Istorija

Не постоје подаци о траженом курсу.
План курса:

1. недеља
предавање - Геофизичке карактеристике средишњег Балкана
Анализирање природно-географских особина простора на коме се развила средњовековна Босна - рељеф, хидрографија, клима, биљни покривач, минерална и рудна богатства.
Литература: Ј. Цвијић, Балканско полуострво, Сабрана дела 2, Београд 1989. Ј. Марковић, Географске области ФНРЈ, Београд 1950.

2. недеља
предавање - Постанак и развој настарије босанске државе
Простор средишње Босне - особине терена и привредни потенцијали; предсловенска насеља и комуникације; формирање босанске државе.
Литература: В. Ћоровић, Територијални развој средњовековне босанске државе, Глас СКА 167 (1935), 5-47;В. Ћоровић, Хисторија Босне, Београд 1940.

3. недеља
предавање - Територијална организација
Основна територијална и управна организација - жупе и "земље"; компарација са суседним државама - са Угарском и Србијом.
Литература: М. Благојевић – Д. Медаковић, Историја српске државности 1, Нови Сад 2000. С.Мишић, „Земља“ у држави Немањића, Годишњак за друштвену историју IV, 2-3 (1999), 133–146. J. Mrgić, Rethinking the Territorial Development of the Medieval Bosnian State, I

4. недеља
предавање - Територијални развој током 13. века
Промене државних граница Босне током 13. века, настанак угарске Бановине Усоре и Соли, "усорска земља" краља Драгутина.
Литература: В. Ћоровић, Територијални развој средњовековне босанске државе, Глас СКА 167 (1935), 5-47. Ј. Мргић-Радојчић, Доњи Краји. Крајина средњовековне Босне, Београд 2002.

5. недеља
предавање - Реформе бана Стјепана II Котроманића (1322-1353)
Промене у управном систему и у економији босанске државе, и њихове последице.
Литература: Ј. Мргић, Жупе и насеља "земље" Усоре; Ј. Мргић-Радојчић, Доњи Краји. Крајина средњовековне Босне, Београд 2002.

6. недеља
предавање - Територијални развој током 14. века – фазе, правци ширења, управа
Промене политичких граница и управних целина током 14. века; периоди територијалних проширења и губитака.
Литература: В. Ћоровић, Територијални развој средњовековне босанске државе, (1935), 5-47.Ј. Мргић-Радојчић, Доњи Краји. Крајина средњовековне Босне, Београд 2002; J. Mrgić, Rethinking the Territorial Development of the Medieval Bosnian State, IЧ 51 (2004),43-64.

7. недеља
предавање - Постанак и развој области феудалних господара
Дезинтеграција централне - краљеве власти и појава феудалних господара: Вукчићи, Павловићи, Хранићи, Златоносовићи, Косаче.
Литература: С.Ћирковић, Херцег Стефан Вукчић-Косача, Београд 1964; С. Мишић, Хумска земља, 1996; Ј. Мргић-Радојчић, Доњи Краји, Београд 2002. Одабрани радови из зборника радова о Павловићима и Косачама

8. недеља
предавање - Црквене организације у Босанском Краљевству
Просторни распоред центара и области деловања различитих црквених и верских организација унутар Босанског краљевства - католичка црква и фрањевачки самостани, босанска црква и њене хиже, православна црква и манастири.
Литература: Ј. Šidak, Studije o „crkvi bosanskoj“, Zagreb 1975. S. Ćirković, Bosanska crkva u bosanskoj državi, Prilozi za istoriju BiH 1, Sarajevo 1987, 191-254.

9. недеља
предавање - Северна Босна на размеђи Босне, Угарске и Србије
Погранично подручје као зона додира и прожимања различитих политичких, друштвених, економских, културних и верских образаца.
Литература: Ј. Мргић, Жупе и насеља „земље“ Усоре, ЈИЧ 1-2 (2000), 27-41; J. Mrgić, Rethinking the Territorial Development of the Medieval Bosnian State, Istorijski Časopis LI (2004), 43-64.

10. недеља
предавање - Привредна географија 14 – 15. век
Природни ресурси, центри производње и потрошње, трговачки путеви (међународни и локални).
Литература: Д. Ковачевић, Трговина у средњовјековној Босни, Сарајево 1961. Д. Ковачевић-Којић, Градска насеља средњовјековне босанске државе, Сарајево 1978. Ј. Мргић-Радојчић, Доњи Краји. Крајина средњовековне Босне, Београд 2002.

11. недеља
предавање - Географија насеља 14 – 15. век – мрежа насеља и комуникација
Просторна организација насеља, њихова типологија, и реконструкција мреже насеља са мрежом путева.
Литература: Д. Ковачевић-Којић, Градска насеља средњовјековне босанске државе, Сарајево 1978. Д. Ковачевић-Којић, Градски живот у Србији и Босни (XIV-XV), Београд 2007.Ј. Мргић-Радојчић, Доњи Краји. Крајина средњовековне Босне, Београд 2002.

12. недеља
предавање - Угарско-османски сукоби током 15. века и њихове последице
Босанско краљевство као актер и поприште сукоба између Угарског краљевства и Османске империје - последице по државну организацију, становништво и привреду.
Литература: J. Мргић, Османско освајање северне Босне (1459 – 1535), Весник Војног музеја 34 (2007), 49-62.

13. недеља
предавање - Слика економских прилика током 15. и 16. века
На основу расположиве грађе прати се процес економских промена, под утицајем политичких и демографских прилика на простору босанске државе и њених суседа.
Литература: D. Kovačević-Kojić, Privredni razvoj srednjovekovne bosanske države, Prilozi za istoriju BiH 1, Sarajevo 1987, 85-190. A. Handžić, Tuzla i okolina u XVI vijeku, Sarajevo 1975.
↑↑↑