Etnologija i antropologija

Курс:
Урбане и родне студије (мастер)
У оквиру предмета: Урбане и родне студије
Предавачи: др Иван Ковачевићредовни професор
др Бојан Жикићредовни професор
др Весна Вучинић-Нешковићредовни професор
др Гордана Горуновићванредни професор
др Зорица Ивановићдоцент
др Илдико Ердеиредовни професор
др Данијел Синаниредовни професор
др Данијела Велимировићдоцент
др Александар Бошковићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Урбане студије - вишеаспектно проучавање града. Појам града и градског простора. Спознаја града. Употреба града. Град и градски догађај. Родне студије - Пол и род. Џендер студије - Родни аспект модерног света. Пол, род и репродукција. Нема практичне наставе.
Циљ изучавања курса: Урбане и родне студије представљају два значајна аспекта/угла посматрања саврeмене истраживачке антропологије и стога је обука студента да аналитички овлада овим истраживањима један од базичних циљева студија антропологије.
Предуслови за полагање: нема услова
Облици наставе: Настава се изводи у блоковима сходно избору наставника код кога ће студент полагати испит.Предавања. Консултатина индивидуална настава и у групи мањој од 3 студента.
План курса:

1. недеља
предавање - антропологија маскулинитета
Литература: Matthew C. Gutmann (1997), Trafficking in Men: The Anthropology of Masculinity, Annual Review of Anthropology 26, 385-409
Alan Petersen (2003), Research on Men and Masculinities. Some Implications of Recent Theory for Future Work, Men and Masculinities, Vol. 6 No. 1, 54-69

2. недеља
предавање - културна концептуализација простора

3. недеља
предавање - Kulturalno nasleđe i politike identiteta
Литература: David Lowenthal,The Heritage Crusade and the Spoils of History,Cambridge University Press,1998,1-54;Marina Simić,Izlaganje narodnosti kao tradicionalne kulture... u:Lj.Gavrilović,M.Stojanović (ur.),Muzeji u Srbiji,MDS,Beograd,2008,47-72.

4. недеља
предавање - Sakupljanje i kolekcionarstvo u potrošačkim društvima
Литература: Russel Belk, Collecting in a Consumer Society, Routledge,2001,1-21; 139-158.

22. недеља
пројекат - Postoji rupa u bezbednosti "Aristotela"
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Б.Жикић,Неукроћена ’’горопад’’: управљање репродукцијом као културна пракса, Етноантрополошки проблеми Н.с. год. 3 св. 1, 2008, 143-157
И.Ковачевић,Урбани ритуали, Култура,52.Београд, 1982.
В.Вучинић,Дубровачки Страдун као корзо и његова социјална сегментација, Споменица Радована Самарџића, Београд,1994.423-442.
И.Ердеи,Симболичка топографија Панчева, у Б.Мрвош (ур.),Архитектура и урбанизам Панчева, Свеске, Ванр.бр, Панчево,1994. 41-52.
Z.Ivanović,.“Antropologija žene” i pitanje rodnih odnosa u izmenjenom diskursu antropologije, u Ž. Papić, L. Sklevicky (ur.),Antropologija žene, drugo izdanje, Beograd,2003,381-435.
Z.Ivanović,O statusu tela u antropologiji, Kultura, br. 105/106, Beograd, 2002, 9-26.
Б.Жикић,Когнитивне "приче за дечаке" : урбани фолклор и урбана топографија. Etnoantropol. probl., 2007, год. 2, св. 1, стр. 73-107.
Richard Schmitt (2001), Proud to Be a Man?, Men and Masculinities Vol. 3 No. 4, 393-404
↑↑↑