Arheologija

Курс:
Социокултурна еволуција у археологији и антропологији (мастер)
Предавачи: др Александар Палавестраредовни професор
др Марко Порчићванредни професор
др Моника Милосављевићдоцент
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Једносеместрални курс Социокултурна еволуција у археологији и антропологији на 1. семестру мастер студија обавезан је за студенте који изаберу тему области Теорија археологије. Идеја еволуције, као једна од најзначајнијих парадигми у природним и друштвеним наукама, већ вековима прожима готово све интерпретације људског друшва у прошлости и садашњости, па је незаобилазана, али и контроверзна тема у хуманистичким дисциплинама. Еволуционистичке идеје, али и оштре реакције и отпори еволуционизму, оставили су дубоког трага у антрополошким и археолошким теоријама. Тај сукоб идеја огледа се у супротстављеним парадигмама једнолинијске еволуције, културно партикуларистичке школе, културноисторијске археологије, неоеволуционистичке антропологије, нове археологије, постпроцесне археолгије, еволуционе психологије и нове еволуционистичке археологије.
Циљ изучавања курса: Циљ курса је упознавање студената с историјом идеје и основним теоријским концептима еволуције друштвености, што је неопходно за разумевање нових, често контроверзних теоријских парадигми у археологији (нова еволуционистичка археологија).
Предуслови за полагање: радно знање енглеског језика
Облици наставе: Предавања, семинари, самосталан рад.
План курса:

1. недеља
предавање - Појам еволуције и социокултурна еволуција
Шта је еволуција? Контроверзност појма еволуције. Еволуција природе и еволуција друштвености. Еволуционистичке идеје у антици и средњовековна мисао. Откриће других и преиспитивање појма људскости.

2. недеља
предавање - Просветитељство и идеја прогреса
Просветитељство, идеја прогреса и примат разума. Зашто се друштва мењају и у ком правцу? Хипотетичне историје друштвених институција. Универзалне степенице воде до цивилизације.

3. недеља
предавање - Романтичарска критика и културни партикуларизам
Критика просветитељства и романтизам. Културе против цивилизације. Култура као обележје „духа народа”. Национализам, расизам и дегенерационизам. Корени културног партикуларизма и културноисторијске археологије.

4. недеља
предавање - Дарвинизам и социокултурна еволуција
Основи Дарвинове теорије еволуције путем природне селекције. Шта је Дарвин стварно рекао, а шта му подмећу? Социјал–дарвинизам и средња класа. Једнолинијска еволуција у антропологији и археологији. „Дивљаци” и фосилни мамути. Злоупотребе дарвинизма и најмрачнија странпутица антропологије: расизам и еугеника.

5. недеља
предавање - Културна историја и еволуција у археологији и антропологији.
Критика расизма и посебност култура. Културни партикуларизам као чедо Берлинске антрополошке школе. Боас и његови наследници. Еволуција у културно-историјској археолигији. Типолошке студије: да ли предмети еволуирају? Марксизам, еволуција и Гордон Чајлд.

6. недеља
предавање - Неоеволуционизам и нова археологија.
Археологија као антропологија. Једно од упоришта нове археологије у неоеволуционистичкој школи америчке антропологије. Култура као адаптација и мултилинеарна еволуција. „Црна кутија” и етноархеологија. Општа и посебна еволуција. Утицај средине и географски детерминизам.

7. недеља
предавање - Постмодерне критике
Постмодерна критика и постпроцесна археологија. Археологија је можда историја, али није антропологија. Социокултурна еволуција на удару „новог романтизма” и партикуларизма. Критика универзалних законитости. Прошлост није сачињена од система већ од појединаца.

8. недеља
предавање - „Нова синтеза”, социјалбиологија и еволуциона психологија
Социјалбиологија – дисциплина с проблематичним именом. „Нова синтеза”. Стандардни модел у друштвеним наукама. Еволуциона психологија. Теорија игара: голубови и јастребови. Еволуција сарадње. Црвена краљица.

9. недеља
предавање - Дарвинистичка археологија
Шта је дарвинистичка археологија (нова еволуционистичка археологија). Да ли су процеси који стварају културну стабилност и културну промену исти као у природној еволуцији? Културна селекција и њени археолошки трагови. Две стазе: природна селекција и људско понашање и промена културне традиције.

10. недеља
предавање - „Заразне идеје”
Меми као нови умноживачи – културни еквиваленти гена. Теорија „културног вируса”. Нео-дарвинисти или нео-ламаркисти? Идеје и открића као мутације и њихова селекција. Природна и друштвена селекција. Случајност и слобода избора.

11. недеља
предавање - Кључне теме нове еволуционистичке археологије 1
Бихевиорална екологија. Култура као еволуциони систем. Оптимизација и однос према природној средини. Ресурси и исхрана. Род и полна селекција.

12. недеља
предавање - Кључне теме нове еволуционистичке археологије 2
Еволуциона археологија културних традиција. Археологија и историја популација. Генетика и археологија. Друштвени односи и својина. Надметање, рат и групна селекција.

13. недеља
предавање - Социокултурна еволуција као парадигма: странпутице и перспективе
Да ли је дарвинистичка археологија повратак преобучене културноисторијске археологије? Генетика, археологија и авет расизма. Имају ли само људи (материјалну) културу? Поновно преиспитивање појма људскости.

14. недеља
- - Провера знања
-

15. недеља
предавање - Завршна разматрања и дискусија
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Bruce L. Trigger, Sociocultural Evolution, Blackwell, Oxford 1998.
Elvin Hač, Antropološke teorije, “XX vek”, Beograd, 1979. (Knj. 1: str.1-100; 153-218)
Jerry D. Moore, Uvod u antropologiju, Naklada Jasenski i Turk, Zagreb 2002. (17-68; 219-278)
Stephen Shennan, Genes, Memes and Human History. Darwinian Archaeology and Cultural Evolution. Thames and Hudson, London 2002.
Peter Richerson and Robert Boyd, Not by Genes Alone, University of Chicago Press, Chicago 2005.
Sociobiologija (priredio Darko Polšek), Naklada Jasenski i Turk, Zagreb 1997.
Александар Палавестра и Марко Порчић, Археологија, еволуционизам и дарвинизам, Етноантрополошки проблеми 6, 2008/2009.
Општа допунска литература
Robert Boyd and Peter Richerson, Culture and the Evolutionary Process. University of Chicago Press, Chicago 1985.
Ben Sandford Cullen, Contagious Ideas. On evolution, culture, archaeology, and Cultural Virus Theory, Oxbow Books, Oxford, 2000.
Michael Ruse, Drawinism and Its Diskontents, Cambridge University Press, cambridge 2006.
Ričard Dokins, Sebični gen,Vuk Karadžić, Beograd 1979
Evolucija društvenosti (priredili Josip Hrgović i Darko Polšek), Naklada Jasenski i Turk, Zagreb 2004.
Nikola Tucić, Evolucija, čovek, društvo, Dosije – AAOM, Beograd 1999.
Igor Kardum, Evolucija i ljudsko ponašanje, Naklada Jasenski i Turk, Zagreb 2003.
Robert Wright, The Moral Animal, Abacus, London 1994.
Felipe Fernandez-Armesto, So You Think You’re Human?, Oxford University Press, Oxford 2004.
Luigi Luca Cavalli-Sforza, Genes, Peoples and Languages, Penguin Books, London 2001.
Met Ridli, Crvena Kraljica, Dosije, Beograd 2004.
Džared Dajmond, Mikrobi, puške, čelik, Dosije, Beograd 2004.
↑↑↑