Andragogija

Курс:
Методе и технике истраживања у андрагогији
Предавачи: др Наташа Матовићванредни професор
др Ивана Јеремић (дев. Луковић)доцент
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Методе истраживања у области васпитања и образовања. Мерење у области васпитања и образовања. Варијабле. Популавија и узорак. Технике и инструменти истраживања: анализа садржаја, системтско посматрање, интервјуисање, анкетирање, тестирање, скалирање и социометрија.
Циљ изучавања курса: -упознавање са основним методама истраживања у области васпитања и образовања; -упознавање са карактеристикама и могућностима примене техника и инструмената истраживања; -оспособљавање за израду и примену инструмента и реализацију истраживања.
Предуслови за полагање: Испит могу да полажу студенти који су положили испит из предмета Истраживачке оријентације у андрагогији.
Облици наставе: Предавања, вежбе, индивидуалне и групне консултације, менторски рад и истраживачки рад студената (реализација појединих истраживачких задатака). Поред анализе литературе и дискусије о појединим методолошким питањима, студенти, кроз индивидуални рад и рад у групама, на конкретним примерима истраживања практично разматрају и решавају поједина методолошка питања.
Обавезе студената: Студенти су обавезни да ураде следеће вежбе: Студијски пројекат истраживања, Упитник, Скала и Тест знања. Поред израде индивидуалних вежби студенти као група бирају један истраживачки проблем за који раде пројекат истраживања, учествују у реализацији тог истраживања, тј. у прикупљању и обради података и у изради извештаја. Од студената се очекује да редовно похађају наставу и да активно учествују у раду - на предавањима и вежбама.
Начин оцењивања рада и резултата: Рад са студентима прати се континуирано током године на основу њихове активности на часовима и квалитета израде обавезних индивидуалних вежби. Испит је писмени и/или усмени.
План курса:

1. недеља
- - Упознавање студената са програмом наставног предмета и начином рада
Упознавање студената са садржајем студијске дисциплине, начином рада, литературом, обавезама, као и са начином и критеријумима оцењивања.

2. недеља
предавање - Експеримент у истраживањима у области васпитања и образовања
Ex-post-facto истраживања у области васпитања. Карактеристике различитих модела експеримента. Извори грешака у експерименту. Могућности и домети примене експеримента у области васпитања и образовања.

2. недеља
предавање - Методе истраживања у области васпитања и образовања
Појам и врсте. Метода теоријске анализе. Дескриптивна и каузална метода. Историјска метода. Систематско неекспериментално проучавање појава у области васпитања и образовања.

3. недеља
предавање - Мерење у области васпитања и образовања
Схватање мерења у природним и друштвеним наукама. Врсте мерења: основна и изведена. Нивои мерења: номинални, ординални, интервални и рацио ниво. Могућности коришћења појединих врста и нивоа мерења у истраживањима у области васпитања и образовања.

3. недеља
вежбе - Анализа карактеристика мерења у истраживањима у области васпитања
На примерима остварених мерења у истраживањима конкретних проблема из области васпитања и образовања уочавају се различите врсте и нивои мерења, као и њихове особености.

4. недеља
предавање - Технике и инструменти истраживања (појам и врсте)
Појам и врсте техника и инструмената истраживања. Паралелне форме и батерије инструмената. Избор поступака и инструмената. Метријске карактеристике инструмената. Варијабле и индикатори.

4. недеља
предавање - Појам и врсте популације и узорка
Појам и карактеристике различитих врста популације и узорака. Репрезентативност узорка. Величина узорка.

5. недеља
предавање - Систематско посматрање
Објекат посматрања. Време посматрања. Врсте протокола посматрања. Технике регистровања. Својства посматрача. Неке варијанте систематског посматрања /учествујуће посматрање, техника критичног случаја, интроспекција итд./

5. недеља
предавање - Анализа садржаја
Врсте докумената. Примарни и секундарни извори. Екстерна и интерна критика докумената. Ток анализе садржаја докумената. Начини коришћења докумената и технике означавања извора.

6. недеља
предавање - Анкетирање
Могућности примене анкете у истраживању у области васпитања и образовања. Фазе конструкције анкете. Начини анкетирања.

6. недеља
предавање - Интервјуисање
Врсте интервјуа. Протокол интервјуа. Поступак интервјуисања.

7. недеља
вежбе - Анализа анкета које су студенти самостално урадили - први део
Анализа садржинске разраде проблема истраживања (кроз нацрт, питања и одговоре) у анкети.

7. недеља
вежбе - Анализа анкета
Анализа анкета које су коришћене у истраживању конкретних проблема из области васпитања и образовања.

8. недеља
вежбе - Припрема за обраду података добијених применом анкетом
Преглед инструмената. Кодирање података. Израда табела примарних података.

8. недеља
вежбе - Анализа анкета које су студенти самостално урадили - други део
Анализа анкете с аспекта примене појединих типова питања, језичке формулације питања, редоследа питања, дужине анкете.

9. недеља
предавање - Тестирање
Појам и врсте тестова. Фазе конструкције теста. Технике примене тестова.

9. недеља
вежбе - Типови задатака у тесту знања
Карактеристике и могућности примене различитих типови задатака у тесту знања.

10. недеља
вежбе - Прегледање теста знања и анализа добијених резултата
Израда кључа. Одређивање критеријума за бодовање одговора. Утврђивање коначног скора на тесту.

10. недеља
вежбе - Метријске карактеристике теста
Начини провере појединих метријских карактеристика теста.

11. недеља
вежбе - Анализа теста знања који су студенти самостално урадили - први део
»Покривеност« познавања чињеница, разумевања и примене знања садржајем задатака у тесту знања.

11. недеља
вежбе - Анализа теста знања који су студенти самостално урадили - други део
Анализа теста знања с аспекта коришћена различитих типова задатака, језичке формулације задатака, кључа за прегледање и скале за утврђивање постигнућа испитаника на тесту.

12. недеља
предавање - Скалирање
Скала процене. Карактеристике појединих врста скала. Могућности примене скала у истраживању у области васпитања и образовања. Извори грешака у скалама процене и поступци за њихово отклањање.

12. недеља
вежбе - Анализа различитих врста скала
Анализа скала које су коришћене у истраживању конкретних проблема из области васпитања и образовања.

13. недеља
предавање - Ликетрова скала ставова
Карактеристике Ликертове скале. Фазе конструкције Ликертове скале.

13. недеља
вежбе - Метријске карактеристике Ликертове скале
Начини провере појединих метријских карактеристика скале Ликертовог типа.

14. недеља
вежбе - Анализа скала које су студенти самостално урадили - први део
Анализа садржинске разраде проблема истраживања (кроз нацрт, ставке) у скали.

14. недеља
вежбе - Припрема за обраду података добијених применом Ликертове скале
Бодовање одговора испитаника и утврђивање скора на скали. Теоријски и емпиријски распон скале и начини њихове подела.

15. недеља
предавање - Социометрија
Социометријски упитник. Социометријска матрица. Социограм. Социометријски индекси. Могућности примене социометрије у истраживању у области васпитања и образовања.

15. недеља
вежбе - Анализа скала које су студенти самостално урадили - други део
Анализа скале с аспекта избора врсте скале и поштовања основних методолошких принципа на којима почива њена конструкција.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
БАКОВЉЕВ, М. Основи методологије педагошких истраживања, Београд: Научна књига, 1997, стр.39-46; 73-82; 96-153.
БАНЂУР, В. и ПОТКОЊАК, Н. Методологија педагогије, Београд: Савез педагошких друштава Југославије, 1999, стр.115-156; 209-216; 228-233; 251-289.
КОЦИЋ, Љ. Педагошки експеримент, Београд: Просвета, 1981, стр.35-54.
КОЦИЋ, Љ. Тешкоће у примени социометријске технике у испитивању интерперсоналних односа, Београд: Институт за педагошка истраживања - Округли сто бр.6, 1981, стр.26-37.
МАТОВИЋ, Н., Мерење у педагошким истраживањима, Београд: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског Факултета, 2007, стр.85-93; 97-102.
СТОЈАК, Р., Метода анализе садржаја, Сарајево: Свјетлост, 1990,стр.105-110;115-124.
ХАВЕЛКА. Н., КУЗМАНОВИЋ, Б. и ПОПАДИЋ, Д. Методе и технике социјално психолошких истраживања, Београд: Центар за примењену психологију Друштва за психологију Србије, 1998, стр.99-141; 155-163; 208-217.
↑↑↑