Filozofija

Курс:
АРИСТОТЕЛОВА ЕТИКА
Предавачи: др Ирина Деретићванредни професор
обавезни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Oсновне идеје Аристотелове етике, њихове метафизичке, епистемолошке и психолошке претпоставке, њихова веза с Аристотеловом политичком теоријом, као и њихов однос с данашњом етиком врлине.
Циљ изучавања курса: Студент треба да се детаљно упозна с Аристотеловим етичким идејама; да научи да разликује основну структуру Аристотелове етике врлине од појединих идеја условљених његовим културним предубеђењима или општијим филозофским схватањима; и да захваљујући томе буде у стању да јасно сагледа кључне одлике једног од најутицајнијих приступа у историји етике, који и данас има својих присталица.
Предуслови за полагање: Без посебних предуслова
Облици наставе: Курс се одржава у летњем семестру на првој години студија филозофије, с два часа предавања и два часа вежбања недељно. На вежбама се, кроз дискусију с асистентом, додатно разјашњавају проблеми и идеје о којима је било речи на предавањима.
Обавезе студената: Похађање предавања и вежби je обавеза. Од студената се очекује да материју познају онако како је обрађена на предавањима и вежбама.
План курса:

1. недеља
предавање - Основни појмови Аристотелове етике
Основни појмови Аристотелове етике: добро, срећа, активност и делање, врлина (Никомахова етика, I).

2. недеља
предавање - Одговор на питање шта је срећа или човеково добро
Одговор на питање шта је срећа или човеково добро, 1: (α) формалне одлике среће, (β) срећа као оно што се постиже када човек делајући у складу с врлином остварује свој ergon (γ) срећа и спољашња добра (Никомахова eтикa, I).

3. недеља
предавање - Одговор на питање шта је карактерна врлина
Одговор на питање шта је карактерна врлина: (α) формалне одлике карактерне врлине; (β) карактерна врлина као "друга природа" и њено стицање; (γ) услови врлог делања (Никомахова eтикa, II).

4. недеља
предавање - Карактерна врлина као средина (Никомахова eтикa, II).

5. недеља
предавање - Анализа рационалног делања
Анализа рационалног делања, 1: када је човек одговоран за своје поступке (Никомахова eтикa, III).

6. недеља
предавање - Анализа рационалног делања
Анализа рационалног делања, 2: избор и практично расуђивање (Никомахова eтикa, III,VI).

7. недеља
предавање - Појединачне врлине
Појединачне врлине: храброст, умереност, великодушност, итд. (Никомахова eтикa, III-IV).

8. недеља
предавање - Појединачне врлине
Појединачне врлине: праведност (Никомахова eтикa,V).

9. недеља
предавање - Карактерна врлина и две интелектуалне врлине
Карактерна врлина и две интелектуалне врлине, практична и теоријска мудрост; епистемолошке претпоставке Аристотелове етике (Никомахова eтикa, VI).

10. недеља
предавање - Природа практичне мудрости
Природа практичне мудрости; повезаност практичне мудрости и карактерне врлине; јединство карактерне врлине (Никомахова eтикa, VI).

11. недеља
предавање - Аристотел о психичком конфликту
Аристотел о психичком конфликту: како је могуће свесно учинити оно што човек сматра горим по себе (Никомахова eтикa,VII).

12. недеља
предавање - Највиши облик среће
Највиши облик среће: контемплација или активност у складу с теоријском мудрошћу; шта чини контемплацију вишим обликом среће од активности у складу с карактерном врлином и практичном мудрошћу (Никомахова eтикa, X).

13. недеља
предавање - Рекапитулација
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
Аристотел, Никомахова етика.
↑↑↑