Etnologija i antropologija

Курс:
Општа методологија етнологије и антропологије (мастер)
Предавачи: др Иван Ковачевићредовни професор
др Бојан Жикићредовни професор
др Весна Вучинић-Нешковићредовни професор
др Гордана Горуновићванредни професор
др Зорица Ивановићдоцент
др Илдико Ердеиванредни професор
др Данијел Синаниредовни професор
др Данијела Велимировићдоцент
др Александар Бошковићредовни професор
др Нина Куленовићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Настава је теоријска и нема практичне. И мноштва методлогија, методолошких праваца и конкретнијих методолошких поступака посебно ће се обрадити: Методи британског структурал-функционализма Семиолошко-семантичка интепретација Анализа артефакта Метод студије случаја
Циљ изучавања курса: Завршна методолошка едукација студента за израду докторске дисертације
Предуслови за полагање: нема услова
Облици наставе: Настава се изводи у блоковима сходно избору наставника код кога ће студент полагати испит.Предавања. Консултатина индивидуална настава и у групи мањој од 4 студента.
План курса:

1. недеља
предавање - квалитативна истраживања у антропологији 1: дизајн, намена, методи
Литература: Бојан Жикић (2006.а), Антропологија AIDS-а. Ризично понашање интравенских корисника дроге, Филозофски факултет и Српски генеалошки центар, Етнолошка библиотека књ.19, Београд, 13-29, 241-254
Бојан Жикић (2006.б), Антрополошка анализа HIV-вулнерабилности и ризичног понашања у Београду, у Зорица Дивац (ур.), Свакодневна култура у постсоцијалистичком периоду у Србији и Бугарској, Зборник радова Етнографског института 22, Београд, 299-314
Бојан Жикић (2008), Ризик и насиље. Антрополошко проучавање сексуалног рада у Београду, Српски генеалошки центар и Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду, Етнолошка библиотека, књ. 35, Београд, 25-36

2. недеља
предавање - квалитативна истраживања у антропологији 2: етика, интервју
Литература: Bojan Žikić (2006.а), Managing HIV/HCV-related Risk at Private Places Among Belgrade Injecting Drug Users, Bulletin of the Institute of Ethnography LIV, Serbian Academy of Sciences and Arts, 189-199
Bojan Žikić (2006.b), Anthropology of AIDS. Risk environment and injecting routine. The case of Belgrade injecting drug users, Issues in Ethnology and Anthropology, Vol. 1, No. 1 (n.s), 35-46
Bojan Žikić (2007), Qualitative Field Research in Anthropology. An Overview of Basic Research Methodology, Issues in Ethnology and Anthropology, Vol. 2, No. 2 (n.s.), 123-135

3. недеља
предавање - Značenja predmeta i stvari - "nova materijalnost"

4. недеља
предавање - Značenja predmeta i stvari - narativnost i performativnost
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Б.Жикић,Антропологија Едмунда Лича, Београд, 1997.7-120.
И.Ковачевић, Семиологија мита и ритуала,1.Традиција, Београд,2001.7-202.
Д.Синани, Привиђења и сабласти у Србији. Истраживања у пожешком и књажевачком крају, Књажевац, 2005.
В.Вучинић, Божић у Грбљу, 2008.
I.Erdei,Antropologija potrošnje, Beograd, 2008.
Z.Ivanović,Teren antropologije i terensko istraživanje pre i posle kritike reprezentacije,Etnologija i antropologija: stanje i perspektive,Zbornik Etnografskog instituta SANU 21, Beograd,2005,123-140.
↑↑↑