Etnologija i antropologija

Курс:
Општа методологија етнологије и антропологије (master) (мастер)
Предавачи: др Иван Ковачевићредовни професор
др Бојан Жикићредовни професор
др Весна Вучинић-Нешковићредовни професор
др Гордана Горуновићванредни професор
др Зорица Ивановићдоцент
др Илдико Ердеиванредни професор
др Данијел Синаниредовни професор
др Данијела Велимировићдоцент
др Александар Бошковићредовни професор
др Нина Куленовићдоцент
обавезни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Настава је теоријска и нема практичне. Од мноштва методологија, методолошких праваца и конкретнијих методолошких поступака посебно ће се обрадити: 1) методи британског структурал-функционализма, 2) семиолошко-семантичка интепретација, 3) анализа артефакта и 4) метод студије случаја.
Циљ изучавања курса: Завршна методолошка едукација студента за израду мастер рада.
Предуслови за полагање: Нема услова.
Облици наставе: Настава се изводи у блоковима сходно избору наставника код кога ће студент полагати испит. Предавања. Консултативна индивидуална настава и у групи мањој од 4 студента.
План курса:

1. недеља
предавање - Квалитативна истраживања у антропологији 1: дизајн, намена, методи
-

2. недеља
предавање - Квалитативна истраживања у антропологији 2: етика, интервју
-

3. недеља
предавање - Значења предмета и ствари - нова материјалност
-

4. недеља
предавање - Значења предмета и ствари - наративност и перформативност
-

5. недеља
предавање - Културна биографија ствари

6. недеља
предавање - Тумачење објеката и колекција

7. недеља
предавање - Проблеми истраживања затворених групација

9. недеља
предавање - Проблеми обраде, интерпретације и презентације емпиријског материјала
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Б.Жикић,Антропологија Едмунда Лича, Београд, 1997.7-120.
И.Ковачевић, Семиологија мита и ритуала,1.Традиција, Београд,2001.7-202.
Д.Синани, Привиђења и сабласти у Србији. Истраживања у пожешком и књажевачком крају, Књажевац, 2005.
I.Erdei,Antropologija potrošnje, Beograd, 2008.
Z.Ivanović,Teren antropologije i terensko istraživanje pre i posle kritike reprezentacije,Etnologija i antropologija: stanje i perspektive,Zbornik Etnografskog instituta SANU 21, Beograd,200
Бојан Жикић (2006.а), Антропологија AIDS-а. Ризично понашање интравенских корисника дроге, Филозофски факултет и Српски генеалошки центар, Етнолошка библиотека књ.19, Београд, 13-29, 241-254
Бојан Жикић (2006.б), Антрополошка анализа HIV-вулнерабилности и ризичног понашања у Београду, у Зорица Дивац (ур.), Свакодневна култура у постсоцијалистичком периоду у Србији и Бугарској, Зборник рад
Бојан Жикић (2008), Ризик и насиље. Антрополошко проучавање сексуалног рада у Београду, Српски генеалошки центар и Одељење за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду, Етнолошка биб
Bojan Žikić (2006.а), Managing HIV/HCV-related Risk at Private Places Among Belgrade Injecting Drug Users, Bulletin of the Institute of Ethnography LIV, Serbian Academy of Sciences and Arts,
Bojan Žikić (2006.b), Anthropology of AIDS. Risk environment and injecting routine. The case of Belgrade injecting drug users, Issues in Ethnology and Anthropology, Vol. 1, No. 1 (n.s), 35-4
Bojan Žikić (2007), Qualitative Field Research in Anthropology. An Overview of Basic Research Methodology, Issues in Ethnology and Anthropology, Vol. 2, No. 2 (n.s.), 123-135
Appadurai, A. (ed). 1986. The Social Life of Things: Commodities in Cultural Perspective. Cambridge: Cambridge University Press.
Pearce, S. (ed.) 1994. Interpreting Objects and Collections. London: Routledge.
Gosden, C. and Y. Marshall. 1999. The Cultural Biography of Objects, World Archaeology 31, 169-178.
С. Ковач. 2010. Етнолошка теренска истраживања Догона као предмет преиспитивања. Гласник Етнографског института САНУ 2(58): 59-71.
Д. Велимировић. Културна биографија грандиозне моде: Прича о колекцији Витраж Александра Јоксимовића. Eтноантрополошки проблеми год. 1, св. 2, 2006, 91-104.
Жикић, Бојан (2012) Теренско истраживање и научно знање у етнологији и антропологији. Antropologija 12, св. 1, 9-25
Eileen Barker (1983), Supping with the Devil: How Long a Spoon Does the Sociologist Need?, Sociological Analysis, Vol. 44, No. 3, 197-205.
J. Gordon Melton (1999), The Rise of the Study of New Religions, Cesnur
Thomas Robbins, Dick Anthony, James Richardson (1978), Theory and Research on Today’s "New Religions", Sociological Analysis, Vol. 39, No. 2, 9-122.
Весна, Вучинић-Нешковић. 2013. Методологија теренског истраживања у антропологији. Београд, Српски генеалошки центар и Одељење за етнологију и антропологију Филозофксог факутлета у Београду
В. Вучинић-Нешковић. 2008. Божић у Боки Которској: антрополошки есеји о јавном налагању бадњака у доба постсоцијализма. Београд, Филозофски факултет у Београду и Чигоја штампа.
↑↑↑