Filozofija

Курс:
Филозофија духа и когниције
У оквиру предмета: Филозофија духа и когниције
Предавачи: др Миљана Милојевићванредни професор
изборни курс
Број бодова: 10.00
Садржај курса: Овај курс је намењен студентима мастер студија који су заинтересовани за области филозофије духа, филозофије когниције и/или филозофије науке. На курсу ће се изучавати савремена литература која се бави различитим филозофским и научним моделима когнитивних процеса. Након увида у основне претпоставке стандардне когнитивне науке посебна пажња ће бити посвећена нестандардним приступима који оспоравају неке од ових претпоставки - претпоставку о унутрашњем карактеру когнитивних процеса, компјутационистичку претпоставку, претпоставку о репрезентационалном карактеру когнитивних процеса итд. При испитивању предности и мана нових приступа когницији посебно место ће заузети и питање о томе да ли експланаторни модели могу имати онтолошке импликације, то јест, питању шта нам различити модели могу рећи о самој природи когнитивних процеса.
Циљ изучавања курса: Студенти треба да се упознају са различитим приступима изучавању когниције, као и са неким одговорима на питања: шта су реализатори когнитивних процеса, да ли су ови процеси компјутационе природе, каква је улога околине и тела у њиховој конституцији.
Предуслови за полагање: Завршене основне студије.
Облици наставе: На предавањима се испитују проблемски уобличене тематске целине које одговарају на релевантна питања филозофије когниције, док се на вежбама студенти активно укључују у дискусије о овим питањима.
План курса:

1. недеља
предавање - Шта филозофија може да пружи когнитивној науци

2. недеља
предавање - Стандардни приступ истраживању когниције
Литература: Z. Pylyshyn, “What is cognitive science?”, in E. Lepore & Z. Pylyshyn (eds.), What is Cognitive Science, Oxford, Blackwell, 1999; A. M. Turing, “Computing machinery and intelligence”, Mind 50, 1950.

3. недеља
предавање - Различита схватања репрезентација
Литература: R. G. Millikan, “Pushmi-Pullyu Representations”, in James Tomberlin (ed.), Philosophical Perspectives, Ridgeview Publishing, 1996; J. Fodor, A Theory of Content and Other Essays, 1992, 3-31.

4. недеља
предавање - Конекционизам
Литература: D. Braddon-Mitchell & F. Jackson, Philosophy of Mind and Cognition: An Introduction, Wiley-Blackwell, 2006, odabrani delovi.

5. недеља
предавање - Ситуирана когниција
Литература: S. Walter, “Locked-in Syndrome, Bci, and a Confusion About Embodied, Embedded, Extended, and Enacted Cognition”, Neuroethics 3 (1), 2010.

6. недеља
предавање - Утеловљено схватање когниције
Литература: L. Shapiro, Embodied Cognition, Routledge, 2010, odabrani delovi.

7. недеља
предавање - Уроњено схватање когниције
Литература: R. Millikan, "Embedded rationality", in Murat Aydede & P. Robbins (eds.), The Cambridge Handbook of Situated Cognition, Cambridge, 2009, 171--183.

8. недеља
предавање - Проширена когниција
Литература: A. Clark, Supersizing the Mind: Embodiment, Action, and Cognitive Extension, Oxford University Press, 2008, odabrani delovi.

9. недеља
предавање - Границе когниције
Литература: F. Adams & K. Aizawa, The Bounds of Cognition, Blackwell, 2008, odabrani delovi.

10. недеља
предавање - Проширена когниција и функционализам
Литература: M. Wheeler, “In Defence of Extended Functionalism”, in Richard Menary (ed.), The Extended Mind, MIT Press, 2010.

11. недеља
предавање - Динамицизам и системско схватање когниције
Литература: R. Rupert, Cognitive Systems and the Extended Mind, Oxford University Press, 2009, odabrani delovi.

12. недеља
предавање - Широки компјутационизам
Литература: R. A. Wilson, “Wide Computationalism”, Mind 103 (411):351-72, 1994.

13. недеља
предавање - Дистрибуирана когниција
Литература: E. Hutchins, Cognition in the Wild, MIT Press, 1995, odabrani delovi.
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
D. Braddon-Mitchell & F. Jackson, Philosophy of Mind and Cognition: An Introduction, Wiley-Blackwell, 2006.
A. Clark, Supersizing the Mind: Embodiment, Action, and Cognitive Extension, Oxford University Press, USA, 2008.
K. Aizawa & F. Adams, The Bounds of Cognition, Blackwell, 2008.
L. Shapiro, Embodied Cognition, Routledge, 2010.
R. Rupert, Cognitive Systems and the Extended Mind, Oxford University Press, 2009.
↑↑↑