Filozofija

Курс:
Методе и технике наставног рада (мастер) Methods of interactive teaching (master)
Предавачи: др Драгана Павловић-Бренеселовићредовни професор у пензији
др Лидија Радуловићванредни професор
др Милан Станчићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: Теоријска настава: Полазишта за конципирање савремене наставе: сазнања о учењу, циљеви образовања данас, педагошки одговори на различитости и школски неуспех. Савремени модели наставе - оквир за наставне методе. Савремени дидактички принципи: активност ученика, заснивање на искуству, значај мотивације и атмосфере узајамног поштовања, индивидуализација и диференцијација у настави. Компоненте наставе: планирање, реализација, праћење, подршка. Оријентири за планирање: ученици, циљеви, садржаји, исходи, друштвени контекст. Однос циљева, садржаја и метода. Активности у интерактивној настави: загревајуће, уводне, градивне, завршне. Стратегије, методе и технике интерактивне наставе. Артикулација наставног процеса: од евокације до рефлексије. Изазови у реализацији интерактивне наставе. Улоге наставника у савременој настави. Практична настава: Учешће у интерактивној настави; планирање наставних активности уз употребу интерактивних и кооперативних метода; реализација и евалуација наставног часа.
Циљ изучавања курса: Understanding the basic ideas and theoretical postulates that interactive teaching is based on and training for planin
Предуслови за полагање: положени предмети Психологија за наставнике и Основе педагогије са дидактиком
Облици наставе: мини предавања, дискусије, решавање проблема, brainstorming, планирање и реализација наставних активности, истраживање на терену
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Брофи,Џ., Настава, Педагошко друштво Србије, 2004., 28-39
Jensen,E., Super-nastava, Educa, Zagreb, 2003., 31-43, 162-170
Kyriacou, Temeljna nastavna umijećа, Educa, Zagreb, 2001., 70-109.
Роедерс, П., Интерактивна настава, ИПА, Београд, 2003.
Павловић-Бренеселовић, Д., Павловски,Т., Интерактивна обука, ИПА, Београд, 2000.
Kiper,H., Mischke,W. (2008) Uvod u opću didaktiku, Zagreb: Educa, 82-86
Terhart,E., Metode poučavanja i učenja, Educa, Zagreb, 2001.
Приручни материјали за наставу овог предмета
Општа допунска литература
Радуловић,Л., Образовање наставника за рефлексивну праксу, Београд: Филозофски факултет, 2011.
↑↑↑