Etnologija i antropologija

Курс:
Национална етнологија/антропологија-Идентитет и сазнање (осн.)
Предавачи: др Милош Миленковићредовни професор
др Марко Пишевванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Предмет је организован око потребе за критичком реинтерпретацијом теоријско-методолошког наслеђа етнологије/антропологије у Србији из анти-реалистичке и нео-реалистичке перспективе. Основни контекст предмета представља савремена глобална и локална криза друштвене рецепције дисциплине у њеној трансформацији из националне науке (српска етнологија као нативна антропологија) у део глобалне антропологије. Предмет обрађује политичко-методолошке полемике у вези са »нативном« или »домаћом« перспективом у антрополошкој продукцији, улогу дихотомије »регуларна« насупрот »нативној« антропологији у историји дисциплине, као и статус српске етнологије као »антропологије код куће.« Предмет је подељен у две целине, и та подела одговара подели школске године у семестре. У првом семестру обрађујемо концепт »нативне« антропологије у теоријско-методолошком наслеђу глобалне дисциплинарне заједнице, док се у другом семестру фокусирамо на низ тема и проблема у вези са »нативношћу« српске етнологије. Циљ првог семестра такође је и да одговоримо на питање зашто нативне антропологије по правилу користе реалистичку концепцију етнографије, док у другом одговарамо на питање да ли је српска етнологија нативна антропологија?
Циљ изучавања курса: Основни циљ предмета јесте да Вас упути у методолошке појмове, стратегије, решења, препоруке и примере из историје методолошких идеја о етнографији, поларизованих у вези са дистинкцијом нативна/регуларна антропологија и етнографски реализам/антиреализам. Очекивани циљ јесте да после успешно положеног испита, будете способни да критички приступите: а) историји етнографске продукције у национално релевантном методолошком контексту, б) сопственим теоријским и теренским етнографским истраживањима, ц) досадашњим представама о етнографији и д) будућем трансферу савремених теоријско-методолошких концепција етнографије из глобалног фонда антропологије у лични дизајн истраживања.
Предуслови за полагање: Уобичајене обавезе, регулисане Статутом. Курс не захтева формалне предуслове. Иако засебан курс, комплементаран је обавезним курсевима Општа методологија наука, Етнолошке и антрополошке теорије и Методологија етнологије и антропологије .
Облици наставе: Настава на курсу одвија се у оквиру 3 часа недељно. Курс је двосеместрални, и садржи деведесет часова предавања и дискусија о литератури, укључујући припремну рекапитулацију пред есеј на крају оба семестра, као и студентску евалуацију курса.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Multikulturalnost i nauka : postkolonijalizmi, feminizmi, i epistemologije / Sandra Harding ; prevela Vera Nenadov. - Podgorica : CID, 2005
MILENKOVIĆ, Miloš. Šta je (bila) antropološka "refleksivnost"? : metodološka formalizacija. Etnoantropol. probl., 2006, god. 1, sv. 2, str. 157-184.
MILENKOVIĆ, Miloš. Антропологија као мултикултурна пропедеутика у Србији : "национална наука", културна политика и друштвена надања. У: RADOJIČIĆ, Dragana (ur.). Традиционално и савремено у култури Срба, (Посебна издања, књ. 49). Београд: Етнографски институт САНУ, 2003, стр. 133-148.
Narayan, Kirin 1993 How Native is a »Native Anthropologist« American Anthropologist 95, 3: 671-686; Ryang, Sonia 1997 Native Anthropology and Other Problems. Dialectical Anthropology 22: 23-49
Цвијић, Јован 1987 Сабрана дела. Београд: САНУ, Књижевне новине и Завод за уџбенике и наставна средства (О научном раду и о нашем Универзитету, књ. 3, том 1., 3-49) (О националном раду, књ. 3, том 1., 55-68) (Географски и културни положај Србије, књ. 4, том 1., 225-239)
Naumović, Slobodan 1998 Romanticists or Double Insiders? An Essay on the Origins of Ideologised Discourses in Balkan Ethnology. Ethnologia Balkanica 2: 101-120
van de Port, Matijjs 1999 ‘It Takes a Serb to Know a Serb’Uncovering the roots of obstinate otherness in Serbia. Critique of Anthropology Vol 19(1), 7–30
Naumović, Slobodan 2005 Nacionalizacija nacionalne nauke? Politika etnologije/antropologije u Srbiji i Hrvatskoj tokom prve polovine devedesetih godina dvadesetog veka. Etno-antropološki problemi – Zbornik radova »Problemi kulturnog identiteta stanovništva savremene Srbije«. Beograd: Filozofski fakultet
Ковачевић, Иван. Историја српске етнологије 1, Београд 2001
↑↑↑