Etnologija i antropologija

Курс:
Национална етнологија/антропологија-Култура и насиље (осн.)
Предавачи: др Саша Недељковићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Одређења појмова «култура», «насиље», «криминал», и појмовник сродних термина - Класификација насилних радњи, њихових узрока и фактора, и друштвених реакција на насилничко понашање - Досадашњи теоријски приступи проучавању насиља - Антрополошки приступ проучавању насиља - Методи научног прикупљања и обраде података у вези са насиљем
Циљ изучавања курса: Предмет има за циљ да студенте упозна са културном димензијом насиља и насилничког криминалитета. С тим у вези, они ће бити упознати са основним појмовима и проблемима, као и методима истраживања односа између насиља и културе.
Предуслови за полагање: Не постоје посебни предуслови за похађање наставе.
Облици наставе: Предавања и вежбе.
План курса:

1. недеља
предавање - Уводно предавање
Упознавање са планом и програмом предмета, испитним питањима, списком литературе и основним обавезама студената.

1. недеља
вежбе - Гледање филма
Гледање филма "Натаме".

2. недеља
предавање - Насиље према себи
Литература: L.Engel and T.Ferguson, Imaginary Crimes: Why We Punish Ourselves and How to Stop, Boston, Houghton Mifflin Company, 1990.

2. недеља
вежбе - Дискусија о одгледаном филму

3. недеља
предавање - Антропологија насиља и етницитет/национализам

3. недеља
вежбе - Емпиријска истраживања криминалитета у антропологији

4. недеља
предавање - Насиље у виртуелном свету
Литература: P.Himanen, Hakerska etika i duh informacijskog doba, Zagreb, Naklada Jesenski i Turk, 2002.

4. недеља
вежбе - Емпиријска истраживања криминалитета у антропологији

5. недеља
предавање - Врсте насиља
Класификација насилних радњи.
Литература: P.Hillyard and others (eds.), Beyond Criminology: Taking Harm Seriously, Pluto Press, London 2004.

5. недеља
вежбе - Емпиријска истраживања криминалитета у антропологији

6. недеља
предавање - Насиље у уметности
Литература: K.Vilson, Psihologija ubistva

6. недеља
вежбе - Емпиријска истраживања криминалитета у антропологији

7. недеља
предавање - Конфликти
Литература: L.Kozer, Funkcije društvenog sukoba: istraživanje koncepta društvenog sukoba i njegove upotrebe u empirijskim sociološkim istraživanjima, Novi Sad, Mediterran Publishing 2007.

7. недеља
вежбе - Емпиријска истраживања криминалитета у антропологији

8. недеља
предавање - Насиље и концепт зла
Литература: L.Fr.H.Svensen, Filozofija zla, Beograd, Geopoetika, 2006.

8. недеља
вежбе - Емпиријска истраживања криминалитета у антропологији

9. недеља
предавање - Насиље и религија
феномен жртве и жртвовања.

9. недеља
вежбе - Емпиријска истраживања криминалитета у антропологији

10. недеља
предавање - Насиље и рат
Литература: B.Ehrenreich, Blood Rites: Origins and History of the Passions of War, New York, Metropolitan Books, Henry Holt and Company, 1997.

10. недеља
вежбе - Емпиријска истраживања криминалитета у антропологији

11. недеља
предавање - Насиље и страх
Литература: L.Svensen, Filozofija straha

11. недеља
вежбе - Емпиријска истраживања криминалитета у антропологији

12. недеља
предавање - Филозофски и психолошки приступи насиљу
С.Фројд, К.Маркс, Е.Диркем, Е.Фром.

12. недеља
вежбе - Емпиријска истраживања криминалитета у антропологији

13. недеља
предавање - Ненасиље
Литература: T.Veber, Pojedinac i konflikt iz Gandijeve perspektive, Novi Sad, Prometej 2007.

13. недеља
вежбе - Емпиријска истраживања криминалитета у антропологији

14. недеља
предавање - Насиље у примитивном друштву
Литература: P.Klastr, Arheologija nasilja

14. недеља
вежбе - Емпиријска истраживања криминалитета у антропологији

15. недеља
- - Испит

15. недеља
- - Испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Žirar, R., Nasilje i sveto, KZNS, Novi Sad 1990.
Klastr, P., Arheologija nasilja, SKCNS, Novi Sad 2004.
Ignjatović, Đorđe, Kriminologija, šesto izmenjeno i dopunjeno izdanje, Službeni glasnik, Beograd 2005.
Vilson, Kolin, Psihologija ubistva, Gradina, Niš 1990.
Hofman, Brus, Unutrašnji terorizam, Narodna knjiga-ALFA, Beograd 2000.
Čolović, I., 1990., Smrt Ljube Zemunca ili paradoks o zaštitniku, u GEI SANU XXXIX, Beograd, 61-71.
Đurić, S. S., Osveta i kazna: Sociološko istraživanje krvne osvete na Kosovu i Metohiji, Prosvета 1998.
P.Hillyard and others (eds.), Beyond Criminology: Taking Harm Seriously, Pluto Press, London 2004, 56.
Nedeljković, S. 2011. Kultura i nasilje: pojmovi i paradigme. Kruševac. Baštinik.
↑↑↑