Etnologija i antropologija

Курс:
Урбана антропологија - општи курс
У оквиру предмета: Урбана антропологија
Предавачи: др Весна Вучинић-Нешковићредовни професор
обавезни курс
Број бодова: 8.00
Садржај курса: Предмет се бави најзначајнијим проблемима који одређују град као посебан просторни и културни ентитет као и посебности градског начина живота. Садржај предмета обухватиће теме као што су: историјат развоја урбане антропологије у свету и код нас, дефинисање «урбаности», изворе и методе за истраживање града, досељавање и адаптацију досељеника на град, друштвену организацију и односе у граду, друштвене класе и етницитет, конструкцију урбаних простора и места кроз свакодневни живот, ритуале и уметност.
Циљ изучавања курса: Предмет има три циља, и то (1) увођење студената у главне проблеме којима се урбана антропологија данас бави у свету, (2) развијање зрелог научног размишљања и интелектуалне дискусије, као и (3) подстицање на самостално истраживање једног одређеног проблема кроз израду семинарског рада.
Предуслови за полагање: Не постоје посебни предуслови.
Облици наставе: Настава ће се одвијати једном недељно у виду семинара. Првих неколико часова биће изведено као уводна предавања о историјату урбане антропологије у свету и код нас. Остали часови биће изведени тако што ће предменти наставник дати уводну реч на одређену тему, као и главне идеје водиље за дискусију, а затим ће модерирати дискусију коју ће водити студенти на основу унапред прочитаних библиографских јединица.
Обавезе студената: Обавезе студената сасоје се у томе да редовно учествују у тематским дискусијама на часу, израде и предају семинарски рад и положе завршни испит. Семинарски рад који треба да буде базиран на литератури или теренском истраживању треба да буде предат до 15. маја.
Начин оцењивања рада и резултата: За крајњу оцену биће узета у обзир оцена добијена на завршном испиту (са 50% учешћа), оцена добијена за семинарски рад (са 30% учешћа) и оцена добијена за активно учешће у дискусији за време вежби (20%).
План курса:

1. недеља
предавање - Историја урбане антропологије у свету
Предавање и дискусија
Литература: Zenner Walter, P. and Gmelch George, Introduction, in Urban life: Readings in Urban Anthropology, Gmelch, George and Walter P. Zenner (Eds.),Waveland Press Inc., Prospect Heights, Illinois, 1996, 2-14.
Вучинић Весна, Антропологија у «дивљим» насељима; поглед на Старо сајмиште у Београду, Гласник Етнографског института 44, Етнографски институт, САНУ, Београд, 1995, 168-184.

2. недеља
предавање - Историја урбане етнологије у Србији и Црној Гори
Предавање и дискусија
Литература: Pavković Nikola, Etnološka proučavanja gradova u Srbiji, Ethnologischeuntersuchung der Stadte in Serbien, Časopis za zgodovino in narodopisje 1, Maribor, 1991, 54-60.
Вучинић Весна, Антропологија у «дивљим» насељима; поглед на Старо сајмиште у Београду, Гласник Етнографског института 44, Етнографски институт, САНУ, Београд, 1995, 168-184.

3. недеља
предавање - Урбаност као начин живота: Differentia specifica градског живота
Уводно предавање и семинарска излагања са дискусијом
Литература: Зимел Георг, Велики градови и духовни живот, Урбана социологија, Мина Петровић и Сретен Вујовић (ур.), Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2005, 69-78.
Вирт Луис, Урбанизам као начин живота, Урбана социологија, Мина Петровић и Сретен Вујовић(ур.), Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2005, 111-128. или Wirth Louis, Urbanism as a Way of Life, Urban Life, 14-35. (engleska verzija)
Sjoberg Gideon, The Preindustrial City, Urban Life, 82-93.

4. недеља
предавање - Урбано време као културни артефакт
Уводно предавање и семинарско излагање са дискусијом
Литература: Young Michael, The Metronomic Society, Thames and Hudson, London, 1988. Chapter 6. The Metronomic Pulse, 195-230.
Rotenberg Robert, The Metropolis and Everyday Life, Urban Life, 60-82 (посебно део: Knowledge of Schedules, 69-74)
Rotenberg Robert, Time and Order in Metropolitan Vienna: a seizure of schedules, Smithsonian Institution Press, Washington DC, 1992 (Поглавље 8. Toward and Ethnology of Urban Time, 181-206.)

5. недеља
предавање - Представе урбаности у књижевности и на филму
Уводно предавање и семинарска излагања уз дискусију.
Литература: Low Setha M., On the Plaza: the politics of public space and culture, University of Texas Press, Austin, 2000. (Поглавље 9. The Park and Plaza in Costa Rican Literature, 207-219.)
Голсфорти Весна, Измишљање руританије: империјализам маште, Геопоетика, Београд, 2000 (Предговор, ix-xvii, Оливиа Менинг, Градски призори са Балкана, 224-242.)
Андрић Иво, На Дрини Ћуприја, Просвета, Београд, 1981. (Посебно поглавља: 1, 5, 8 и 10)

6. недеља
предавање - Теренско истраживање у граду
Уводно предавање и семинарска излагања уз дискусију
Литература: Gmelch George and Zenner Walter P. (eds.), Urban Life: Readings in Urban Anthropology (Part Two. Gmelch George, Introduction, 130-135; Foster George M. and Kemper Robert V., Anthropological Fieldwork in Cities, 135-51)
Whiteford Michael, Doing It: Urban Research in Popayan, Colombia, Urban Life, George Gmelch and Walter P.Zenner (eds),151-69.
Вучинић Весна, Просторно понашање у Дубровнику: антрополошка анализа града са ортогоналном структуром, Филозофски факултет Универзитета у Београду, Београд, 1999. (Поглавље 3. Методологија истраживања, 41-57.)

7. недеља
предавање - Досељавање у град и адаптација досељеника на градски живот
Уводно предавање и семинарска излагања уз дискусију

8. недеља
предавање - Градска породица, сродство и међуљудски односи
Уводно излагање и семинарско излагање уз дискусију
Литература: Gmelch George and Zenner Walter P. (eds.), Urban Life: Readings in Urban Anthropology (Part Three. Simic Andrej, Bogdan's Story, 210-228; Nelson Nici,Surviving in the City, 259-279; Gmelch George, A West Indian Life in Britain, 228-45)
Gmelch George and Zenner Walter P. (eds.), Urban Life: Readings in Urban Anthropology (Part 4. Stack Carol B., The Kindred of Viola Jackson, 323-35; Jankowiak William, Urban Chinese 335-53.)
Ивановић Зорица, Градска породица у систему сродничких односа - прилог проучавању, Етнолошке свеске 9, Београд - Нови Пазар 1988, 155-167.

9. недеља
предавање - Пол и узраст у граду
Уводно предавање и семинарска излагања уз дискусију
Литература: Gmelch George and Zenner Walter P. (eds.), Urban Life: Readings in Urban Anthropology (Parts 3 and 4. Brettell Caroline, Women are Migrants Too, 245-59; Bossen Laurel, Wives and Servants, 353-67.

10. недеља
предавање - Урбане културе и поткултуре
Уводно предавање и семинарска излагања уз дискусију
Литература: Gmelch George and Zenner Walter P. (eds.), Urban Life: Readings in Urban Anthropology (Part 5. Kirshenblatt-Gimblett Barbara, Ordinary People/Everyday Life: Folk Culture in New York City, 548-63.)

11. недеља
предавање - Култура сиромаштва и градски слам
Уводно предавање и семинарска излагања уз дискусију
Литература: Gmelch George and Zenner Walter P. (eds.), Urban Life: Readings in Urban Anthropology (Part 5. Lewis Oscar, The Culture of Poverty, 393-405; Goode Judith and Eames Edwin, An Anthropological Critique of the Culture of Poverty, 405-18; Lynch Owen M., A South Indian Caste in a Bombay Slum, 432-45)
Вучинић Весна, Антропологија у "дивљим насељима": поглед на Старо сајмиште у Београду, Гласник Етнографског института 44, САНУ, Београд, 1995, 168-84.

12. недеља
предавање - Култура богатства (елита)
Уводно предавање и семинарска излагања уз дискусију
Литература: Low Setha M., Urban Fear: Building the Fortress City, City and Society, 1997, 53-73.

13. недеља
предавање - Култура средње класе
Уводно предавање и семинарска излагања уз дискусију

14. недеља
предавање - Корпоративна/пословна култура
Уводно предавање и семинарска излагања уз дискусију
Литература: Burkhalter Brian, S., If Only they Would Listen: The Anthropology of Business and Business of Anthropology, Applying Anthropology: An Introductory Reader, ed.Aaron Podolefsky and Peter J. Brown, Mayfield Publishing Company, California, 1997., 226-232.
Vujović Sreten, "We" and "Others" According to Statements of Economic Experts in Serbia, Sociologija 45.3, Jul-septembar 2003, 237-62.
Vučinić-Nešković Vesna, East-West Business Encounters in Serbia and Montenegro: How Serbian Repatriates from the West Experience their Present Business Environment - A Case Study, Sociologija, 45.3, Jul-septembar 2003, 263-288.

15. недеља
предавање - Завршна дискусија о темама обрађеним у првом семестру
-

16. недеља
предавање - Етницитет, друштвене мреже и свакодневни живот
Уводно предавање и семинарска излагања уз дискусију
Литература: Gmelch George and Zenner Walter P. (eds.), Urban Life: Readings in Urban Anthropology (Parts 5 and 6. Waldron Sidney R., Within the Wall and Beyond: Ethnicity in Harar, Ethiopia, 479-91; Lippman Abu-Lughod Janet, Territoriality and Social Organization in Islamic Cities, 491-510).
Лукић-Крстановић Мирослава, Срби у Канади: Живот и симболи иднетитета, Етнографски институт САНУ, Београд, 1992. (Увод, 7-13, Друштвени живот исељеника, 111-24.)

17. недеља
предавање - Међуетнички односи: хармоничност или конфликт
Уводно предавање и семинарска излагања са дискусијом
Литература: Santino Jack, Signs of War and Peace: Social Conflict and the Use of Public Symbols in Northern Ireland, Palgrave, New York, 2001. (Поглавља 1 и 2).
Вучинић Весна и Матић Јасмина, Етничка и територијална дистанца између српске и ромске деце школског узраста, Статус мањина у Савезној Републици Југославији, Научни скупови САНУ 84, Одељење друштвених наука 19, Београд, 367-82.

18. недеља
предавање - Урбани простори и места
Уводно предавање и семинарска излагања са дискусијом
Литература: Вучинић Весна, Просторно понашање у Дубровнику: антрополошка анализа града са ортогоналном структуром, Филозофски факултет Универзитета у Београду, Београд, 1999. (Поглавља 6-12, 103-257.) и литература према избору.

19. недеља
семинар - Територијалност и локални идентитети 1
Излагање семинарских радова и дискусија
Литература: Вучинић В., Антонијевић С., Друштвена функција и симболика београдског корза у време Краљевине Југославије (1931-1941), Гласник етнографског института 47, Етнографски институт САНУ, 1998, 85-101. За ову тему, као и за све остале теме које се односе на недеље 19-29 студенти ће сами проналазити литературу на основу које ће написати и презентовати семинарске радове.

20. недеља
семинар - Територијалност и локални идентитети 2
Излагање семинарских радова и дискусија

21. недеља
семинар - Места свакодневног живота у граду 1
Излагање семинарских радова и дискусија

22. недеља
семинар - Места свакодневног живота у граду 2
Излагање семинарских радова и дискусија

23. недеља
семинар - Ритуализована свакодневица и ритуализација простора
Излагање семинарских радова и дискусија

24. недеља
семинар - Просторно понашање и религијски ритуали
Излагање семинарских радова и дискусија

25. недеља
семинар - Просторно понашање и световни ритуали
Излагање семинарских радова и дискусија

26. недеља
семинар - Доживљај и вредновање градских простора, места и граница
Излагање семинарских радова и дискусија

27. недеља
семинар - Називи и симболика градских улица и тргова
Излагање семинарских радова и дискусија

28. недеља
семинар - Колективна меморија града и културно-историјски споменици 1
Излагање семинарских радова и дискусија

29. недеља
предавање - Колективна меморија града и културно-историјски споменици 2
Излагање семинарских радова и дискусија

30. недеља
семинар - Резимирање обрађених семинарских тема
-
↑↑↑