Andragogija

Курс:
Евалуација у образовању одраслих (мастер)
Предавачи: др Миомир Деспотовићредовни професор
др Александра Пејатовићредовни професор
др Александар Булајићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава: Теорије евалуације у образовању. Појам евалуације у образовању; Релеватни појмови; Планирање процеса евалуације у образовању одраслих. Евалуација различитих елемената и аспеката образовања и учења одраслих. Евалуација усмерена на процес. Евалуација усмерена на резултат. Самоевалуација. Метаевалуација. Практична настава: Израда нацрта евалуације: програма, процеса реализације програма, рада институција за образовање одраслих, праћење и процењивање полазника, праћење ефеката образовног рада, израда портфолија.
Циљ изучавања курса: Оспособљавање студената за планирање и спровођење евалутивних истраживања у различитим доменима образовања и учења одраслих: евалуација програма, евалуација процеса образовања и учења, евалуација постигнућа и евалуација наставног кадра.
Предуслови за полагање: Нема посебних услова
Облици наставе: Предавања, групне и индивидуалне презентације, симулације, демонстрације.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Деспотовић, М, (2010), Развој курикулума у стручном образовању, Београд: Универзитет у Београду Филозофски факултет, стр. 234-258
Пејатовић, А. (2006), Образовање и квалитет живота, Београд: Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета, стр. 28-43, 65-123
Пејатовић, А. (2012). Модели акредитације образовних програма и институција у Србији, Вујисић Живковић, Н. и др (ур) "Посебна питања квалитета у образовању", Београд: Филозофски факултет, стр. 205-220
Савићевић, Д. (1989), Концепција образовних потреба у андрагогији, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства и други, стр. 231-252
Stufflebeam, D., Shinjfield, A., (2007) Evaluation theory, Models, and Application, Jossey-BassSan Francisco.
↑↑↑