Andragogija

Курс:
Историја образовања одраслих (осн.)
Предавачи: др Катарина Поповићредовни професор
др Маја Максимовићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 8.00
Садржај курса: Теоријска настава: - Општа и национална историја образовања одраслих обухватају: • историју идеја о образовању одраслих, различите теоријске приступе и концепције • историју праксе образовања и учења одраслих у различитим епохама и друштвима • настајање и рани развој андрагогије као научне дисциплине - Епохални приступ образовању одраслих – Ране цивилизације, Античка Грчка и Рим, Средњи век, хуманизам и ренесанса, реформација, модерно доба. - Биографски приступ образовању одраслих – Софисти, Платон, Аристотел, Ј.А.Коменски, социјал-утописти, Н.Ф.С.Грундвиг, А.Медински, М.Бубер. - Социјални покрети у образовању одраслих – Универзитетска екстенза у Енглеској, Високе народне школе у Данској, Слободно народно образовање у Немачкој. Практична настава: - Извори за проучавање образовања и учења одраслих - Образовна документација – врсте, подела, чување и претрага
Циљ изучавања курса: Упознавање са историјским развојем образовања и учења одраслих и разумевање међузависности учења и образовања одраслих и друштвених, политичких и економских чинилаца кроз историју
Предуслови за полагање: Положен испит из Опште андрагогије
Облици наставе: Настава се изводи кроз предавања,вежбе у виду радионица, групних активности,реферата и презентација студената, осета релевантним архивима и музејима
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
1.Заниновић, М., Опћа повијест педагогије, Школска књига, Загреб, 1988.
2.Савићевић, Д., Корени и развој андрагошких идеја, Београд, 1999.
3.Самоловчев, Б., Историјски корени и токови андрагошке теорије, ИнтерЈу Прес, Београд, 1993.
4.Самоловчев, Образовање одраслих у прошлости и данас, Знање, Загреб, 1963.
6.Хрестоматија за Историју образовања одраслих
Bulatović, R., Univerzitet za sve, PFV, Beograd, 1980.
Општа допунска литература
Medić, S. i Popović, K., Koncepcija narodnog prosvećivanja kod Srba početkom XX veka, “Andragoške studije”, br.1, 1996.
Samolovčev, Obrazovanje odraslih u prošlosti i danas, Znanje, Zagreb, 1963.
Grattan, C.H., In Quest of Knowledge. A Historical Perspective on Adult Education, Association Press, New York, 1955.
Jeger, V., Paideia: oblikovanje grčkog čoveka, Književna zajednica Novog Sada, Novi Sad, 1991.
Jan Amos Komenski, Pampaedia, Pedagogija br.1, 1970.
Žlebnik, L., Opšta istorija školstva i pedagoških ideja, Prosveta, Beograd, 1983.
Despotović, P., Istoriska pedagogika, Dvorska knjižarnica, Beograd, 1902.
Despotović, P., Istoriska pedagogika, Dvorska knjižarnica, Beograd, 1902.
Đurić, M., Istorija helenske etike, BIGZ, Beograd, 1976.
Platon, Država, Kultura, Beograd, 1993.
Platon, Zakoni, BIGZ, Beograd, 1990.
Leko, I., Velike revolucije i obrazovanje, ZzIU, Beograd, 1968.
Zbirka tekstova pedagoških klasika, Beograd, 1960.
Zaninović, M., Pedagoška hrestomatija, Školska knjiga, Zagreb, 1985.
Mužić, V., Metodologija pedagoških istraživanja, ZzIU, Sarajevo, 1973.
Milić, V., Sociološki metod, Nolit, Beograd, 1978.
Popović, K., Istorijska istraživanja u andragogiji, u: Istraživanja u pedagogiji i andragogiji, IPA, Filozofski fakultet, Beograd, 1997.
Đurić, M., Iz helenskih riznica, Prosveta, Beograd, 1959.
Ceković-Popović, K., Pojava i rani razvoj ideja o permanentnom obrazovanju, "Andragoške studije", br.1, 1995.
Antić, D., Cvekić, Lj., Venac Svetog Save, Glas crkve, Šabac, 1988.
Oven, R., Novi pogled na društvo, Kultura, Zagreb, 1957.
↑↑↑