Etnologija i antropologija

Курс:
Национална етнологија/антропологија - Идентитет и сазнање (осн.)
Предавачи: др Милош Миленковићредовни професор
др Марко Пишевванредни професор
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Предмет је организован око потребе за критичком реинтерпретацијом теоријско-методолошког наслеђа етнологије/антропологије у Србији из анти-реалистичке и нео-реалистичке перспективе. Основни контекст предмета представља савремена глобална и локална криза друштвене рецепције дисциплине у њеној трансформацији из националне науке (српска етнологија као нативна антропологија или "дворска" наука) у део глобалне, компаративне антропологије. Предмет обрађује политичко-методолошке полемике у вези са »нативном« или »домаћом« перспективом у антрополошкој продукцији, улогу дихотомије »регуларна« насупрот »нативној« антропологији у историји дисциплине, као и статус српске етнологије као »антропологије код куће.« Предмет је подељен у шест целина: Писање других; Нативна антропологија; Космополитска антропологија; Идентитет и сазнање; Друштвена улога српске етнологије-антропологије и Проблеми сазнајне повлашћености.
Циљ изучавања курса: Основни циљ предмета јесте да Вас упути како да примените норме и примере из историје методолошких идеја у социокултурној антропологији, с посебним нагласком на анализи социокултурних контекста производње и примене знања у и о Србији.
Предуслови за полагање: Курс не захтева формалне предуслове. Комплементаран је: Општој методологији наука, Етнолошким и антрополошким теоријама и Општој методологији етнологије и антропологије.
Облици наставе: Настава на курсу одвија се у оквиру 4 часа предавања и дискусија о литератури недељно. Курс је једносеместрални.
План курса:

1. недеља
предавање - Идентитет и сазнање у историји, теорији и методологији антропологије
Уводно предавање. Основни појмови и проблеми. Повезаност с претходним знањима. Релеванција за будући рад.

1. недеља
вежбе - Координација
Договор о раду. Подела текстова за семинарску дискусију.

2. недеља
предавање - Писање других 1
У оквиру ове тематске целине, студенти се упознају с проблематиком политика репрезентације у антропологији. Скуп основних тема и пратећих текстова који се баве кључним питањима: шта је нативна антропологија и због чега се јавила потреба за њеним установљењем у земљама тзв. Трећег света? Шта су основне одлике критике „традиционалне“ западне антропологије у постколонијалним околностима? Да ли „писање других“ подразумева неједнаке односе моћи између антрополога и њихових субјеката, и како се та неједнакост очитава?
Литература: Milenković, M. Da li je etnografija deo antrpologije ili je antropologija deo etnografije? Etnoantropološki problemi 3 (1): 275-278.
Bowlin, R. i Peter G. Stromberg. 1997. Representation and Reality in the Study of Culture. American Anthropologist, New Series, Vol. 99, No. 1: 123-134.

2. недеља
вежбе - Семинарска дискусија

3. недеља
предавање - Писање других 2
Наставак тематске целине
Литература: Owusu, Maxwell. 1978. Ethnography of Africa: The Usefulness of the Useless. American Anthropologist, New Series, Vol. 80, No. 2: 310-334.
Lila Abu-Lughod. 2002. Do Muslim Women Really Need Saving? Anthropological Reflections on Cultural Relativism and Its Others. American Anthropologist 104(3):783-790.

3. недеља
вежбе - Семинарска дискусија

4. недеља
предавање - Нативна антропологија 1
Даље се проширују теме фундаменталне за критичко разумевање нативне антропологије у свету након Другог светског рата. Овај део курса бави се питањима граница објективности у друштвеним наукама, односно проблемима конституисања проучаване стварности кроз индентитет(е) научника, као и круцијалном дилемом – да ли је нативна антропологија заснована на неоромантичарским схватањима културе?
Литература: Kuper, Adam. 2003. The Return of the Native. Current Anthropology Volume 44, Number 3: 389-402.
Ryang, Sonia 1997 Native Anthropology and Other Problems. Dialectical Anthropology 22: 23-49

4. недеља
вежбе - Семинарска дискусија

5. недеља
предавање - Нативна антропологија 2
Наставак тематске целине
Литература: Kuwayama, Takami. 2003. ’Natives’ as Dialogic Partners: Some Thoughts on Native Anthropology. Anthropology Today, Vol. 19, No. 1. pp. 8-13
Bunzl, Matti. 2004. Boas, Foucault, and the "Native Anthropologist": Notes toward a Neo-Boasian Anthropology. American Anthropologist, New Series, Vol. 106, No. 3: 435-442.

5. недеља
вежбе - Семинарска дискусија

6. недеља
предавање - Kосмополитска антропологија 1
У оквиру ове темтаске целине разрађује се теза наговештена у претходној: тумачење нативне антропологије као неоромантичарског пројекта и одатле произашла критика тезе да само припадник одређене културе може разумети ту културу и писати о њој објективно.
Литература: Kuper, Adam. 1994. Culture, Identity and the Project of a Cosmopolitan Anthropology. Man, New Series, Vol. 29, No. 3: 537-554.
Geertz, Clifford 2001 Available Light: Anthropological Reflections on Philosophical Topics. Princeton: Princeton University Press (XI The World in Pieces: Culture and Politics at the End of the Century, 218-258)

6. недеља
вежбе - Семинарска дискусија

7. недеља
предавање - Космополитска антропологија 2
Наставак тематске целине
Литература: Mingming, Wang. 2002. The Third Eye: Towards a Critique of `Nativist Anthropology. Critique of Anthropology. 22(2): 149-174.
Kahn, Joel S. 2003 Anthropology as Cosmopolitan Practice? Anthropological Theory 3, 4: 403-415

7. недеља
вежбе - Семинарска дискусија

8. недеља
предавање - Идентитет и сазнање 1
Садржај овог дела курса надовезује се на претходну дискусију о међусобном конституисању идентитетских залеђа научника и научних резултата добијених истраживањем неког аспекта друштва и културе. На који начин идентитети научника могу утицати на приступ феноменима социокултурне стварности и начинима сакупљања грађе, односно њене касније интерпретације? Курс се потом посвећује националној проблематици и отвара дискусију о тежњама и циљевима традиционалне етнологије у Србији и (ван)научним идентитетима њихових водећих репрензената.
Литература: Fish, Jefferson M. 2005. Divided Loyalties and the Responsibility of Social Scientists. The Independent Review, v. IX, n. 3: 375–387.
Heider, Karl G. 1988. Efekat Rašomon: Kad se etnografi ne slažu. American Anthropoligst, New Series, Vol. 90, No. 1 (Mar. 1988), 73 – 81 (prevod)

8. недеља
вежбе - Семинарска дискусија

9. недеља
предавање - Идентитет и сазнање 2
Наставак тематске целине
Литература: Nash June. 1975. Nationalism and Fieldwork. Annual Review of Anthropology, Vol. 4: 225-245
Naumović, Slobodan. 1998. Romanticists or Double Insiders? An Essay on the Origins of Ideologised Discourses in Balkan Ethnology. Ethnologia Balkanica (Ethnologia Balkanica), issue: 02 / 1998: 101-120.

9. недеља
вежбе - Семинарска дискусија

10. недеља
предавање - Друштвена улога српске етнологије-антропологије 1
Овај сегмент курса подељен је у две потцелине. Прва се бави традиционалном етнологијом у Србији и “горућим питањима” на која је ова дисциплина, уз сродне друштвене науке, требало да усредсреди примарну пажњу у сврху оправдавања и снажења етнонационалних идеологија у Србији с краја 19. па све до друге половине 20. века, кроз инструментализацију тзв. фолксгајст феномена. Њој се дискутује о дугој историји преплитања науке и политике у Србији, односно о производњи (или фабрикацији) научних чињеница тако да се оне усагласе са политичким аспирацијама центара моћи. Друга потцелина се бави модернизованом српском етнологијом-антропологијом, тачније осавремењавањем етнологије и антропологије у Србији, како у погледу њеног критичког отклона од традиционалног идентитета дисциплине, тако и у погледу проширивања њених тема, теоријско-методолошких приступа и анализи савремених проблема српског друштва.
Литература: Kovačević, I. (2008). Srpska antropologija u prvoj polovini dvadesetog veka. Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu, (72), 25-40.
Milenković, M. 2008. O naučnom radu i našem Univerzitetu - sto godina kasnije. Glasnik Etnografskog muzeja u Beogradu, (72), 41-50.
Pišev, M. 2010. Ko je ko u Kraljevini SHS - formalna analiza Cvijićeve rasprave o jedinstvu Južnih Slovena. Etnoantropološki problemi, Beograd, 5(2), 55-79.

10. недеља
вежбе - Семинарска дискусија

11. недеља
предавање - Друштвена улога српске етнологије-антропологије 2
Наставак тематске целине
Литература: Milenković, Miloš 2003 Antropologija kao multikulturna propedeutika u Srbiji: »Nacionalna nauka«, kulturna politika i društvena nadanja. Posebna izdanja EI SANU 49. Beograd: SANU, 133-148.
Milenković, M. (2008) Problemi konstitucionalizacije multikulturalizma - pogled iz antropologije, deo prvi - o ’očuvanju’ identiteta. Etnoantropološki problemi, Beograd, vol. 3, br. 2, str. 45-57.
Brković, Č. (2008). Upravljanje osećanjima pripadanja - antropološka analiza ’kulture’ i ’identiteta’ u Ustavu Republike Srbije. Etnoantropološki problemi, Beograd, 3(2), 59-76.

11. недеља
вежбе - Семинарска дискусија

12. недеља
предавање - Проблем на идентитету засноване сазнајне повлашћености 1
Ова тематска целина усредсређена је на утицаје такозване Writing Culture теорије етнографије на целокупну антрополошку праксу, па дакле и на њене локално-специфичне, нативистичке аспекте. Ослањајући се на снажан замајац који је пружила посткултурној теорији у антропологији, савременији дисциплинарни трендови теже да проблематизују централни концепт антропологије – културу, с циљем да укажу на њен процесуални и флуидни карактер. Ово је опет у вези са ступањем у живу и још увек незакључену научну дискусију о реалности културе, која би – у случају да се прогласи неупитном, свепрожимајућом и фиксираном за њене носиоце – могла да имплицира висок степен културног есенцијализма, па и известан, не мали ниво сазнајане повлашћености нативних антрополога у односу на антропологе-аутсајдере.
Литература: van de Port, Mattijs. 1999. ‘It Takes a Serb to Know a Serb’: Uncovering the roots of obstinate otherness in Serbia. Critique of Anthropology. Vol 19(1): 7-30.
Narayan, Kirin. 1993. How Native Is a "Native" Anthropologist? American Anthropologist, New Series, Vol. 95, No. 3: 671-686.

12. недеља
вежбе - Семинарска дискусија

13. недеља
предавање - Проблем на идентитету засноване сазнајне повлашћености 2
Наставак тематске целине
Литература: Наумовић, Слободан. 2005. Национализација националне науке? У: Ковач, С. (ур.), Проблеми културног идентитета становништва савремене Србије. Београд: Филозофски факултет, 17-60
Миленковић, Милош. 2010. Ка политици српске антропологије у 21. веку. Београд: Филозофски факултет, 127-149.

13. недеља
вежбе - Семинарска дискусија

14. недеља
предавање - Рекапитулација
Рекапитулација курса

14. недеља
- - Колективне консултације
Колективне предиспитне консултације

15. недеља
- - Испит - предрок

15. недеља
- - Испит - предрок
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Narayan, Kirin 1993 How Native is a »Native Anthropologist« American Anthropologist 95, 3: 671-686; Ryang, Sonia 1997 Native Anthropology and Other Problems. Dialectical Anthropology 22: 23-49
Цвијић, Јован 1987 Сабрана дела. Београд: САНУ, Књижевне новине и Завод за уџбенике и наставна средства, књ. 3, том 1.
Naumović, Slobodan 1998 Romanticists or Double Insiders? An Essay on the Origins of Ideologised Discourses in Balkan Ethnology. Ethnologia Balkanica 2: 101-120
van de Port, Matijjs 1999 ‘It Takes a Serb to Know a Serb’Uncovering the roots of obstinate otherness in Serbia. Critique of Anthropology Vol 19(1), 7–30
Ковачевић, Иван. Историја српске етнологије 1, Београд 2001
Пишев, Марко. 2013. Политичка етнографија и српска интелектуална елита у време стварања Југославије 1914-1919: Случај Јована Цвијића. Београд: Филозофски факултет
Миленковић, Милош. 2010. Ка политици српске етнологије за 21. век. Београд: Филозофски факултет.
Kuper, Adam. 2003. The return of the Native. Current Anthropology 44(3): 389-402
Nash, June. 1975. Nationalism and Fieldwork. Annual Review of Anthropology, 4: 225-245
↑↑↑