Andragogija

Курс:
Методологија андрагошких истраживања (осн.)
Предавачи: др Наташа Матовићванредни професор
др Ивана Јеремић (дев. Луковић)доцент
обавезни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Теоријска настава Предмет методологије. Eпистемолошко-методолошке оријентације у андрагогији. Облици научног сазнања. Појам и карактеристике научног истраживања. Циљеви научног истраживања. Специфичности основних врста истраживања. Етапе научног истраживања. Избор проблема за научно истраживање. Пројекат истраживања. Извештај о истраживању. Појам и карактеристике метода истраживања. Врсте и ниови мерења. Варијабле и индикатори. Популација и узорак. Карактеристике и могућности примене појединих техника истраживања: анализе садржаја, систематског посматрања, интервјуисања, анкетирања, тестирања, скалирања и социометрије. Конструкција основних врста инструмената. Појам и врсте метријских карактеристика инструмената. Сређивање и обрада података. Интерпретација резултата истраживања. Практична настава Уочавање проблема за научно истраживање. Израда идејног пројекта истраживања. Израда анкете, скале и теста знања.
Циљ изучавања курса: Стицање знања о карактеристикама, циљевима и методама истраживања у андрагогији, разумевање процеса научног истраживања и развијање способности и вештина за пројектовање истраживања.
Предуслови за полагање: Логика са општом методологијом Статистика у истраживању образовања
Облици наставе: Предавање са дискусијом, рад у групи, реализација истраживачких задатака, индивидуалне и групне консултације.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Bakovljev, M. (1997): Osnovi metodologije pedagoških istraživanja. Beograd: Naučna knjiga.
Banđur, V. i N. Potkonjak (1999): Metodologija pedagogije. Beograd: Savez andragoških društava Jugoslavije.
Cohen, L., L. Manion i K. Morrison (2004): Metode istraživanja u obrazovanju. Zagreb: Naklada Slap.
Havelka, N., B. Kuzmanović i D. Popadić (1998): Metode i tehnike socijalnopsiholoških istraživanja. Beograd: Centar za primenjenu psihologiju Društva za psihologiju Srbije.
Kocić, LJ. (1981): Pedagoški eksperiment. Beograd: Prosveta.
Kocić, LJ. (1981): Teškoće u primeni sociometrijske tehnike u ispitivanju interpersonalnih odnosa; Potkonjak i Krnjajić: Metodološki problemi proučavanja interpersonalnih odnosa (26-37). Beograd: IPI.
Matović, N. (2007): Merenje u pedagoškim istraživanjima. Beograd: Institut za pedagogiju i andragogiju, Filozofskog Fakulteta.
Mužić, V. (1986): Metodologija pedagoškog istraživanja. Sarajevo: Zavod za izdavanje udžbenika.
Mužić, V. (2004): Uvod u metodologiju istraživanja odgoja i obrazovanja. Zagreb: Educa.
Ristić, Ž. (2006): O istraživanju, metodu i znanju. Beograd: Institut za pedagoška istraživanja.
Savićević, D. (1996): Metodologija istraživanja u vaspitanju i obrazovanju. Vranje: Učiteljski fakultet Univerziteta u Nišu.
↑↑↑