
- - Друштвена стратификација - различите теоријске перспективе
функционалистичка, марксистичка, веберовска и савремене теорије стратификације
Литература: Хараламбос:23-39, 49-96 (Гиденс: 286-310)

10. недеља
- - Рад и подела рада у савременим друштвима
класе у савременим друштвима, технологија и друштво, сукоб и сарадња при раду, незапосленост, доколица
Литература: Хараламбос:49-96 (718-772)

11. недеља
предавање - Друштвени систем као производ сагласности и принуде - моћ, политика и држава
моћ и типови власти, држава, теорија елита, различити теоријски приступи анализи моћи и државе, национална држава и глобализација
Литература: Хараламбос: 588-647; (Гиденс: 54-81, 424-448)(предавања пре Нове године)

12. недеља
вежбе - Моћ, политика и држава
моћ и типови власти, држава, теорија елита, различити теоријски приступи анализи моћи и државе, национална држава и глобализација, нови друштвени покрети
Литература: Хараламбос: 588-647; (Гиденс: 54-81, 424-448)(вежбе после Нове године)

13. недеља
- - Сиромаштво, поткласа и друштвена искљученост
дефиниције и мерење сиромаштва, дебате о поткласи и облици друштвене искључености
Литература: Хараламбос:290-305, 316-346; Гиденс: 314-342

14. недеља
- - друга провера знања

15. недеља
- - припрема испита

16. недеља
- - Друштвена покретљивост и образовање
дефиниција из разних перспектива, типови и канали друштвене покретљивости; образовање као најважнији канал покретљивости, теорије о образовању
Литература: Хараламбос: 777-801; (Гиденс:492-497, 503-533)

17. недеља
- - Друштвене групе на основу заједништва - породица
теориски и методолошки приступи истраживању породице, индустријализација, постмодерност и нове функције породице
Литература: Хараламбос:503-519, 523-544, 550-551; Гиденс: 186-206

18. недеља
- - Друштвене групе на основу заједништва - нација
дефиниције етничке групе и нације, миграције становништва, сукоби и сарадња
Литература: Гиденс:258-273(-284)

19. недеља
- - Територијалне заједнице - град
урбанизација, просторни распоред друштвених група, паланка, мегаполис
Литература: Гиденс: 580-612

20. недеља
- - Религија
Облици религијске свести и друштвена промена
Литература: Хараламбос:431-439, 446-453; Гиденс:(538-576)

21. недеља
- - Култура и идентитет
дефиниције из разних теоријских и методолошких перспектива
Литература: Хараламбос:884-891, 898-906;Гиденс:

22. недеља
- - Медији и комуникација
јавност, информација, манипулација
Литература: Хараламбос: ; Гиденс:464-485

23. недеља
- - писмена провера знања
трећи тест знања

24. недеља
- - Социолошки метод - квантитативна и квалитативна методологија
природно научно објашњење vs духовно историјско разумевање,
Литература: Хараламбос: 965-991; Гиденс:(652-658)

25. недеља
- - Социолошки метод - истраживачки процес
фазе и технике истраживања
Литература: Хараламбос: 991-1023; Гиденс: (658-670)

26. недеља
- - Социолошки метод - проблеми и дилеме
социологија и научна методологија
Литература: Хараламбос: 1023-1030; Гиденс: 670-677

27. недеља
- - Класичне социолошке теорије
функционализам, марксизам и симболички интеракционизам
Литература: Хараламбос: 1032-1068;Гиденс: 682-693

28. недеља
- - Новије социолошке теорије
феминизам, феноменологија и постмодернизам
Литература: Хараламбос:1068-1079; Гиденс: 693-700

29. недеља
- - Социолошка теорија - теоријске дилеме
структура и акција, консензус и конфликт, вредносна неутралност и ангажман, покушаји синтезе

30. недеља
- - писмена провера знања
четврти тест знања
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Хараламбос, М.(2002): Социологија - теме и перспективе, Г. Маркетинг, Загреб стране: 2-21,23-38,49-96,127-139,348-361,372-385,431-439,446-453,503-519,523-544,550-551,588-604,609-647685-693,694-717,777-801, 884-891,898-906,965-1030,1032-1068
Гиденс, Ентони (2003): Социологија, ЕФ, Београд, стране:2-16,86-111,126-7,187-207,258-273,210-226,316-343,464-485,583-612,617-648,684-692
Општа допунска литература
Спасић, И. Интерпретативна социологија
Диркем, Е., Елементарни облици религијског живота
Фром, Е., Бекство од слободе
Гелнер, Е. Нације и национализам
Смит, Е., Национални идентитет
Лазић, М. У сусрет затвореном друштву
Маркс, К., Енгелс Ф. Рани радови
Вебер, М., Привреда и друштво, одређена поглавља
Бек, У. Ризично друштво
Браверман, Рад и монополни капитал
Милс, Рајт, Социолошка имагинација, Београд, Плато
Бергер, Х.; Келнер, П., Социологија у новом кључу, Ниш, Градина
Ботомор, Томас, Социологија као друштвена критика, Загреб, Напријед
Фон Рајт, Г. Х., Објашњење и разумевање, Београд, Нолит
Мертон, Роберт, О теоријској социологији, Београд, Плато
Милић, Војин, Социолошки метод, Београд, Нолит
Гулднер, Алвин, За социологију, Загреб, Глобус
Диркем, Емил, Правила социолошке методе, Београд, Савремена школа
Парсонс, Талкот, Друштва, Загреб, Аугуст Цесарес
Вебер, Макс, Привреда и друштво, Београд, Просвета
Дарендорф, Ралф, Хомо социологикус, Ниш, Градина
Гелнер, Ернест, Нације и национализам, Нови Сад, Матица српска
Гиденс, Ентони, Последице модерности, Београд, Филип Вишњић
Хиршман, Алберт, Страсти и интереси, Београд, Филип Вишњић
↑↑↑