Andragogija

Курс:
Квантитативна истраживања (докт.)
У оквиру предмета: Квантитативна истраживања
Предавачи: др Наташа Матовићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Логичко-епистемолошке основе квантитативних истраживања. Карактеристике сазнања у педагогији и квантитативна истраживања. Врсте квантитативних истраживања и њихове карактеристике. Дескриптивна и каузална истраживања. Педагошки експеримент. Извори сазнања и природа података у емпиријско-аналитичком приступу. Природа и врсте мерења у педагогији. Врсте и карактеристике индикатора. Операционална дефиниција и хипотетички конструкт у истраживању. Класификација и мерење у квантитативним истраживањима. Нивои мерења и мерне скале. Пројектовање квантитативних истраживања. Технике и инструменти у квантитативним истраживањима (врсте, особености, конструкција, провера метријских карактеристика). Врсте узорака у квантитативним истраживањима. Статистичка обрада података. Домети и ограничења примене квантитативних истраживања у педагогији.
Циљ изучавања курса: Упознавање студeната са карактеристикама, могућностима, дометима и ограничењима квантитативних истраживања у педагогији и оспособљавање за њихову примену у истраживању у области васпитања и образовања.
Предуслови за полагање: /
Облици наставе: Предавања, студијски истраживачки рад, семинарски рад, анализе, саопштења, дискусије, менторски и истраживачки рад.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Богдановић, М., Квантитативни приступ у социологији, Београд: Службени лист СФРЈ, 1981, стр. 133–155;
Коцић, Љ. Педагошки експеримент, Београд: Просвета, 1981;
Матовић, Н., Мерење у педагошким истраживањима, Београд: Институт за педагогију и андрагогију, Филозофски факултет, 2007;
Пејчић, Б. (приредио) Методологија емпиријског научног истраживања, Београд: Универзитет у Београду, Дефектолошки факултет, 1995;
Росић, В., Теоријско-методолошка утемељеност педагошких истраживања, Ријека: Филозофски факултет Свеучилишта у Ријеци, 2001;
Савићевић, Д. Методологија истраживања у васпитању и образовању, Врање: Учитељски факултет Универзитета у Нишу, 1996;
Фајгељ, С., Психометрија (Метод и теорија психолошког мерења), Београд: Центар за примењену психологију, 2003;
Halmi, A., Темељи квантитативне анализе у душтвеним знаностима, Загреб: Алинеа, 1999;
↑↑↑