Andragogija

Курс:
Енглески језик 2 за студенте психологије
У оквиру предмета: Енглески језик 2
Предавачи: др Светлана Стојићдоцент
мр Нина Влаховићнаставник страног језика
Милица Стојановићнаставник страног језика
мр Ана Поповић-Пецићнаставник страног језика
Маја Стевановићнаставник страног језика
обавезни курс
Број бодова: 8.00
Садржај курса: Садржај наставе из курса Страни језик 1 одређен je постављеним циљевима, а повезан je са општим темама у оквиру научних области које се изучавају на Филозофском факултету. Садржај наставе чини изучавање језика на различитим нивоима језичке структуре, што пре свега подразумева обогаћивање лексичког фонда увођењем термина из општег академског језика, обнављање или увођење граматике и развијање способности разумевања текста.
Циљ изучавања курса: Основни циљ наставе курса Страни језик 1 је овладавање структуром општег академског језика у оквиру облсти које се изучавају на Филозофском факултету, као и развијање различитих вештина читања и разумевања текста.
Предуслови за полагање: Услов да се студент определи за изучавање енглеског, руског, француског и немачког језика јесте најмање 8 година учења језика током претходног школовања (између 670 и 880 часова у зависности од типа школе и статуса језика), тј. ниво Б1 одређен Заједничким европским референтним оквиром за учење страних језика (Савет Европе). Овај ниво знања подразумева да студент влада: основним лексичким фондом, најважнијим граматичким структурама, основним комуникативним вештинама, основним социо-културним знањима о земљама чији језик изучава, способношћу да језик схвата као систем комуникације, способношћу да анализира процес сопственог учења страног језика.
Облици наставе: Настава страних језика остварује се предавањима, вежбама, групним и индивидуалним консултацијама, и одржава се недељно.
Обавезе студената: Студент је обавезан да редовно похађа наставу и активно у њој учествује, припрема се за предавања и вежбе, ради домаће радове и положи испит.
Начин оцењивања рада и резултата: Рад и резултати рада студената оцењују се у току наставе и на испитима. У току наставе, у сваком семестру, студенти раде 5 pisanih zadataka (4 kod kuce i 1 na casu)i pripremaju usmenu prezentaciju u trjanju od 15 min. Студенти који су редовно похађали наставу и успешно положили kontrolne zadatke могу, на свој захтев, бити ослобођени полагања Kolokvijuma. Оцена на tako priznatom Kolokvijumu формира се на основу средње вредности оцена добијених на контролним задацима.
План курса:

1. недеља
предавање - брзо читање, организација текста
Unit 1: предвиђање, брзо читање, лат.скраћенице у стручним текстовима, препознавање организације текста (проблем, аргументи, решења)

2. недеља
предавање - анализа текста, писање дефиниција
Unit 2.1:брзо читање, откривање главних идеја, контекстуална референтност; вокабулар, синоними; Дефиниције: просте, научне, проширене.

3. недеља
предавање - писање дефиниција
Unit 2.2 : брзо читање, анализа стила: формални/неформални, личан/безличан, циљна читалачка публика - Unit 3: 3.1: брзо читање и скенирање; вокабулар: синоними и антоними, грађење речи; навођење примера у проширеним дефиницијама.

4. недеља
предавање - радна биографија, редуковане односне реченице
3.2: брзо читање, усмени хронолошки приказ, радна биографија. (Домаћи рад 1: CV (5 поена)) - Unit 4.: 4.1, скенирање, вокабулар, редуковане односне реченице

5. недеља
предавање - превод: лексичка еквиваленција, резиме
4.2: читање и разумевање намене текста (информисање/убеђивање); усмени превод: лексичка еквиваленција Новембар - Unit 5: 5.1:брзо читање, скенирање, грађење речи, писање резимеа.

6. недеља
предавање - превођење, дебата
5.2: читање; писмени превод (рад у паровима): pseudocleft sentence: структура, значење, превођење. (Домаћи рад 4: припрема за дебату: 2 тима) - анализа превода; дебата: 4.1, 4.2, 5.1, 5.2: нативистички vs.бихејвиорални приступ. Менталне мапе / графички приказ (тема, главне информације, потпорне информације).

7. недеља
предавање - анализа текста: кохерентност, кохезија
Unit 6: 6.1: усмена презентација (15 мин)*, дискусија; брзо читање; анализа: кохерентност и кохезија: лексичка кохезија, контекстуална референција - 6.2: усмена презентација текста, дискусија; читање, евалуација текста: главна идеја, сврха, садржај, организација, кохезија (Домаћи рад 2 : усмена презентација (15 мин, 15 поена))

8. недеља
предавање - cleft sentences - prevodna ekvivalencija
Unit 7: 7.1: брзо читање, писмени превод (рад у паровима), cleft sentence: структура, значење, преводна еквиваленција - 7.1: писмени превод (рад у паровима): формална коресподентност-преводна еквиваленција

9. недеља
предавање - превођење са енглеског на српски
7.2 усмена презентација, дискусија; писмено превођење (рад у паровима: лаички/стручни регистар), анализа превода. Домаћи рад 3: превод текста (10 поена) Unit 8: 8.1 усмена презентација, дискусија; обрада вокабулара, синоними, антоними.

10. недеља
предавање - конективи
Анализа превода; Конективи (AND type: набрајање, додавање, транзиција: анализа 8.1) - 8.2: конективи – анализа; употреба конектива-вежбе

11. недеља
предавање - организација текста: анализа пасуса
8.3 усмена презентација, дискусија; читање, анализа конектива, писмено превођење у паровима и анализа превода. - Unit 9: 9.1 усмена презентација, дискусија; студиозно читање, обрада вокабулара (грађење речи, синоними, антоними); анализа пасуса.

12. недеља
предавање - анализа текста: употреба конектива
конективи (AND type: закључак, апозиција, резултат, имплицитни закључак) - 9.2: усмена презентација, дискусија; скенирање текста, анализа конектива.

13. недеља
предавање - Употреба међуреченичких конектива
Усмена презентација, дискусија, писана вежба: резиме текста 9.2 у 100 речи уз употребу колектива. Усмена презентација, дискусија, ревизија пређеног градива

14. недеља
предавање - преформулација, уношење алтернатива - конективи
10.1: предвиђање, читање, обрада вокабулара, анализа конектива. - 10.1: конективи (OR type: преформулација, уношење алтернатива)

15. недеља
предавање - контраст, концесија, анализа пасуса
10.1а: конективи (BUT type): контраст, концесија: анализа текста, вежбање - 10.2: усмена презентација, дискусија; студиозно читање, анализа пасуса (садржај: проблем/решење)

16. недеља
предавање - преводна еквиваленција
Unit 11: 11.1: предвиђање, усмена презентација, дискусија; брзо читање, обрада вокабулара. Резиме од 60 речи – рад на часу. -11.3: предвиђање, брзо читање, писмени превод (рад у паровима), анализа превода. Домаћи рад 4: резиме у 100 речи (5 поена)

17. недеља
предавање - Писање: поређење и контраст
11.3: писање: Task 15 (рад у паровима), анализа радова. - Unit 12: 12.1: усмена презентација, дискусија, брзо читање, скенирање, обрада вокабулара. Усмено превођење.

18. недеља
предавање - структура текста
12.1: идентификовање структуре текста: увод, разрада или евалуација, закључак, структура пасуса, повезивање пасуса. - 12.2: предвиђање, усмена презентација, дискусија, анализа текста.

19. недеља
предавање - дескриптивни и аргументативни есеј
Unit 13: -13.1: брзо читање, скенирање, обрада вокабулара; анализа садржаја пасуса: одређивање наслова; Писање: дескриптивни и аргументативни приступ (уводно разматрање и вежбање – усмено одређивање приступа адекватног за дате примере). - Писање дескриптивног и аргументативног есеја: упутства; анализа текста 13.1.

20. недеља
предавање - анализа текста
-13.2: усмена презентација, дискусија; читање, скенирање; писмена обрада текста: анализа конектива, приказ, анализа, компарација, контрастирање, дефинисање, образлагање, резиме – рад у паровима; анализа радова. Unit 14: 14.1: брзо читање, скенирање, обрада вокабулара, писмено превођење.

21. недеља
предавање - обрада вокабулара
– 14.2, 14.3 и 14.4: усмене презентације, дискусија. Усмени превод 14.4. Unit 15: предвиђање, брзо читање, скенирање, обрада вокабула.

22. недеља
предавање - навођење библиогрфских података, цитирање
– навођење библиографских података – упутства и вежбање; Писмено превођење непознатог текста (избор вокабулара према циљној публици) и анализа превода. 9. -Unit 16: 16.1и 16.2: усмене презентације, дискусија; 16.1:читање, скенирање, обрада вокабулара; цитирање: директно/индиректно. Домаћи рад 5: есеј (15 поена).

23. недеља
предавање - организација текста, обрада вокабулара
- Unit 17: 17.1 и 17.2: усмене презентације, дискусија; 17.1: брзо читање, скенирање, обрада вокабулара; анализа текста. -17. 2: брзо читање, организација текста: дефиниција, ситуација, проблем, решење, евалуација – вежбање

24. недеља
предавање - преводна еквиваленција
- Анализа домаћих радова. - Превођење непознатог текста, анализа превода (преводна еквиваленција)

25. недеља
предавање - преводна еквиваленција
- Превођење непознатог текста, анализа превода (преводна еквиваленција) - Колоквијум

26. недеља
предавање - Колоквијум
Израда Колоквијума Анализа Колоквијума Напомена: Студенти који у току наставе остваре од 30- 50 поена на писменим домаћим радовима и усменим презентацијама, учешћем у дебати и дискусијама, а задовољни су изведеном средњом оценом, ослобађају се полагања Колоквијума.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Прица, М. (1996): English for Students of Psychology and Education (Reading& Writing), Београд, Плато. - 50 страна текста из уже стручне области по избору студента и уз одобрење предметног наставника – за припрему усменог испита. Игњачевић, А.: Избор текстова за студенте II године ПС, ПЕ, АН
↑↑↑