Andragogija

Курс:
Андрагошка дидактика (осн.)
У оквиру предмета: Андрагошка дидактика
Предавачи: др Миомир Деспотовићредовни професор
др Маја Максимовићдоцент
др Александар Булајићдоцент
др Виолета Орловић Ловренванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава Теорије наставе у образовању одраслих, Циљеви и функције наставе, Примена теорија способности у учењу одраслих. Теорије трансфера, Материјални, функционални и интегративни задаци наставе и учења. Таксономије циљева учења. Разлике између знања и садржаја учења. Типови знања – Фактичко, концептуално, процедурално, метакогнитивно. Традиционалне теорије развоја курикулума. Курикулум и настава. Образовање усмерено на исходе. Исходи учења и компетенције. Карактеристике и структура компетенција. Концепт кључних компетенција. Стандардизација у образовању. Практична настава Дизајнирање наставе и организованог учења одраслих – од идентификовања потреба до препознавања напретка у учењу. Развој и писање исхода учења. Однос исхода учења, активности учења и метода и техника евалуације и вредновања постигнућа. Стандарди у образовању одраслих. Однос између стандарда и исхода учења.
Циљ изучавања курса: Упознавање са теоријама и концепцијама наставе и организованог учења одраслих и стицање вештина управљања процесом наставе и организованог учења.
Предуслови за полагање: Општа андрагогија, Психологија целоживотног развоја
Облици наставе: Предавања, семинарска вежбања, интерактивни облици рада и индивидуалне консултације
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Деспотовић, М., (1997) Критичко мишљење код одраслих, ИПА, Филозофски факултет, Београд, стр. 15-28, 28 - 42, 119 -131,131- 155.
Деспотовић, М., (2010) Развој курикулума у стручном образовању Универзитет у Београду – Филозофски факултет, Београд, стр. 19–37, 37–43, 55-61, 77–87,143-259.
Вулфолк, А, Хјуз, М, Волкап, В. (2014) Психологија у образовању 1“, Клио, Београд, стр. 66 – 143
Вулфолк, А, Хјуз, М, Волкап, В. (2014) Психологија у образовању 2“, Клио, Београд, стр. 255 – 320.
Квашчев, Р. (1978) Примена теорија учења на област наставе и васпитања Филозофски факултет у Београду,стр. 97 – 139.
Despotovic, М. (2014) Knowledge and Cognitive Development in Adulthood, Андрагошке студије, стр, 39 – 59.
Вилотијевић, М. (1999) Дидактика 1, Београд, Учитељски факултет, стр.7–18, 83-85, 93–113,145–147,157–169, 395–437.
Вилотијевић, М. (1999) Дидактика 2, Београд, Учитељски факултет, стр. 8 – 21, 23-39, 39–46.
↑↑↑