Filozofija

Курс:
Предсократстка филозофија
Предавачи: др Драго Ђурићредовни професор
Тамара Плећаш
обавезни курс
Број бодова: 7.00
Садржај курса: Учења грчкох филозофа до Сократа, према оригиналним фрагментима и парафразама и тумачењима доксографа.
Циљ изучавања курса: Студенти треба да разумеју шта чини специфичност филозофије, како се она у Грчкој формирала у 6. и 5. веку пре нове ере и да се упознају са основним космолошким, онтолошким, епистемолошким, антрополошким, етичким и политичким схватањима филозофа до Сократа.
Предуслови за полагање: Уписан први семестар на групи за филозофију.
Облици наставе: Предавања проф. Арсенијевића 2 часа недељно) и вежбања, која ће водити мр Ирина Деретић (4 часа недељно).
Обавезе студената: Похађање наставе, учешће на вежбањима и писање и одбрана семинарског рада.
Начин оцењивања рада и резултата: Учешће на вежбањима и семинарски рад: 30 поена Усмени испит: 70 поена
План курса:

1. недеља
предавање - Хомер, Хесиод, Талес
Хомерова и Хесиодива теогонија и космогониа и разлика између мита и филозофије; Талес као прототп филозофа и научника

2. недеља
предавање - Анаксимандар и Анаксимен
Arche и physis код јонских физичара; разна значења apeirona; згушћавање и разређивање ваздуха.

3. недеља
предавање - Хераклит
Ватра, logos, супротности и harmonia.

4. недеља
предавање - Питагорејци
Учење о пропорцији и броју (logos kai arithmos) у мизици и математици.

5. недеља
предавање - Питагорејци (наставак)
Учење о души: metempsychosis, kosmos, katharsis, harmonia, musike, theoria, mathematike, philosophia.

6. недеља
предавање - Парменид
Парменидова поема као филозофски систем: основни став, to on и његова обележја (semata).

7. недеља
предавање - Зенон
Зенонови докази против мноштва

8. недеља
предавање - Зенон (наставак)
Зенонови докази против кретања.

9. недеља
предавање - Леукип и Демокрит
Разлози у прилог атомизму; физика, космологија и теорија опажања.

10. недеља
предавање - Емпедокле и Анаксагора
Физика и космологија.

11. недеља
предавање - Протагора и Горгија
Протагорино учење о истини и човеку као мерилу свих ствари; Горгијино учење о непостојању fisisa.

12. недеља
предавање - Остали софисти
Антитеза fisis-nomos.

13. недеља
предавање - Рекапитулација
-
Литература и извори података:
Општа обавезна литература
H. Diels, Predsokratici; Zagreb 1983 M. Arsenijević, Prostor, vreme Zenon; Beograd-Zagren, 1986 Dž. Barnet, Rana grčka filozofija; Beograd, 2003 F. Koplston, Istorija filozofije: Grčka i Rim; Beograd, 1999 W. Windelband, Povjest filozofije; Zagreb, 1956
↑↑↑