Filozofija

Курс:
Увод у филозофију науке (осн.)
У оквиру предмета: Увод у филозофију науке
Предавачи: др Александра Зорићдоцент
др Слободан Перовићредовни професор
др Миљана Милојевићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 6.00
Садржај курса: На курсу се обрађују теме из методологије емпиријских наука: основни појмови методологије науке, методологија природних наука, методологија друштвених наука, методи историјских наука, однос научних теорија и стварности итд. Прецизније, теме су следеће: 1. методи образовања научних појмова, врсте научних дефиниција и методи дефинисања; 2. еволуција научних појмова, односи међу појмовима; 3. деоба и класификација у науци; 4. основни облици закључивања и одговарајући методи; 5. дедукција: хипотетичко-дедуктивни и аксиоматски метод; 6. појам и врсте индукције; индукција и вероватноћа; 7. теорије научне истине (кореспонденција, кохеренција и евиденција); 8. предмет методологије и њен однос према логици и теорији сазнања; 9. појам и класификација науке; 10. процес научног истраживања; 11. научне чињенице, теорије и системи; 12. специфични методолошки проблеми друштвених наука; 13. проблеми метода у историографским дисциплинама.
Циљ изучавања курса: Студент треба да савлада основне методолошке појмове који се користе у емпиријским наукама, како природним, тако и друштвеним и историјским, што би му омогућило способност философског разумевања и критичког вредновања савремених научних теорија.
Предуслови за полагање: Теорија сазнања II
Облици наставе: Предавања се држе кроз акроаматски и интерактивни/дијалошки облик наставе. На предавањима се градиво обрађује онако како је изложено у наставном плану
План курса:

1. недеља
предавање - Počeci nauke i naučnog metoda
P. Frank: Lanac koji povezuje znanost sa filozofijom (Filozofija nauke, priredio Neven Sesardić) – poglavlja 4, 5, 6 i 7; Aristotel: Fizika (izbor); Presokratovci (izbor)

2. недеља
предавање - Naučna Revolucija – nauka i filozofija u 17. veku
P. Frank: Prekidanje Lanca (Filozofija nauke, priredio Neven Sesardić) – poglavlje 3, 4 i 5; Njutn: Principia (Predgovor); Galilej: O kretanju; Hjum: Esej o ljudskom razumu (izbor)

3. недеља
предавање - Empirizam, eksperimentalizam, racionalizam
Bekon: Novum organum (izbor); P. Duhem: Fizikalna teorija i eksperiment (Filozofija nauke, priredio Neven Sesardić) ; Dekart: Rasprava o metodi (izbor)

4. недеља
предавање - Naučno objašnjenje
Deduktivni metod – V.Serl: Uvod u filozofiju; Indukcija – Bekon: Novum organum (izbor); Test Br.1 – 30% ocene; Lakatoš (Filozofija nauke, priredio Neven Sesardić) – Uvod i poglavlje 1 (strane: 266 - 283) ; Poper: Cilj Nauke (Filozofija Nauke, priredio Neven Sesardić)

5. недеља
предавање - Zakoni Prirode
Nejgel: Struktura nauke (izbor); Ejer (izbor)

6. недеља
предавање - Metafizika i nauka
P. Frank: Lanac koji povezuje znanost sa filozofijom - poglavlja 6, 7, 8, i 9; Presokratovci (izbor); Aristotel: Fizika (izbor); Hajzenberg: Fizika i metafizika (izbor); Poincare: Je li znanost umjetna? (Filozofija nauke, priredio Neven Sesardić); Mach: Ekonomična priroda fizikalnog istraživanja (Filozofija nauke, priredio Neven Sesardić); Huserl: Kriza evropskih nauka (Predgovor)

7. недеља
предавање - Logika i nauka
Hempel: O standardnoj koncepciji naučnih teorija (Filozofija nauke, priredio Neven Sesardić)

8. недеља
- - Test Br. 2 – 30% ocene

9. недеља
предавање - Nauka i Pseudo-nauka
Thagard: Why Astrology Is a Pseudoscience
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Filozofija nauke, priredio Neven Sesardic i http://perovich.tripod.com
↑↑↑