Andragogija

Андрагошка дидактика
Предавачи: др Миомир Деспотовићредовни професор
др Маја Максимовићдоцент
др Александар Булајићдоцент
др Виолета Орловић Ловренванредни професор
обавезни предмет
Број бодова: 6.00
Начин полагања: писмени и усмени
Садржај предмета: Теоријско-методолошки статус Андрагошке дидактике. Теорије учења и настве. Планирањ, организација, реализација и евалуација наставе и учења.
Циљ изучавања предмета: Разумевање теорија и концепција наставе и учења одраслих и стицање основних вештина планирања, управљања, организације и евалуације наставе и учења одраслих.
Предуслови за полагање: Психологија учења Социјална психологија
Облици наставе: Настава се реализује кроз блок од шест часова недељно и то кроз предаванја, вежбе, семинарске радове и индивидуалне консултације.
Обавезе студената: Од студента се очекује редовно похађанје наставе и ућешће на предаванјима и вежбама. Студент је обавезан да напише и одбрани семинарски рад и уради два практична семинарска вежбања. Наставник одређује ширу област а студент предлаже назив теме.
Постојећи курсеви:
↑↑↑