Andragogija

Курс:
Анализа потреба за знањима и вештинама (мастер)
Предавачи: др Миомир Деспотовићредовни професор
др Александра Пејатовићредовни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава: Теорије образовних потреба; Међузависност тржишта рада и образовања; Различити концепти знања и вештина; Типови знања – фактичко, концептуално, процедурално; Стручне компетенције; Методе и технике анализе потреба за знањима и вештинама, на различитим нивоима. Инструменти за анализу потреба за знањима и вештинама. Практична настава: Номенклатура занимања; ISCO класификација занимања; Стандарди занимања и успостављање система квалитета рада; Употреба стандарда занимања у образовању и обуци; Методе и технике анализе образовних потреба; Испитивање образовних потреба појединаца; Анализа потреба за обукама на нивоу предузећа; Развој инструмената за процену образовних потреба.
Циљ изучавања курса: Оспособљавање студената за анализу потреба за знањима, вештинама и обукама.
Предуслови за полагање: /
Облици наставе: Предавања, презентације, тимски рад, индивидуални рад, радионице, консултације
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Савићевић, Д, (1989), Концепција образовних потреба у андрагогији, Завод за уџбенике и наставна средства и др, Београд
Деспотовић, М, (2000), Игра потреба - андрагошке варијације, Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета у Београду, Андрагошко друштво Србије, Београд
Пејатовић, А, (1994), Вредносне оријентације и образоне потребе одраслих, Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета, Београд
Лулис, В, Костић, В, (2005), Приручник за идентификацију профила и захтева занимања за социјалне партнере, Реформа средњег стручног образовања у Републици Србији, Београд
Пејатовић, А. (2006), Образовање и квалитет живота, Институт за педагогију и андрагогију Филозофског факултета, Београд
↑↑↑