Etnologija i antropologija

Курс:
Национална етнологија/антропологија-Религија и род (осн.)
Предавачи: др Лидија Радуловићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Теоријско-методолошки приступи и појмовно-категоријални апарат антропологије религије и антропологије рода; Методолошке и практичне импликације смене парадигми у религијским студијама под утицајем студија о роду; Феминистичка истраживања у религији; Теоријски приступи истраживању рода (теоријски приступи религији са аспекта рода);Теорија социјалнoг конструкционизма - примена у истраживањима религије и рода; Технике и методски поступци у истраживању; Феминистичка антропологија о женама у хришћанству; Женске студије верских традиција; Жене у хришћанским црквама са аспекта феминистичке и православне теологије; Концепти брачних односа, концепти материнства у хришћанству - родна идеологија; Родна идеологија хришћанског васпитања; Алтернативни облици религијског живота и родна перспектива; Народна религија Срба и родна перспектива; Репродуктивни статус и репродуктивна магија; Репродуктивни табу - репродуктивна изолација; Ритуалне инверзије пола и рода; Конструкција рода у демонологији;
Циљ изучавања курса: Развијање способности уочавања и проблематиѕовања појава,феномена у животу верника који су родно конотирани (нарочито они који нису артикулисани као друштвено значајни феномени)као и разумевање улоге религије у конструкцији родних идентитета.
Предуслови за полагање: Нема посебних услова.
Облици наставе: Настава се одвија кроз предавања и вежбе: практичне вежбе, дискусије, излагања и презентације, видео материјал, радионице, краћи теренски рад.
План курса:

1. недеља
предавање - Антропологија религије и проучавања рода;, уводни час
Упознавање са: садржајем предмета, обавезама, начином рада и вредновањем рада, литературом.Феминистички покрети; женске студије; феминистичка етнографија; академске студије рода; утицај савремених студија рода на религијске студије; методолошке и практичне импликације смене парадигми у религијским студијама под утицајем студија рода.

1. недеља
вежбе - Културне конструкције: род, пол, идентитет, маскулиност, фемининост...
Дефиниције појмова - основни појмови: род, пол, идентитет, маскулиност, фемининост, родне улоге, родни статус, родна идеологија, родни стереотипи, сексуалност, репрезентација рода; терминолошки проблеми, наведени појмови у контексту студија религије.Студенти и студенткиње праве речнике основних појмова везаних за религију и род користећи литературу и интернет сајтове.

2. недеља
предавање - Теоријски приступи истраживању рода -теоријски приступи религији са аспекта рода
Раѕвој теоријских перспектива; теорије религије, теорије рода - укрштање;проблематизација истраживања религије и рода.

2. недеља
вежбе - Теорија социјалнoг конструкционизма - примена у истраживањима религије и рода
формулисање основних теза и питања са предавања; примена анализе дискурса на примерима везаним за религију и род (дексонструкција на примеру етнографске грађе и текстова у популарној теолошкој литератури)

3. недеља
предавање - Методологија у родним истраживањима
Формулисање разлика између «традиционалних» метода у социолошким и антрополошким истраживањима и метода које разрађује антропологија рода (табеларно приказивање);технике истраживања;систематизација и анализа емпиријске грађе;презентација и писање.

3. недеља
вежбе - Технике и методски поступци у истраживању (квантитативни и квалитативни метод)
Примери вођења интерактивног интервјуа ( презентација), примена квалитативног метода у истраживању

4. недеља
предавање - Феминистичка теологија о женама у хришћанству-допринос феминизма у истраживању
Допринос феминизма у истраживању рода;Феминистичка истраживања религије;феминистичка теологија - истраживања, перспективе.

4. недеља
вежбе - Жене у хришћанским црквама са аспекта православне теологије
Жене у хришћанским црквама са аспекта феминистичке теологије у поређењу са теолошким аспектом; презентација приказа, дискусија, анализа теолошких текстова; формулисање најважнијих теза

5. недеља
предавање - Алтернативни облици религијског живота и родна перспектива
Теоријски приступи истраживањима алтернативних облика религијског живота; могућности и о ограничења родне перспективе;пример истраживања у Београду.

5. недеља
вежбе - Алтернативни култови у Србији
Студенти и студенткиње презентују краће извештаје на основу прикупљеног етнографског материјала у својим окружењима.Компарација примера, анализа и дискусија.

6. недеља
предавање - Концепти брачних и породичних односа у хришћанству: родна идеологија
Теоријски концепти породице, улога и односа између полова/родова, детињства...из перспективе рода; интерпретације у изабраним теолошким текстовима; анализа уџбеника веронауке православне, католичке и исламске конфесије.

6. недеља
вежбе - Припреме за теренско истраживање
Припреме за самостално теренско истраживање на задату тему;Предмет, теоријско-методолошки оквир и циљеви истраживања;Технике рада на терену - интерактивни дубински интервју (3 испитаника);Студенти на терену треба да проведу најмање 5 сати истраживања и на основу рекогносцирања припреме предлог за истраживање на задату тему у наредних месес дана.

7. недеља
предавање - Концепти материнства у хришћанству са аспекта рода
Теоријски аспекти; Прекид трудноће, контрацепција, репродуктивна права, концепти материнства...

7. недеља
вежбе - Концепти материнства у хришћанству са аспекта рода
Презентација приказа, дискусија, формулисање најважнијих теза; припрема за колоквијум.

8. недеља
вежбе - Колоквијум

9. недеља
предавање - Народна религија Срба и родна перспектива
Конструкција рода у народној религији - могућности истраживања: теме, проблеми, приступи....;

9. недеља
вежбе - Родна магија; Репродуктивни статус и репродуктивна магија (контрола плодности)
Рефлексија етнографске грађе и дискусија о антрополошким и етнолошким приступима проблему

10. недеља
предавање - Репродуктивни табу - репродуктивна изолација
Менструација, полни потенцијал,репродуктивне способности, климактеријум, “дис-сексуалност”

10. недеља
вежбе - Репродуктивни табу - репродуктивна изолација
Презентација приказа, дискусија, формулисање најважнијих теза.

11. недеља
предавање - Ритуалне инверзије пола и рода - обредне инверзије
Пројекција филма “Ревена је женски светац прави”; дискусија

11. недеља
предавање - Ритуалне инверзије пола и рода - обредне инверзије
Ритуалне инверзије пола и рода - обредне инверзије – преокретање светог; покладни ритуали; обредне поворке

12. недеља
предавање - Конструкција рода у демонологији
Конструкција рода на примеру вештице, виле,здухаћа и вампира

12. недеља
вежбе - Конструкција рода у демонологији
Дискусија о антрополошким и етнолошким приступима проблему; припрема за израду писаног рада на часу на основу обављеног мањег истраживања на терену.

13. недеља
вежбе - Израда писаног рада
Израда писаног рада у којем студенти и студенткиње формулишу, проблематизују и образлажу задату, релевантну и актуелну тему за истраживање религије (народне религије, народног православља, официјелног православља, алтернативних облика религијског живота) у савременој култури са аспекта теорије рода на основу мањег самосталног истраживања на терену.

14. недеља
предавање - Православље и родна перспектива у истраживањима
Актуелни проблеми ѕа истраживање православља - пол/род из перспективе монашког живота;родни и религијски идентитети; хомосексуалност и религија; родни дискурс у гласилима СПЦ....

14. недеља
вежбе - Православље и родна перспектива
Дискусија на основу предавања; припрема за писмени испит.

15. недеља
предавање - Писмени испит
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Лидија Радуловић,“Учење вери”-конструкција родних идентитета путем популаризације православне теолошке литературе,Традиционално и савремено у култури Срба, Посебна издања књ.49,ЕИСАНУ, Београд,2003.
Радуловић,Л., Алтернативни религијски култови и род,Проблеми културног идентитета становништва савремене Србије,Етноантрополошки проблеми,Филозофски факултет Универзитета у Београду, 2005,183-204
Ber V., Uvod u socijalni konstrukcionizam, Beograd: Zepter Book World, 2001; Gergen J.K., Socijalna konstrukcija: ulazak u dijalog, Beograd: Zepter Book World, 2006.
Лидија Радуловић, Деконструкција дискурса материнства на основу религијско-магијске праксе, Етноантрополошки проблеми Вол.3, Но.1,(н.с) 2008.159-176
Fiona Bowie, The Anthropology of Religion, Blackwell Publishers, Oxford, 2000. 91-113; Religion and Gender, (ed.) Ursula King, Blackwell, Oxford & Cambridge USA, 1995, 2000., 1-31.
The Encyclopedia of Modern Witchcraft and Neo-Paganism, Shelley Rabinovitch, James Lewis, Kensington Publishing Corp., New York, 2002. (Gender Activism in the Neo-Pagan Movement; The Goddess...)
Феминистичка теологија, Зборник радова са међународне конференције: “Феминистичка теологија: од терије у праксу”, Нови Сад, приредила Свенка Савић, 2. издање Футура публикације, Нови Сад 2002.
Мушкарац и жена пред тајном тела, Православље и полност,приредио Владимир Димитријевић, Православна мисонарска школа при храму Светог Александра Невског, 2005. 466-563.
Lidija Radulović, Pol/rod i religija: Konstrukcija roda u narodnoj religiji Srba, Beograd: Srpski genealoški centar, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2009.
Visweswaran Kamala, Histories of Feminist Ethnography, Annual Review of Anthropology, Vol.26. 1997. 591-621.
Fiona Bowie, The Anthropology of Religion, Blackwell Publishers, Oxford, 2000. 91-113
Ursula King, Introduction: Gender and the Study of Religion, in: Religion and Gender, (ed.) Ursula King, Blackwell, Oxford & Cambridge USA, 1995, 2000.1-31.
Parker Ričard, Iston Delija, Seksualnost, kultura i politička ekonomija: novija kretanja u antropološkom i međukulturnom istraživanju seksualnosti, Reč 67/13. 2002. 219-235.
Pahnke Donate, Religion and Magic in the Modern Cults of the Great Goddess, in: Religion and Gender …. 165-176.
Delamate Džon, Hajd Šibli Dženet, Esencijalizam nasuprot socijalnom konstrukcionizmu u proučavanju ljudske seksualnosti, Reč 67/13. 2002. 204-218.
Enciklopedija novih religija, nove religije, sekte i alternativni duhovni pokreti, (ur.) Christopher Partridge, Zagreb: Naklada Ljevak, 2005. 10-24; 98-102; 295-302; 379-384;
Rasmussen Susan, Lack of Prayer: Ritual Restrictions, Social Experience, and the Anthropology of Menstruation among the Tuareg, American Ethnologist, Vol. 18., No. 4. 1991. 751-769.
Ivanović Z., Antropologija žene i pitanje rodnih odnosa u izmenjenom diskursu antropologije, pogovor u: Antropologija žene, 2.izd., priredile Žarana Papić i Lydia Sklevicky, Beograd: Biblioteka XX vek, Knjižara Krug, Centar za ženske studije, 2003.
Flere Sеrgеј, Rod i Religioznost, Sociologija Vol XLIV, No 3, 2002: 255-269.
Општа допунска литература
Filozofija i rod, (ur.) Gordana Bosanac, Hrvoje Jurić, Jasenka Kodrnja, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb 2005.
Lada Čale Feldman, Euridikini osvrti, O rodnim izvedbama u teoriji, folkloru, književnosti i kazalištu, Naklada MD – Centar za ženske studije, Zagreb 2001.
Столић А., Од историје жене до родне историје, поговор у: Бок Г., Жена у историји Европе: од среднјег века до данас, Београд: Kлио, 2005. 425-445.
Bakić-Hayden M., Žena i religija: postanje, drugo stanje i stanje danas, u: Mapiranje mizoginije u Srbiji: diskursi i prakse II, priredila Marina Blagojević, Beograd: AŽIN . Asocijacija za žensku inicijativu, 2005.
Bošković-Stulli M., O mizoginim pričama, u: Izmedju roda i naroda, Etnološke i folklorističke studije, (ur.) Jambešić Kirin R., Škokić T., Zagreb: Institut za etnologiju i folkloristiku, Centar za ženske studije, 2004.
Gergen J.K., Socijalna konstrukcija: ulazak u dijalog, Beograd: Zepter Book World, 2006.
Antropologija žene, 2.izd., priredile Žarana Papić i Lydia Sklevicky, Beograd: Biblioteka XX vek, Knjižara Krug, Centar za ženske studije, 2003.
Judith Butler, Nevolje s rodom: feminizam i subverzija identiteta, Ženska infoteka, Zagreb, 2000.
5. Blagojević. M., Fertilitet i roditeljstvo: Srbija 90 –tih, Institut za sociološka istraživanja Filozofskog fakulteta u Beogradu, Beograd 1997
Rod i jezik, (ur.)Svenka Savić, Marijana Čanak, Veronika Mitro, Gordana Štasni, Novi Sad: Ženske studije i istraživanja: Futura publikacije,7-30;133-163.
Filis, M., Ženska simbolika i žensko ponašanje u radikalnim religijskim pokretima: Franjevci, Kvekeri, Gandijevci Kultura 101, Beograd 2001.90-100
Birešev A., Burdijeova teorija muške dominacije, u: Nasledje Pjera Burdijea: pouke i nadahnuća, priredili Nemanjić M., Spasić I., Beograd: Institut za filozofiju i društvenu teoriju, Zavod za proučavanje kulturnog razvitka, 2006.
Burdje P., Vladavina muškarca, Podgorica: CID, Univerzitet Crne Gore, 2001.
Малешевић, М, Ритуализација социјалног развоја жене – Традиционално село западне Србије, Зборник радова Етнографског института књ. 19, Београд, 1986. 32-54; 82-109.
Душан Бандић, Царство земаљско и царство небеско, библиотека XX век, Београд, 1997., 7-31; 55-63
Лидија Радуловић, Зашто су вештице жене или зашто су жене вештице?: тумачења у светлу различитих перспектива, поговор у: Терсила Гато Кану, Вештице: исповести и тајне, Клио, 2008. 270-294.
Džudit Batler, Džoan Skot, Feministkinje teoretizuju političko, Centar za ženske studije i istraživanje roda, 2006.
Gender, Religion and Diversity, Cross-Cultural Perspectives, Continuum, London, New York, 2005.
Kari Elisabeth Borresen, Women’s Studies of the Christian Tradition: New Perspectives, in: Religion and Gender ……245-255. (prevod u rideru)
Елизабета Рајзер, Увод у феминистичку теологију, у: Феминистичка теологија ..54-61
Белоник Девора, Феминизам у хришћанству, Гутенбергова галаксија, Београд 2002. 25-35
Евдокимов П, Жена и спасење света, Светигора, Цетиње, 2001., 138-149; 214-230; 255-267
June O’Connor, The Epistemological Significance of Feminist Research, in Religion, in: Religion and Gender, (ed.) Ursula King, Blackwell, Oxford & Cambridge USA, 1995, 2000., 45-63. (prevod u rideru)
Rosalind Shaw, “Feminist Anthropology and the Gendering of Religious Studies”, u Religion and Gender, edited by Ursula King…. 65-76. (prevod u rideru)
Жена у цркви, призвање, дарови и значај жене у хришћанству. Светигора, Цетиње, 2001., 5-11; 51-65;179-185;.
↑↑↑