Etnologija i antropologija

Курс:
Антропологија Европске уније (докт.)
Предавачи: др Милош Миленковићредовни професор
др Ивана Гачановићдоцент
др Марија Брујић (дев.Крстић)ванредни професор
изборни курс
Број бодова: 5.00
Садржај курса: Антрополошки приступи проблемима културне различитости постојећих националних, регионалних, етничких и религијских заједница у оквиру Европске уније. Посебна пажња се усмерава на садржаје политичких реторика и пракси институција Европске уније на културном нивоу интеграције. На курсу су понуђене различите врсте истраживачких перспектива и тематских оквира који се у најширем смислу односе на проблеме стварања друштвених, односно културних идентитета „широког обима“ на нивоу Европе, тј. на праксе операционализације и манипулације културним вредностима и значењима за потребе различитих политичких циљева на различитим нивоима.
Циљ изучавања курса: Упознавање са контекстом развоја идеје о стварању наднационалног идентитета Европске уније и основним одликама антрополошких приступа датом феномену; оспособљавање кандидата да сопствену тему истраживања контекстуализују у процес политичиких и друштвених токова који одликују европску интеграцију и да у том смислу развију сопствени критички приступ анализи политичких употреба појмова „култура“, „различитост“ и „идентитет“.
Предуслови за полагање: Без посебних услова.
Облици наставе: Индивидуални менторски рад/консултативна настава и по потреби групне дискусије.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Обавезна литература се у договору са предавачем прилагођава тематском, односно проблемском и методолошком усмерењу кандидата. Препорука за општи увид у проблематику курса:
Abeles, Mark (2010) Identitet i granice: antropološki pristup institucijama EU. Treći program 145, I: 84-100.
Amin, Ash (2004) Multi-ethnicity and the Idea of Europe. Theory, Culture & Society 21, 2: 1-24.
Asad, Talal (1997) Brief Note on the Idea of ’An Anthropology of Europe’, in: Asad et al. Provocations of European Ethnology. American Anthropologist 99, 4: 719-921
Bornman, Džon i Nik Fauler (2010) Evropeizacija. Treći program 145, I: 38-68.
Delanty, Gerard and Rumford Chris (2005) Rethinking Europe: Social theory and the implications of Europeanization. London & New York: Routledge.
Gačanović, Ivana (2009) Problem evropskog identiteta: uvod u antropologiju Evropske unije. Beograd: Srpski genealoški centar; Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta.
Gupta, Akhil and James Ferguson (1992) Beyond ’Culture’: Space, Identity, and the Politics of Difference. Cultural Anthropology 7, 1: 6-23.
Habermas, Jürgen 2003. Toward a Cosmopolitan Europe. Journal of Democracy 14, 4: 86-100.
Malešević, Miroslava (2006) Evropa: kriza identiteta. Beograd: Etnografski institut SANU, 69-86
Ribić, Vladimir (2006) Ujedinjena Evropa: ekonomske, obrazovne i političke integracije. Etnoantropološki problemi 1: 61-79
Šor, Kris (2010) Stvaranje „Evrope građana“: kritički pristupi „kulturnoj politici“ Evropske zajednice. Treći program 145, I: 11-37.
↑↑↑