Filozofija

Курс:
Супструктуралне логике (докт.)
У оквиру предмета: Супструктуралне логике
Предавачи: др Милош Аџићдоцент
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: За сваку од супструктуралних логика биће изучаван филозофски значај и уопште мотивација за њено увођење. Изучаваће се секвентни системи и биће речено нешто о њиховој вези са теоријом категорија.
Циљ изучавања курса: Студент треба да се упозна са сваком од некласичних логика које спадају у супструктуралне логика, тј. логике са ограниченим структуралним правилима.
Предуслови за полагање: курс Логике са прве године и курс Логике са мастер студија
Облици наставе: предавања
План курса:

1. недеља
предавање - Формални системи у теорији доказа

2. недеља
предавање - Формализације класичне и интуиционистичке логике

3. недеља
предавање - Интуиционистичка логика и филозофија

4. недеља
предавање - Формализације релевантне логике

5. недеља
предавање - Релевантна логика и филозофија

6. недеља
предавање - Формализације афине логике

7. недеља
предавање - Афина логика, парадокси и филозофија

8. недеља
предавање - Формализације линеарне логике

9. недеља
предавање - Линеарна логика и филозофија

10. недеља
предавање - Формализације Ламбековог рачуна

11. недеља
предавање - Ламбеков рачун, лингвистика и филозофија

12. недеља
предавање - Историја супструктуралних логика и новији резултати

13. недеља
предавање - Интересантна питања за даља истраживања
Литература и извори података:
Општа допунска литература
Došen and Schroeder-Heister, eds., Substructural Logics, 1993
A.S. Troelstra, Lectures on Linear Logic, 1992
J.M. Dunn and G. Restall, Relevance Logic, у D.M. Gabbay and F. Guenthner eds, Handbook of Philosophical Logic 2
↑↑↑