Arheologija

Курс:
Основни курс латинског језика
У оквиру предмета: Латински језик
Предавачи: др Ненад Ристовићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Морфологија и основе синтаксе латинског језика
Циљ изучавања курса: Савладавање нормативне граматике и основа синтаксе латинског језика.Оспособљавање студената за превођење текстова предвиђених наставним планом и оспособљавање за самостално читање извора на латинском језику.
Предуслови за полагање: Не постоје предуслови за похађање овог курса.
Облици наставе: Предавања и вежбе
Обавезе студената: Студенти су дужни да редовно прате наставу и да се припреме за превођење текста на часу.
Начин оцењивања рада и резултата: Усмени испит полаже се после другог семестра.
План курса:

1. недеља
предавање - Латински језик, писмо, гласови; изговор латинског језика.
Уводно предавање.

1. недеља
вежбе - Рад на тексту.
Договор са студентима око обавеза на вежбама.

2. недеља
предавање - Врсте речи: именице, деклинација; I деклинација; конјугација.

2. недеља
вежбе - Рад на тексту.

3. недеља
предавање - II деклинанција.

3. недеља
вежбе - Рад на тексту.

4. недеља
предавање - Рад на тексту.

4. недеља
вежбе - Рад на тексту.

5. недеља
предавање - III деклинација; индикатив времена перфекатске основе.

5. недеља
вежбе - Рад на тексту.

6. недеља
предавање - IV и V деклинација.

6. недеља
вежбе - Рад на тексту.

7. недеља
предавање - Личне и присвојне заменице.

7. недеља
вежбе - Рад на тексту.

8. недеља
предавање - Придеви I, II и III деклинације.

8. недеља
вежбе - Рад на тексту.

9. недеља
предавање - Показне, односне, упитне и неодређене заменице.

9. недеља
вежбе - Рад на тексту.

10. недеља
предавање - Компарација придева.

10. недеља
вежбе - Рад на тексту.

11. недеља
предавање - Придеви; компарација прилога.

11. недеља
вежбе - Рад на тексту.

12. недеља
предавање - Заменички придеви, корелативне заменице, корелативни заменички прилози.

12. недеља
вежбе - Рад на тексту.

13. недеља
предавање - Пасив: времена презентске основе; времена перфекатске основе.

13. недеља
вежбе - Рад на тексту.

14. недеља
предавање - Сложенице глагола esse; инфинитив и инфинитивске конструкције.

14. недеља
вежбе - Рад на тексту.

15. недеља
предавање - Партицип и партиципске конструкције.

15. недеља
вежбе - Рад на тексту.

16. недеља
предавање - Герундив и пасивна перифрастична конјугација.

16. недеља
вежбе - Рад на тексту.

17. недеља
предавање - Глаголске именице: герунд, супин.

17. недеља
вежбе - Рад на тексту.

18. недеља
предавање - Глаголи са посебном конјугацијом..

18. недеља
предавање - Рад на тексту.

19. недеља
предавање - Синтакса падежа.

19. недеља
вежбе - Рад на тексту.

20. недеља
предавање - Независни конјунктив.

20. недеља
вежбе - Рад на тексту.

21. недеља
предавање - Consecutio temporum.

21. недеља
вежбе - Рад на тексту.

22. недеља
предавање - Намерне реченице.

22. недеља
вежбе - Рад на тексту.

23. недеља
предавање - Захтевне реченице.

23. недеља
вежбе - Рад на тексту.

24. недеља
предавање - Временске реченице.

24. недеља
вежбе - Рад на тексту.

25. недеља
предавање - Узрочне реченице.

25. недеља
вежбе - Рад на тексту.

26. недеља
предавање - Последичне реченице.

26. недеља
вежбе - Рад на тексту.

27. недеља
предавање - Погодбене реченице.

27. недеља
вежбе - Рад на тексту.

28. недеља
предавање - Допусне реченице.

28. недеља
вежбе - Рад на тексту.

29. недеља
предавање - Поредбене реченице.

29. недеља
вежбе - Рад на тексту.

30. недеља
предавање - Односне реченице.

30. недеља
вежбе - Рад на тексту.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Бојана Шијачки-Маневић, Граматика латинског језика, Завод за издавање уџбеника, Београд.
Милан Будимир, Litterae latinae, Завод за издавање уџбеника и наставна средства, Београд.
Општа допунска литература
Gortan-Gorski-Pauš, Gramatika latinskog jezika, Školska knjiga, Zagreb.
↑↑↑