Etnologija i antropologija

Курс:
Филозофија науке (EN) (осн.)
У оквиру предмета: Филозофија науке (EN)
Предавачи: др Александра Зорићдоцент
др Ева Камерердоцент
др Душко Прелевићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Преглед основних проблема савремене филозофије науке дат је кроз разматрање три важне теме: постанак и карактеристике модерне науке, важност научних закона и теорија, и прогрес у науци. У оквиру ових тема анализирају се питања односа науке и метафизике, циљева науке, природе научних теорија, научни реализам и антиреализам, питање на који начин се дешавају промене у науци итд. Критичка анализа релевантних позиција требало би да омогући разумевање једне концепције научности која је либералнија од традиционалне и која дозвољава адекватно тумачење разноликости теоријског рада у науци.
Циљ изучавања курса: Упознавање студената са основним проблемима филозофије науке, са релевантним становиштима у савременој анализи науке, као и са концепцијама научне рационалности које почивају на овој анализи.
Предуслови за полагање: Нема посебних услова.
Облици наставе: предавања и вежбе
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
S. Okaša, Filozofija nauke, Sarajevo 2002 (1, 4. i 7. poglavlje)
K. Poper, Pretpostavke i pobijanja, Sremski Karlovci 2002. (Razgraničavanje između nauke i metafizike)
N. Sesardić (ed.), Filozofija nauke, Beograd:
K. Poper, Cilj nauke
P. Fajerabend, Kako zaštititi društvo od nauke
T. Kun, Naknadna razmišljanja o paradigmama
I. Lakatoš, Historija nauke i njezine racionalne rekonstrukcije
L. Laudan, Sagledavanje naučnog progresa sa stanovišta rešavanja problema
E. Nejgel, Struktura nauke, Beograd 1974. (2, 4. i 6. poglavlje)
Kun, Struktura naučnih revolucija, Beograd 1974. (7. i 9. poglavlje)
P. Fajerabend, Protiv metode, Sarajevo 1987. (Uvod, pogl. 1,2,5,16 i 18)
↑↑↑